םידומע רופסמ


 .סופדה תעפוה רחאל הנש םישימחכ קר עיפוה םידומעה רופס

 .םינושארה םיספדומה םירפסה םג ךכו םירפסוממ ויה אל די יבתכ
 ידיב לועי יעצמאכ לחה םידומע רופסמ רעשה ףדל המודב
 היה ךירצ סופדה שבכממ םיאצומה םיפדה תא .רואל םיאיצומה
 עייסל ידכ .האצוהה תיבל ץוחמ בורל התשענ הכירכה .רפסל ךורכל
 םתוא ןמסל םיסיפדמה ולחה ןוכנה רדסב םיפדה תא רדסל ךרוכל
 ןוילג לכ לע רשאכ סופדה תונוילג קר ונמוס הליחת .םירפסמב
 .םידומע רשע השש וא הנומש וא וספדוה
 איצוה 1499 תנשב .ןוילגב לופק תרוצ יפל עבקנ םידומעה רדס
 רשא ןושארה רפסה תא סודלא - היצנומ םסרופמה רואל איצומה
 רופסמ ךפה רתוי רחואמ הנש םישולש קר .םירפסוממ וידומע לכ
 .חוור גהנמל םיפדה

 ,טסקטה תודיחא תריציב בושח דיקפת אלימ םידומעה רופסמ
.ותרבעהבו ,עדי ותואב תואצמתהה תוחונב

.הזמ הז םינוש ויה די בתכב וקתעוהש רפס ותוא לש םינוש םיקתוע ןייצל לוכי אל אוה ,רפסב םייוסמ טפשמ ןייצל הצר והשימ םא לע רופסמ לכ היה אלש ינפמ תישאר ,טוטצה חקלנ דומע הזיאמ .רחא םוקמב עיפוה טפשמה קתוע לכבש ינפמ ךכמ בושחו ,םיפדה קרפה םש תא ןייצל ךרוצ היה רפסב םייוסמ םוקמ ןייצל תנמ לע םירפסל קר ויה תואקספ ירפסמ םלוא .הקסיפה רפסמ תא ףאו טטוצמה רפסב .וטסיראו היסנכה ישאר יבתכ ןוגכ דחוימב םיבושח הז .םיקוספ ירפסמ ףא אלא תואקספ ירפסמ קר אל ויה ,רתויב ימיב םירצונ ידי לע םיקוספלו םיקרפל קלוח רשא ך"נתה ןבומכ ולחה סופדה תעפוה םע .(וז תירצונ הקולח וצמא םידוהיה) םייניבה רופסמ םע .רפס לש ןיטולחל םיהז םיקתוע יפלאו תואמ תאצל אצמנ רפסה לש הרודהמ וזיאב דומע הזיאב בותכל היה ןתינ םיפדה םוקמ הזיאל אוצמל לוכי ףסונה ארוקהו סחיתמ התא וילא טפשמה יפכ םוקמה יארמ תוחתפתה תא רשפא םיפדה רופסמ .ןווכתמ התא החיש לכל טעמכ השעמל עייסמ אוה .םויה םתוא םיריכמ ונחנאש עדימב שומישהו האירקה דציכ םכמצעל וראת .רפס לע (הביתכ וא) .םידומע ירפסמ אלל הנוש היה םכלש בותכ
Time Line Index Index Mail Knowmagine -Virtual Museum