(1420 - 1480) ןוסנ'ז אלוקינ


 ,רואל איצומ םג היה יתפרצה (Nicholas Jenson) ןוסנ'ז אלוקי

 ול םיסחיימ .בציע םתוא םינפוגה תוכזב רוכז אוהו ,סיפדמ םג
 םייוקיחמ הנושב ,סופדל דחוימה ןושארה ימורה ןפוגה בוציע תא
 סודלא לש הלאל ומדק בציעש םינפוגה .ול ומדקש די-יבתכ לש
 םינפוגה תא בצעל ויה םידיתעש סופד-יצולח ינש - ןומרג לשו
.ולש הלא תא ופילחהש
 תולובגה .תועבטמ רוציב החמתהו ועוצקמב ףרוצ היה ןוסנ'ז
 עסנ ךכ .15-ה האמב םייתועמשמ ויה אל םיימואלהו םיינידמה
 תכאלמ תא דומלל הינמרגבש ץנימל תפרצמ 1458 תנשב ןוסנ'ז
 תיבמ םינושארה םירפסה רוא ואר 1470 תנשב .גרבנטוגמ סופדה
 ןפוגב וספדוה וירפס בור .הילטיאבש היצנוב חתפ אוהש סופד
 םהב רתוי םירחואמה םימורה םינפוגה וססבתה וילע ,ימורה
 םייתרוסמ םירחא םינפוג םג בציע ןוסנ'ז .םויה דע םישמתשמ
.םינווי םינפוג םגו ,"תורוחש תויתוא" ונוכש רתוי

Time Line Index Index Mail Knowmagine -Virtual Museum