פרופ' זהר שביט

אמריטוס בביה"ס למדעי התרבות
ביה"ס למדעי התרבות אמריטוס
פרופ' זהר שביט
טלפון פנימי: 03-6409188
פקס: 03-6405800
משרד: גילמן, 474

קורות חיים

 

זהר שביט, מופקדת לשעבר על הקתדרה לסמיוטיקה ומחקר התרבות ע"ש פורטר, פרופסור אמריטה מן המניין למחקר התרבות באוניברסיטת תל-אביב ומקימת התכנית לתואר השני במחקר תרבות הילד והנוער בבית הספר למדעי התרבות.

 

פרופסור שביט קנתה לעצמה שם בארץ ובעולם כחוקרת של ההיסטוריה של התרבות הישראלית והארץ-ישראלית, של תרבות הילד והנוער ושל ההיסטוריה של התרבות העברית והיהודית, במיוחד בהקשר של יחסיהן עם תרבויות אירופה השונות.

 

קורות חיים

קיצור קורות חיים (עברית)

פרסומים

 

רשימת הפרסומים > 

 

 ספרים

 

 

                

           

1.   זהר שביט. החיים הספרותיים בארץ-ישראל, 1933-1910. מכון פורטר לפואטיקה וסמיוטיקה בשיתוף עם הקיבוץ המאוחד: תל אביב, 1982, 467 עמ'.

[Literary Life in Eretz Israel 1910-1933. The Porter Institute for Poetics and Semiotics in Collaboration with Hakibutz-Hameuchad: Tel Aviv, 1982, 467 pp].

 

 2.  Zohar Shavit. Poetics of Children’s Literature. The University of Georgia Press, Athens and London, 1986, 200 pp.

 

2a. Zohar Shavit. Poética da literatura para crianças. Caminho, colecção universitária: Lisaboa, 2003, 255pp (Translation of the above into Portuguese).

 

2b. Zohar Shavit. Poetics of Children’s Literature. The University of Georgia Press: Athens and London, 2009, 200 pp. Paperback Edition.

 

2c. Zohar Shavit.  “Teksters ambivalente status”. In Harald Bache-Wiig (red.), Nye Veier Til Barneboka. Landslaget for norskundervisning (LNU) og Cappelen Akademisk Forlag: Oslo, 1997, 97-133 (Norwegian translation of chapter three: “The Ambivalent Status of Texts”).

 

2d. Zohar Shavit.  “La posicion ambivalente de los textos: El caso de la literatura para ninos”. Montserrat Iglesias Santos, Teoria de los Polisistemas, Arco/libros: Madrid, 1999, 147-181 (Spanish translation of chapter three: “The Ambivalent Status of Texts”).

 

2e.  Zohar Shavit. "Poetika otroske knjizevnosti". Sodobnost 11, November 2016, 1551-157 (Slovenian translation of chapter two: "The Self-Image of Children's Literature").

 

2f. Zohar Shavitová. "Ambivalentni Status Textů". In Jana Segi Lukavská (ed.). Ditĕti Vstřic. Teorie literatury pro dĕti a mládež. Host: Brno-Praha, 2018, 156-188. (Czech translation of chapter three: “The Ambivalent Status of Texts”).

 

2g. Zohar Shavit. "Tradução Cultural: Ajustes Ideológicos e de Modelo na Tradução de Literatura Infantil". Belas Infiéis, V. 5, N. 3, 2016, 119-143 (Portuguese translation of chapter five: "Translation of Children's Literature").

 

3. Malte Dahrendorf/Zohar Shavit (Hrsg.) Die Darstellung des Dritten Reiches im Kinder- und Jugendbuch [The Presentation of the Third Reich in Books for Children and Adolescents]. Dipa: Frankfurt a.M., 1988, 158 pp

 

4. Zohar Shavit. David Friedländer: David Friedländer: Lesebuch für jüdische Kinder [David Friedländer: Lesebuch for Jewish Children]. Neu herausgegeben und mit Einleitung und Anhang versehen von Zohar Shavit, Dipa: Frankfurt a.M., 1990, 102 pp

 

5. זהר שביט. מעשה ילדות. מבוא לפואטיקה של ספרות ילדים. עם עובד והאוניברסיטה הפתוחה: תל אביב, 1996 (השתתפה בכתיבה: בשמת אבן-זהר), 456 עמ'. נוסח מורחב ומעובד של Poetics of Children’s Literature.

 [Just Childhood. Introduction to Poetics of Children’s Literature. Am Oved and The Open University, Tel Aviv, 1996, (Written in association with Basmat Even-Zohar) 456 pp. Revised and expanded version of Poetics of Children’s Literature].

 

6. Zohar Shavit und Hans-Heino Ewers, in Zusammenarbeit mit Ran HaCohen und Annegret Völpel. Deutsch-jüdische Kinder- und Jugendliteratur. Von der Haskalah bis 1945. Die deutsch- und hebräischsprachigen Schriften des deutschsprachigen RaumsEin bibliographisches Handbuch [German-Jewish Literature for Children and Adolescents. From the Haskalah to 1945. The German and Hebrew Texts in the German Speaking Area. A Bibliographical Handbook], Metzler Verlag: Stuttgart, 1996, 1495 Seiten.

 

7. זהר שביט (מחברת ועורכת ראשית). בנייתה של תרבות עברית. כרך חמישי במסגרת תולדות היישוב היהודי בארץ-ישראל מאז העלייה הראשונה. האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים ומוסד ביאליק: ירושלים, 1998, 736 עמ'.

 [Zohar Shavit, Editor and main Author. The Construction of the Hebrew Culture in the Jewish Yishuv in Eretz Israel. The Israel Academy of Sciences and the Bialik Institute: Jerusalem, 1998, 736 pp].

