(1422 - 1491) ןוטסקק םאיליו


 אוה ."ןושארה ילגנאה סיפדמה" ראותל הכז (Caxton) ןוטסק

 םירחוסה שאר"-ל המוד הרשמל עיגהש חילצמ רחוס היה
 רחסמה תא בזע 50 ןבכ ותויהב .הלפשה תוצראב "םילגנאה
 ןינעה .תילגנאל םירפס םוגרתב קסע הליחת .םירפסה תבוטל
 ךשמהב ותוא וליבוה ירחסמה ונויסנ ףוריצב הארנכ ,תורפסב
 הפייעתה ודי ,קחשנ וטעש ומצע לע בתכ אוה .סופדב ןיינעתהל
 תיטרפ העקשהב ,דמל אוה ןכלו ;םירפס תקתעהמ השלחנ וניעו
 סופד תיב הליחת חתפ ןוטסקק .סופדה תכאלמ תא ,הלודג
 היהו הילגנאל בש םייתנש רחאלו (םויה לש היגלב) 'זורבב
.םש ןושארה סיפדמל

 טעמל ,תודחוימ תויוכיאב ונחינ אל סיפדה ןוטסקק רשא םירפסה
 לש םנוצרב ןיחבה ןוטסקק .תילגנאב םירפס סיפדהל ותריחב
 סיפדהש םירפסהמ םיברו ,םתפשב םירפסב םילגנאה םיארוקה
 םיארוקל הנעמב .ולא םירפסל שוקיבה תא קפסל םידעוימ ויה
 ומסרופש םירפסל םיבר םימוגרת םג ןוטסקק סיפדה םילגנאה
 תנשב 'זורבב סיפדהש רפסל סחיתהל לבוקמ .תורחא תופשב
 .ןושארה ספדומה ילגנאה רפסכ 1475

:הנומתה תודוא
 ןמיס היה ןוטסקקל םג ,גציימ סופד ןמיס היה םיסיפדמה ברל
 תא ללכ ןוטסקק לש ונמיס .וירפס לכב סיפדה ותוא עובק
.דחוימ יפרגילק ןונגסב ומש לש תונושארה תויתואה


Time Line Index Index Mail Knowmagine -Virtual Museum