(1516 - 1563) רנסג דרנוק


 גולטקה לש ךרועה אלא ,סופד שיא היה אל (Gesner) רנס

 גולטק .1545 תנשב רואל אצי רשא ,ןושארה בושחה יפרגוילביבה
 ,תיניטלב זא דע ומסרופש ןויעהו רקחמה ירפס לכ תא ללכ הז
.םיאשונל םיקלוחמ ,תירבעו תינווי
אוה .םינווגמו םיבר םיאשונב קסעש תולוכשא שיא היה רנסג
 ,יאקינטובכ רקיעב רכומ היה ונמז ינבל ךא ,הקיזיפל הצרמ היה
 היגולואוזה תודוסימ דחאל םויה בשחנ םייח ילעב לע ורפס
 .תינרדומה

יאדוובו םיחמצו םייח ילעב גולטיקב ותוקסעתה לשב ילוא ךרוצה לע רנסג בשח םיבר עדי ימוחת םע ותורכה ךותמ לודיגה .עדיה ימוחת יפל םיקלוחמ םירפס לש המוד גולטקב םרודיס תא בייח סופדה תובקעב םתונימזבו םירפסה תומכב .עדימה םיב אצמתהל חילצהל ידכב תוצובקב ףסואה) "סילסרבינוא הקטוילביב" ,םסריפש גולטקה עדימה לולכמ תא זכיר אוהו ,םיכרכ 21 ןב היה (ילסרבינואה 10,000 ללכ גולטקה .תיאשונ הקולח יפ לע הפוקתב רכומה ומשרנ 1548 תנש לש הרודהמב .םינוש םירפוס 3,000 לש םירתוכ הבושח הדובע התיה גולטיקה תדובע .םינוש םירתוכ 30,000 רכה אלל חמצש ,ישונאה עדייה זכור הכלהמב ןכש ,דואמ .סופדה תובקעב :הנומתה תודוא .םויה ונילע לבוקמ םייחה ילעב לע רנסג לש ורפסב בותכש המ לכ אל הז רפסבש תונומתה לבא .ןוימדה תוזוחמל גילפמ אוה םעפ אל םימעפל .יגולואוזה רקחמה ךשמה לש רוקמל ויהו ,בר קוידל ופאש םע הלועפ ףתיש אוה םימעפלו (ןאכ הנומתב ומכ) ומצעב רייצ רנסג .םירחא םיעודי םינמא

Time Line Index Index Mail Knowmagine -Virtual Museum