 

8. זהר שביט. עבר בלא צל. אופקים, עם עובד: תל אביב, 1999, 402 עמ'.

 [Zohar Shavit. A Past without Shadow. Ofakim: Am Oved: Tel Aviv, 1999, 402 pp]. 

 

9. Annegret Völpel, Zohar Shavit. Deutsch-Jüdische Kinder- und Jugendliteratur. Ein literaturgeschichtlicher Grundriß. Metzler Verlag: Stuttgart Weimar, 2002, 465, Seiten [German-Jewish Literature for Children and Adolescents. A literary-historical outline].

 

10.Zohar Shavit. A Past without Shadow. Routledge: New York, 2005, 336 pp. (Available as an e-book to NetLibrary subscribers. eBook ISBN: 0203334558.)

 

11. שמואל פיינר, זהר שביט, נטלי ניימרק-גולדברג, טל קוגמן (עורכים). הספרייה של תנועת ההשכלה. עם עובד: תל אביב, 2014, 504 עמ'.

[Shmuel Feiner, Zohar Shavit, Natalie Naimark-Goldberg, Tal Kogman (eds.). The Library of the Haskalah. Am Oved: Tel Aviv, 2014, 504 pp].

 

 

מאמרים

 

1. זהר ויעקב שביט."לתולדות ספור הפשע העברי בארץ-ישראל" הספרות, 19-18, דצמבר 1974, 73-30.

English summary: iv.

[Zohar and Yaakov Shavit. “On the Development of the Hebrew Crime Story during the 1930’s in Palestine”. Ha-Sifrut, 18-19, December 1974, 30-73].

 

2. זהר שביט."חילופי נורמות בתקופת מעבר בשירה: המעבר משירת ההשכלה דרך חיבת ציון לשירת התחייה בלוח אחיאסף". הספרות, 23, אוקטובר 1976, 75-50.

English summary: vii-viii.

 [Zohar Shavit. “Changes in Poetic Norms during a Transition Period in Poetry”. Ha-Sifrut, 23, October 1976, 50-75].

 

3. זהר ויעקב שביט. "למלא את הארץ ספרים. ספרות מקורית לעומת ספרות מתורגמת בתהליך יצירתו של המרכז הספרותי בארץ-ישראל"הספרות, 25, אוקטובר 1977, 68-45.

English summary: v - vi.

 [Zohar and Yaacov Shavit.“Translated vs. Original Literature in the Creation of the Literary Center in Eretz-Israel”. Ha-Sifrut, 25, October 1977, 45-68].

 

4. Zohar Shavit. “Translation of Children’s Literature as a Function of its Position in the Literary Polysystem”Modern Realistic Stories for Children and Young People, 16th IBBY Congress: München, 1978, 180-187.

 

5. זהר שביט."התפתחותם של החיים הספרותיים בארץ-ישראל" הספרות, 29, דצמבר 1979, 22-13.

 [Zohar Shavit. “The Evolution of Literary Life in Eretz-Israel”. Ha-Sifrut, 29, December 1979, 13-22]

 

6. Zohar Shavit. "Hebräische Kinderliteratur – Ein historischer Überblick”. [“Hebrew Children’s Literature - A Historical Overview”]. Informationen, I, 1980, 64-70.

 

7. Zohar Shavit.“The Ambivalent Status of Texts: The Case of Children’s Literature”Poetics Today, 1:3, Spring 1980, 75-86.

 

8. זהר שביט."התגבשות המרכז הספרותי בארץ-ישראל בתהליך ההתמסדות של החברה היישובית"קתדרה, 16, יולי 1980, 234-207.

[Zohar Shavit. “The Crystallization of the Center of Hebrew Literature in Eretz-Israel within the Process of Institutionalization of the Society in Yishuv”.Cathedra, 16, July 1980, 207-234].

 

9. Zohar Shavit.“The Ambivalent Status of Texts – A Rejoinder”Poetics Today, 2:1b, Winter 1980-81, 199-202.

 

10. Zohar Shavit. “Translation of Children’s Literature as a Function of Its Position in the Literary Polysystem”. In Itamar Even-Zohar & Gideon Toury (eds.)Translation and Intercultural Relations, The Porter Institute: Tel Aviv (= Poetics Today, 2:4, Summer-Autumn 1981), 171-179.

10a. Zohar Shavit. "Çocuk Yazini Çevirisinin Yazinsal Çoguldizgede Kikonumu Açisindan Belirlenmesi"Metis Çeviri, 15, 1991, 19-26 (Translation of the above into Turkish).

 

11. זהר שביט. "מושג הילדות ומעשיות לילדים - מקרה מבחן: כיפה אדומה"מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי, ד', שבט תשמ"ג, 124-93.

English summary: xi-xii.

[Zohar Shavit. “Conception of Childhood and Children’s Tales. Test Case: Little-Red-Riding-Hood”. Jerusalem Studies in Jewish Folklore, 4, 1983, 93-124].

 

12. Zohar Shavit.“The Notion of Childhood and the Child as Implied Reader (Test-case ‘Little Red-Riding-Hood’)“. Journal of Research and Development in Education, 16:3, Spring 1983, 60-67.

 

13. זהר שביט."'השרשים הלכו והתמעטו': על נפילת המרכזים של הספרות העברית באירופה וצמיחתו של המרכז בארץ-ישראל". הספרות, 32, יולי 1983, 50-45.

English summary: iii.

[Zohar Shavit. “The Decline of Hebrew Literary Centers in Europe and the Rise of the Center in Eretz-Israel”. Ha-Sifrut, 32, July 1983, 45-50].

 

14. זהר ויעקב שביט. "ארץ-ישראל תחתית - עלייתו ונפילתו של הבלש העברי". בתוך הבלש העברי חוזר, מוניטין: תל-אביב, 1984, 32-2.

[Zohar and Yaacov Shavit. “Eretz-Israel Underneath - The Rise and Fall of the Hebrew Detective”. In The Return of the Hebrew Sleuth, Monitin: Tel Aviv, 1984, 2-32].

 

15. זהר שביט. "מאחרונים על החומה לראשוני הבונים - לבנייתו של המרכז הספרות בארץ-ישראל"הציונות, ט', 1984, 135-123.

 English summary: xiv.

[Zohar Shavit.“The Literary Center in Eretz Israel, 1019-1935”. Ha-Ziyonut, 9, 1984, 123-135].

 

16. Zohar Shavit.“The Rise of the Literary Center in Palestine”. In Glenda Abramson & Tudor Parfitt (eds.), The Great Transition. Rowman & Allanheld: New Jersey, 1985, 126-129.

 

17. Zohar Shavit.“The Portrayal of Children in Popular Literature”. Denise Escarpite (ed.) The Portrayal of the Child in Children’s Literature. K.G. Saur: Paris, London, München, New York, 1985, 315-332.

 

18. Zohar Shavit.“Der Anfang der hebräischen Kinderliteratur am Ende des 18. und zu Beginn des 19. Jahrhunderts in Deutschland” [“The Emergence of Hebrew Children’s Literature in Germany at the End of the 18th Century and the Beginning of the 19th”]. Schiefertafel, ix: 1, April 1986, 3-19.

 

19. זהר שביט. "בין ילדות למוות - או איך מתמודדים עם תיזות גדולות"זמנים, 20, חורף 1986, 93-90.

[Zohar Shavit. “Between Childhood and Death, or How to Challenge Forceful Theses”. Zmanim, 20, Winter 1986, 90-93].

 

 20. זהר שביט. "הפונקציה של ספרות היידיש בהתפתחותה של ספרות הילדים העברית בגרמניה"הספרות, 36-35, קיץ 1986, 153-148.

English summary: iv - v.

 [Zohar Shavit. “The Function of Yiddish Literature in the Development of Hebrew Children’s Literature”. Ha-Sifrut, 35-36, Summer 1986, 148-153].

 

21. Zohar Shavit. “Nuorisokirjallisuuden semiotiikka - uusia näköaloja” [“Semiotics of Children’s Literature - New Horizons”]. Naekoeoulmia kansainvaeliseen nuorisokirjallisuuden tutkimukseen [International Research in Children’s Literature]. Suomen Nuorisokijallisuuden Instituutin Julkaisuja 10, 1987, 73-88.

 

22. Zohar Shavit.“From Friedländer’s Lesebuch to the Jewish Campe - The Beginning of Hebrew Children’s Literature in Germany”Leo Baeck Yearbook, xxxiii, 1988, 393-423.

 

23. Zohar Shavit. “Gesellschaftliches Bewußtsein und literarische Stereotypen, oder: Wie Nationalsozialismus und Holocaust in der deutschen Kinder- und Jugendliteratur behandelt werden” [“Social Awareness and Literary Stereotypes, or: How Do German Books for Children and Adolescents Treat the Third Reich and the Holocaust”]. In Hermann Havekost (Hrsg.) Antisemitismus und Holocaust. [Hermann Havekost (ed.) Antisemitism and Holocaust]. Universität Oldenburg: Oldenburg, 1988, 97-107.

 

24. זהר שביט. "הנסיון הכושל להקים מרכז של ספרות עברית באמריקה". בתוך שלמה נש (עורך). מגוון, מכון הברמן למחקרי ספרות: לוד, 1988, 450-433.

[Zohar Shavit. “On the Attempt to Constitute a Hebrew Cultural Center in the United States”. In Stanley (Shlomo) Nash (ed.), Migvan. Haberman Institute for Literary Research: Lod, 1988, 433-450].

 

25. Zohar Shavit .“The Concept of Childhood and Children’s Folktales - Test Case: ‘Little-Red-Riding-Hood’“. In Alan Dundes (ed.) Little Red Riding Hood: A Casebook. The University of Wisconsin Press: Madison Wisconsin, London, 1989, 129-159.

[נוסח אנגלי מעובד של מאמר 11]

25a. Zohar Shavit. “Lapsuuskäsitys ja lastenkirjallisuus” [“Perceptions of Childhood and Children’s Literature”]. Onnimanni, 4, 1990, 28-40.

[נוסח פיני מעובד ומקוצר של מאמר 11]

 

26. Zohar Shavit.“The Entrance of a New Model into the System. The Law of Transformation”. In Karl Eimermacher, Peter Grzybek & George Witte (eds.)Issues in Slavic Literary and Cultural Theory. Brockmeyer: Bochum, 1989, 593-600.

 

27. Zohar Shavit. “Systemzwänge der Kinderliteratur” [“Systemic Constraints of Children’s Literature”]. In Dagmar Grenz (Hrsg.) Kinderliteratur - Erwachsenenliteratur. Wilhelm Fink: München, 1990, 26-33.

 

28. Zohar Shavit. "Cultural Notions and Literary Boundaries: On the Creation of the Systemic Opposition between Children’s Literature and Adult Literature in the 18th Century”. In Proceedings of the XIIth Congress of ICLA (A Selection). Iudicum Verlag: München, 4, 1990, 416-422.

 

29. Zohar Shavit. “Canonicity and Literary Institutions”. In Elrud Ibsch, Dick Schram & Gerard Steen (eds.) Empirical Studies of Literature. (Proceedings of the 2nd IGEL Conference). Rodopi: Amsterdam & Atlanta, 1991, 231-238.

 

30. Zohar Shavit. “Aufklärung und jüdische Schulbildung in Berlin: Friedländers Lesebuch” [“Enlightenment and Jewish School Education in Berlin: Friedländer’s Lesebuch”]. In Marianne Awerbuch & Stefi Jersch-Wenzel (Hrsg.) Bild und Selbstbild der Juden Berlins zwischen Aufklärung und Romantik. Colloquium Verlag: Berlin, 1992, 107-120.

 

31. Zohar Shavit.“Editor’s Introduction”Poetics Today (Children’s Literature), 13:1, 1992, 1-3.

 

32. Zohar Shavit.“Literary Interference between German and Jewish-Hebrew Children’s Literature during the Enlightenment: The Case of Campe”.Poetics Today (Children’s Literature), 13:1, 1992, 41-61.

 

33. זהר שביט. "'הריהוט של חדר ההשכלה היהודית בברלין' - ניתוח המיקראה המודרנית הראשונה לילדים יהודים". בתוך ישראל ברטל, חוה טורניאנסקי ועזרא מנדלסון (עורכים) כמנהג אשכנז ופולין: ספר יובל לחנא שמרוק. מרכז זלמן שזר: ירושלים, 1993, 207-193.

[Zohar Shavit. “'Furnishing a Jewish Enlightened Room in Berlin' - The Case of the First Modern Reader for Jewish Children”. In Israel Bartal, Chava Turnisansky and Ezra Mendelsohn (eds.) Studies in Jewish Culture in Honour of Chone Shmeruk. Zalman Shazar Center: Jerusalem, 1993, 193-207].

 

34. Zohar Shavit. “On the Hebrew Cultural Center in Berlin in the Twenties. Hebrew Culture in Europe - The Last Attempt”Gutenberg-Jahrbuch, 1993, 371-380.

 

35. זהר שביט. "מתרבות של שבט פרולטארי לתרבות פלוראליסטית של עם – ראשי פרקים להיסטוריה של הוצאת הספרים עם עובד"ספרי עם עובד. קטלוג כללי עם מלאת 50 שנה להוצאה, עם עובד: תל אביב, 1991, ללא מספור {25 עמ'}.

[Zohar Shavit. “From Tribal Culture to National Pluralistic Culture - A Short History of the Am Oved Publishing House”. Am Oved Books. A General Catalogue for its 50th Anniversary. Am Oved, Tel Aviv: 1991, NP, {25 pp}].

 

36. Zohar Shavit.“The Study of Children’s Literature: The Poor State of the Art. Why Do we Need a Theory and Why Semiotics of Culture”Barnboken, 1, 1992, 2-9.

 

37. Zohar Shavit.“Manifeste: Pour une poétique de la littérature de jeunesse” ["Manifest: for Poetics of Children's Literature"]. Jean Perrot (prés), Culture, Texte et Jeune Lecture. Actes du Xe Congrès de L’International Research Society for Children’s Literature. Presses Universitaires de Nancy: Nancy, 1993, 17-18.

 

38. Zohar Shavit. “Literarische Beziehungen zwischen der deutschen und der jüdisch-hebräischen Kinderliteratur in der Epoche der Aufklärung am Beispiel von J.H. Campe” [“Literary Relations between the German and the Jewish-Hebrew Children’s Literature during the Enlightenment”]. Armin Paul Frank, Kurt-Jürgen Maaß, Fritz Paul und Horst Turk (Hrsg.) Übersetzen, Verstehen, Brückenbauen. Erich Schmidt Verlag: Berlin, 1993, 755-765.

 

39. Zohar Shavit. “Israelische Kinderliteratur” [“Israeli Children’s Literature”]. Zirkular, Sondernummer 39, Juni 1994. Begegnung mit Kinder- und Jugendliteratur aus Israel, 10-27.

 

40. Zohar Shavit.“Beyond the Restrictive Frameworks of the Past: Semiotics of Children’s Literature – A New Perspective for the Study of the Field”. In Hans-Heino Ewers, Gertrud Lehnert und Emer O’Sullivan (Hrgs.) Kinderliteratur im interkulturellen Prozeß. Studien zur Allgemeinen und Vergleichenden Kinderliteraturwissenschaft., Metzler: Stuttgart, 1994, 3-15.

 

41. זהר שביט."עלייתם ונפילתם של המרכזים הספרותיים באירופה ובאמריקה והקמת המרכז בארץ- ישראל"עיונים בתקומת ישראל, 1994, 4, 477-422.

English summary: xv-xvi.

[Zohar Shavit. “The Rise and Fall of Hebrew Literary Centers, 1918-1933”. Iyunim Bitkumat Israel, 1994, 4, 422-477].

 

42. Zohar Shavit. “David Friedländer’s Lesebuch für jüdische Kinder”. In Adri K. Offenberg et al. Bibliotheca Rosenthaliana. Treasures of Jewish Booklore. Amsterdam University Press: Amsterdam, 1994, 83.

 

43. Zohar Shavit.“Deutsche Einflüsse auf jüdische Kinderliteratur” [“German Influences on Jewish Children’s Literature”]. Ariel, 97, 1994, 87-94.

 

44. Zohar Shavit. “The Historical Model of the Development of Children’s Literature”. In Maria Nikolajeva (ed.) Aspects and Issues in the History of Children’s Literature. Greenwood Press, Westport Connecticut: London, 1995, 27-38.

 

45. זהר שביט."עבדי הספרות העברית". יד לקורא, דצמבר, 1995, 34-32.

[Zohar Shavit. “Slaves of Hebrew Literature”. Yad La’kore, December 1994, 32-34].

 

46. Zohar Shavit. “Intercultural Relationships. The Importance of the Study of Cultural Interference for the Historical Study of Children’s Literature. Test-Case: The Relations between German and Jewish Children’s Literatures during the 18th and the 19th Centuries”Comparison, II, 1995, Guest editor: Bettina Kümmerling-Meibauer, 67-80.

 

47. Zohar Shavit. “Hebrew and Israeli Children’s Literature”. In Peter Hunt (ed.) International Companion Encyclopedia of Children’s Literature. Routledge: London, 1996, 782-788.

 

48. Zohar Shavit.“Aus Kindermund: Historisches Bewußtsein und nationaler Diskurs in Deutschland nach 1945” . [“Out of the Mouth of Babes and Sucklings: Historical Consciousness and the National Narrative in Germany after 1945”]. Neue Sammlung, 36:3, 1996, 355-374.

 

49. Zohar Shavit.“Stellungsnahme zu Hartmut von Hentig” [“Response to Hartmut von Hentig”]. Neue Sammlung, 36:3, 1996, 409-413.

 

50. Zohar Shavit. “Cultural Agents and Cultural Interference: The Function of J.H. Campe in an Emerging Jewish Culture”Target, 9:1, 1997, 111-130.

 

51. Zohar Shavit. “David Friedländer and Moses Mendelssohn Publish the Lesebuch für jüdische Kinder – A turning point in the history of books for Jewish children”. In Sander L. Gilman and Jack Zipes (eds.) Yale Companion to Jewish Writing and Thought in German Culture, 1096-1996. Yale University Press, New Haven, London, 1997, 68-74.

 

52. Zohar Shavit. “Schlüssel der Erinnerung – Deutsche Geschichten aus Kinderbüchern” . [“Keys of Memory – German Histories of Books for Children”].Tel Aviver Jahrbuch für deutsche Geschichte, xxvi, 1997, 411-433.

 

53. Zohar Shavit. “The Status of Translated Literature in the Creation of Hebrew Literature in pre-State Israel (The ‘Yishuv’ Period)”Meta, 43:1, March 1998, 46-53.

 

54. Zohar Shavit.“Zur Entwicklung der hebräisch-jüdischen und israelischen Kinder- und Jugendliteratur” [“A Brief Description of Hebrew-Jewish and Israeli Books for Children and Young People”]. JuLIT, 3:98, 1998, 3-13.

 

55. זהר שביט. "התפקיד שמילאו הטקסטים לילדים יהודים במגע בין התרבות העברית-יהודית והגרמנית בתקופת ההשכלה"דפים למחקר בספרות, 1998, 11, 103-91.

English summary: viii.

[Zohar Shavit. “The Function of Texts for Jewish Children in the Interference between Hebrew-Jewish and German Cultures during the Haskala Period”.Dappim Le-Mechkar Be-Sifroot, 1998, 11, 91-103].

 

56. Zohar Shavit. “Literary Interference between German and Jewish-Hebrew Children’s Literature during the Enlightenment: The Case of Campe”.Jewish Studies in a new Europe. C.A. Reitzel A/S international Publishers: Copenhagen, 1998, 787-797.

 

57. Zohar Shavit. “Modernization Theories and their Application to the Study of the Child’s Culture”. In Ulf Boëtius (ed.) Modernity, Modernism and Children’s Literature. Centrum für barnkulturforskning: Stockholms universitet, 1998, 9-24.

 

58. Zohar Shavit. “Tostemmighed” [“The Double Voice”]. In Kari Sønsthagen & Steffen L. Larsen (eds.) Gyldendals årbog om bornelitteratur. 1999, 98-108.

 

59. Zohar Shavit. “The Lost Children of German-Jewish Culture”. In Judit Targarona Borrasâs and Angel Sâenz-Badillos (eds.). Jewish Studies at the Turn of the 20th Century. Vol 2. Judaism from the Renaissance to Modern Times. Proceeding of the 6th EAJS Congress, Toledo 1998 (A Selection). Brill: Leiden, Boston, Köln, 1999, 229-235.

 

60. Zohar Shavit."The Double Attribution of Texts for Children and How It Affects Writing for Children". In Sandra L. Beckett (ed.). Transcending Boundaries Writing for a Dual Audience of Children and Adults. Garland: New York & London, 1999, 83-98.

 

61. זהר שביט. "ספרות ילדים עברית"עולם קטן, 1, 2000, 21-11.

[Zohar Shavit, 2000.  “Hebrew Children’s Literature”. Olam Katan, 1, 11-21].

 

62. Zohar Shavit. "The Untold Story: What German Writers Tell Their Children about the Third Reich and the Holocaust"CCL, 95, 25:3, 2000, 90-119.

 

63. זהר שביט. "לחזור אל הליבה התרבותית"פנים, 20, אביב 2002, 122-113.

[Zohar Shavit. “Back to the Cultural Core”. Panim, 20, Spring 2002, 113-122].

 

64. Zohar Shavit. “Über die Rezeption Erich Kästners in der hebräischen Kinder- und Jugendliteratur” [The Reception of Erich Kästner in Hebrew Children's and Youth Literature]. In Bernd Dolle-Weinkauff und Hans-Heino Ewers (Hrsg.). Erich Kästners weltweite Wirkung als Kinderschriftsteller. Peter Lang: Frankfurt a.M., Berlin, Bern, 2002, 275-286.

 

65. Zohar Shavit. “Fabriquer une culture nationale. Le rôle des traductions dans la constitution de la littérature hébraïque” ["The Making of a national Culture: The role of Translations in the creation of Hebrew Literature"]. Actes de la Recherche en Sciences Sociales, 44, Septembre 2002, 21-32.

 

66. זהר שביט. "מושג הילד כקונסטרוקט תרבותי". בתוך אמיליה פרוני (עורכת). המשחק. ידיעות אחרונות-ספרי חמד: תל אביב,  2002, 34-27.

[Zohar Shavit. “The Notion of the Child as a cultural Construct”. In Emilia Perroni (ed.) The Play. Yediot Ahronoth Books and Chemed Books: Tel Aviv, 2002, 27-34].

 

67. Zohar Shavit. “Preface”. In Lourdes Lorenzo, Ana Pereira, Veljka Ruzicka (editoras). Contribuciones al Estudio de la Traducción de Literatura Infantil y Juvenil. Dossat: Madrid, 2002, 7-8.

 

68. Zohar Shavit. “On the Use of Books for Children in Creating the German National Myth. In Ann Lawson Lucas (ed.) The Presence of the Past in Children’s Literature. Praeger: Westport, Connecticut, London, 2003, 123-132.

 

69. Zohar Shavit.“`Cheshire Puss,… Would you tell me, please, which way I ought to go from here?' Research of Children’s Literature – The State of the Art. How did we get there – how should we proceed”. In José Santigago Fernández Vázquez, Ana Isabel Labra Cenitagoya, Esther Laso León (editoras).Realismo Social Y Mundos Imaginarios: Une Convivencia Para el Sigloxxi, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá: Alcalá,  2003, 30-41.

 

70. Zohar Shavit. “Un testo ambivalente” ["An ambivalent Text"]. In Franco Moretti, Pier Vincenzo, Ernesto Franco (redattore). Il romanzo, Volume quinto, Lezioni, Giulio Einaudi: Torino, 2003, 239-253.

 

71. Zohar Shavit.“Was lasen jüdische Kinder im 'Dritten Reich'?” ["What did Jewish Children read during the Third Reich"]. In Gisela Dachs (Hrsg).Jüdischer Almanach des Leo Baeck Instituts: Kindheit. Jüdischer Verlag im Suhrkamp Verlag, 2003, 74-83.

 

72. Zohar Shavit. “Faut-il protéger l’hébreu en Israël?“ ["Is Hebrew in Israel in need of Protection?"]. Les Cahiers de l’Alliance israélite universelle, 16, 2003.

 

73. Zohar Shavit. "Israël: Culture commune ou fédération de cultures" ["Israel: A common Culture or Federation of Cultures"]. Rehe, 8, 2003, xxxiii-liii.

 

74. Zohar Shavit. "Zwischen Kiner-Insel und Insu-Pu" [Between Kiner-Insel and Insu-Pu"]. In Heidi Lexe und Ernst Seibert. Mira Lobe… in aller Kinderwelt.Edition Praesens: Wien, 2005, 67-85

 

75. Zohar Shavit. "Zu Hause und nicht zu Hause: Die Mehrfachzugehörigkeit von Mira Lobe” ["At Home and not at Home"]. Diaspora – Exil als Kriegserfahrung: Jüdische Bilanzen und Perspektiven. Theodor Kramer Gesellschaft, Drava Verlag: Wien, 2006, 306-329.

 

76. Zohar Shavit."Freedom in Marginality. The constrains of writing for children, resulting from its marginal position". In Azevdo, Fernando, Joaquim Machado de Araújo, Claudia Sousa Pereira and Alberto Filipe Araújo (editoras). Imaginário, Identidades e Margens. Estudos em torno da Literatura Infanto-Juvenil. Gailivro: Serzedo, 2007, 35-47.

 

77. Zohar Shavit. "Naissance d'une littérature de jeunesse et naissance d'un État" ["The Birth of a Literature for Children and the Birth of a State"]. La Revue des livres pour enfants, N° 239, février 2008, BnF, 87-92.

 

78. Zohar Shavit. "La littérature hébraïque pour enfants" ["Hebrew Literature for Children"]. Mais c'est de l'hébreu!. L'Institut pour la Traduction de la Littérature Hébraïque, Tel Aviv, 2008, 43-48.

 

79. Zohar Shavit. "Boire un café en hébreu. Les cafés littéraires sur la scène culturelle de la Tel Aviv de l'époque du Yishuv" ["To drink coffee in Hebrew. Literary Coffee-shops and cultural scene in Tel Aviv during the Yishuv period"]. Yod, 13, 2008, 147-169. 

 

80. Zohar Shavit. "Es war einmal ein Krieg" ["Once upon a time there was a war"]. In Gabriele von Glasenapp und Hans-Heino Ewers (Hrsg). Kriegs- und Nachkriegskindheiten. Studien zur literarischen Erinnerungskultur für junge Leser. Frankfurt a.M. u.a.: Peter Lang 2008 (Kinder- und Jugendkultur, -literatur und -medien. Theorie - Geschichte - Didaktik), 2008, 51-68.

 

81. זהר שביט. "תל אביבי, דבר עברית. על ההצלחה החלקית של מהפכת העברית"פנים, 45, 2008, 63-50.

["In Tel-Aviv one should speak Hebrew. On the partial success of the Hebrew revolution". Panim, 45, 2008, 50-63].

 

82. Zohar Shavit. "La réception de la littérature hébraïque en France" ["The Reception of Hebrew Literature in France"]. Yod, 14, 2009, 317-340.

 

83. Zohar Shavit. "Hebrew Children's Literature"Modern Hebrew Literature, 5, Israel at 60: Retrospective & Renewal, 2009, 29-35.

 

84. זהר שביט. "ילדים כנושאי מהפכת הדיבור העברי". בתוך יעל דר, טל קוגמן, יהודית שטיימן (עורכות). ילדים בראש המחנה. דור לדור, ל"ו, 2010, 38-15.

English summary iii.

[Zohar Shavit. "Children as Agents of the Hebrew Revolution". Yael Darr, Tal Kogman, Yehudit Shteiman (editors). Dor Ledor – Children as Avant-Garde, Chikdhood and Adolescence in Times of Crises and Social Change, XXXVII, 2010, 15-38].

 

85. זהר שביט. "ההביטוס של היהודי החדש של תנועת ההשכלה". בתוך דבורה הכהן (עורכת). ישראל, 16, 2009 [2010], 38-11.

English summary: vii

[Zohar Shavit. "The Habitus of the 'New Jew' of the Haskalah Movement". Dvora Hacohen (editor). Israel ,16, 2009 [2010], 11-38].

 

86. זהר שביט."להפוך מידע לידע".  אודיסאה,  12, יולי  2011, 61-59.

[Zohar Shavit. "Make information into Knowledge". Odyssey, 12, July 2011, 59-61]

 

87. Zohar Shavit. “Roodkapje Door De Eeuwen Heen”De Leeswelp, 9, 2011, 329-332.

 

88. Zohar Shavit. “Tel Aviv Language Police”. In Maoz Azaryahu and S. Ilan Troen (eds). Tel Aviv, The first Century. Indiana University Press:  Bloomington & Indiapolis, 2012, 191-211.

 

89. זהר שביט. "שותים קפה בעברית – על מקומם של בתי הקפה הספרותיים בסצנה התרבותית בתל אביב בתקופת היישוב".  אריאל, 101 שנים לתל אביב, פברואר  2012, 191-178.

[Zohar Shavit. “Drinking coffee in Hebrew – on the place of the literary coffee-houses in the cultural scene of Tel-Aviv during the Mandatory period.” Ariel, February 2012, 178–191].

 

90. Zohar Shavit."From time to time: Fictional dialogue in Hebrew texts for children". In Martin B. Fischer, Mari Wirf Naro (eds.). Translating Fictional Dialogue for Children and Young People. Frank & Timmem, Verlag für wissenschaftliche Literatur: Berlin, 17-42.

 

91. Zohar Shavit. "Hebrew Literature for Children". In Giorgia Grilli (ed.). Bologna -  Fifty Years of Children's Books from Around the World. Bononia University Press: Bolonia, 2013, 341-352. [Italian translation:"La letteratura ebraica per ragazzi"]

 

92. Zohar Shavit. "Centers of Hebrew Literature in Eastern Europe at the End of the 19th Century and the Beginning of the 20th"Jewish History Quaterly,September 2013. 463-472.

 

93. זהר שביט. "רוסו בגלימת הרמב"ם: פרק בהכנסת כתבי הנאורות לארון הספרים היהודי החדש בתקופת ההשכלה"ציון, ע"ט: ב, תשע"ד, 174-135, תקציר באנגלית XIV-XII.

English summary: xiii-xiv.

[Zohar Shavit. "Rousseau under Maimonides’ Cloak: The strategy of introducing Enlightenment literature into the new Jewish library: The case of publication of paragraphs of Jean-Jacques Rousseau’s Émile in Hame’asef"Zion, 79:2, 2014, 135-174].

 

94. Zohar Shavit. "Cultural Translation: Ideological and Model Adjustment in Translation of Children's Literature". In Gabriele von Glasenapp, Ute Dettmar, and Bernd Dolle-Weinkauff (eds.), Kinder- und Jugendliteraturforschung international: Ansichten und Aussichten. Peter Lang: Frankfurt am Main, 2014, 31-52.

 

94a. Zohar Shavit. Tradução cultural: ajustes ideológicos e de modelo na tradução de literatura infantil. Belas Infiéis, v. 5, n. 3, 2016, p. 119-143.

 

95. זהר שביט, שמואל פיינר, נטלי ניימרק-גולדברג, טל קוגמן. "מבוא". בתוך שמואל פיינר, זהר שביט, נטלי ניימרק-גולדברג, טל קוגמן (עורכים). הספרייה של תנועת ההשכלה. עם עובד: תל אביב, 2014, 19-9.

[Zohar Shavit, Shmuel Feiner, Natalie Naimark-Goldberg, Tal Kogmant. "Introduction". In Shmuel Feiner, Zohar Shavit, Natalie Naimark-Goldberg, Tal Kogman (eds.). The Library of the Haskalah. Am Oved: Tel Aviv, 2014, 9-19].

 

96. זהר שביט. "מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר: תפקידה של 'ספריית ההשכלה' בשינוי ההביטוס היהודי". בתוך שמואל פיינר, זהר שביט, נטלי ניימרק-גולדברג, טל קוגמן (עורכים). הספרייה של תנועת ההשכלה. עם עובד: תל אביב, 2014, 62-39.

[Zohar Shavit. "What do you do when you get up in the morning: The function of the Haskalah Library in the change which took place in the Jewish Habitus". In Shmuel Feiner, Zohar Shavit, Natalie Naimark-Goldberg, Tal Kogman (eds.). The Library of the Haskalah. Am Oved: Tel Aviv, 2014, 39-62].

 

97.  Zohar Shavit. "Le parcours de Noé : de l’arche au zoo". In Nathalie Prince et  Sylvie Servoise.(sous le direction). Personnages mythiques dans la littérature de jeunesse. PUR, Presses Universitaires de Rennes, 2015, 99-112.

 

98.  Zohar Shavit and Yaacov Shavit. "Israeli Culture Today: How Jewish? How Israeli?". In Eliezer Ben-Rafael, Julius H. Schoeps, Yitzhak Sternberg and Olaf Glöckner (eds.). Handbook of Israel: Major Debates. Walter de Gruyter: Berlin/Boston, 2016, 22-38.

 

99. Zohar Shavit. "Train Up a Child: On the Maskilic Attempt to Change the Habitus of Jewish Children and Young Adults". Journal of Jewish Education, Vol. 82, N. 1, 2016, 28-53.

 

100. Zohar Shavit. "Can It Be That Our Dormant Language Has Been Wholly Revived?": Vision, Propaganda, and Linguistic Reality in the Yishuv Under the British Mandate". Israel Studies, Vol. 22, N. 1, Spring 2017, 101-138.

 

101. זהר שביט. "הילכו יחדיו בלתי אם נועדו? הוצאתו לאור של הקובץ הדו-לשוני של אליעזר בן-יהודה וחיים קלמי"ציון, פ"א. ג-ד, תשע"ו, 462-435, תקציר באנגלית XXVII-XXVIII.

[Zohar Shavit. "On the Publication of a Bilingual Anthology by Eliezer Ben Yehuda and Haim Calmy". Zion, 81:3-4, 2016, 435-462].

 

102. Zohar Shavit & Yaacov Shavit. "Jewish Culture: What is it? In Search of Jewish Culture". The Cambridge History of Judaism, V. VIII. Mitchell B. Hart & Tony Michels (eds.). Cambridge: Cambridge U P, 2017. 677-698.

 

103. Zohar Shavit. "Invited Strangers in Domestic Garb Cultural Transition in Hebrew Children's Literature: Strategies and Legitemizations". In Elvira Camara Aguilera (ed.) Traducciones, adaptaciones y dolbe destinatario en literatura infantil y juvenil. Peter Lang: Berlin, 2019, 323-338.

 

104. Zohar and Yaacov Shavit. "Die Bibliotheken-Insel von Berlin"Bibliotheksmagazin, 02 2020, 76-80

 

105. זהר שביט. "הכי בבית בעולם - על "ביות" בספרות הילדים המתורגמת לעברית", בתוך תמר וולף-מונזון וורד טוהר (עורכים), ביקורת ופרשנות 46, הוצאת אוניברסיטת בר אילן, 2020, 74-35.  [English Summary]

 

106. Zohar Shavit. "Cultural Translation and the Recruitment of Translated Texts to Induce Social Change", in Jan Van Coillie and Jack Mcmartin (eds.), Children's Literature in Translation: Texts and Contexts, Leuven University Press, 2020, 73-92  
 
 
 
 
108. זהר שביט. "בניית תרבות עברית בארץ ישראל – השאיפה למלאוּת". בתוך דוד גדג' (עורך). החרות לבחור: שיח תרבות יהודית, בין טנג'יר 1916 לירושלים 2020, קרן מנדל ישראל: ירושלים, 2020, 91−87.
 
 
Children"Über die Ursprünge des Antisemitismus, Ausgabe Nr. 4, April 2021
 
 
110. Zohar Shavit. “Eine Reise mit Heidi in hebräischen Gewand”. In Peter O. Büttner, Andreas Kilcher, Nurit Blatman and Christine Lötscher (eds.), Heidi in Israel. Eine Spurensuche: Katalog zur Ausstellung, Wehrhahn Verlag, 2021, 87−102.
 
 
 
[Zohar Shavit. "What did Hebrew children speak?" Israel 29, 2021, 7-30]
 
 
112. Zohar Shavit. “Robinson der Jüngere in the Service of the Haskalah Joachim Heinrich Campe, the Haskalah and the “Bildung” Project in Jewish Society”. In Dorothea M. Salzer (ed.), Jüdische religiöse Erziehung im Zeitalter der Emanzipation. Konzepte und Praxis, Europäisch-jüdische Studien Beiträge, Volume 56, Walter de Gruyter GmbH, Berlin, 2022, 201–252
 
 
the Past, 2022, 1-10

 

114. זהר שביט. "הגנסיס של מילון בן-יהודה: ממילון שימושי למילון היסטורי-מדעי". קשר 59, סתיו 2022, 131-85. [English Summary: 12e-13e]

 

115. זהר שביט. "בין גאולה לקבלת הזר: דרכו של הספר 'רעות מדין' לספרות ההשכלה". ציון, שנה פ"ח, ד, תשפ"ג, 562-529. [English Summary: xxx]

 

116. זהר שביט. "בין 'זולליה' ו'בולפוסיה' לגן הירק: ייצוגים של אוכל בעיתוני הילדים בתקופת הצנע". קשר 60, אביב 2023, 220-203. [English Summary: 17e-18e]

 

117. Zohar Shavit. "Cultural Translation and Educational Media"Religious Knowledge and Positioning: The Case of Nineteenth-Century Educational Media, edited by David Käbisch, Kerstin von der Krone and Christian Wiese, Berlin, Boston: De Gruyter, 2024, pp. 27-38.

 

עריכה

https://www.tau.ac.il/sites/default/files/media_server/imported/308/files/2013/12/%D7%97%D7%9F-%D7%9C%D7%98%D7%A3-4.jpg     

 

 

1. זהר ויעקב שביט. הבלש העברי חוזר. אנתולוגיה של סיפורי פשע עבריים, בצירוף מבוא והערות. מוניטין: תל אביב, 1984, 228 עמ'

[Zohar and Yaacov Shavit. The Return of the Hebrew Sleuth, Monitin, Tel Aviv, 1984, 228 pp].

 

2. Zohar Shavit (Guest Editor). Poetics Today, 13:1, Special Issue on Children’s Literature, 1992.

 

3. זהר שביט (עורכת ויוזמת). ח"ן לטף, מבחר משירי ח"נ ביאליק לפעוטות. איורים: תום זיידמן-פרויד. עם עובד, בעבור עיריית תל אביב-יפו: תל אביב, 2008

 

4. זהר שביט (עורכת ויוזמת). מתחילים מאל"ף. משוררים שונים, איורים: יוסי אבולעפיה. עם עובד, בעבור עיריית תל אביב-יפו: תל אביב, 2013, 32 עמ'

 

עריכה - התקבל לפרסום

 

1. זהר שביט. מחברות זמורה, יומנו של ישראל זמורה (1941-1937) בליווי הערות ומאמר פתיחה: "יומן אישי ספרותי כמקור מרכזי להיסטוריה של הספרות העברית". זמורה ביתן: תל אביב

[Zohar Shavit. Zmora’s Cahiers. Israel Zmora’s Diary (1937-1941). With an Introduction and Annotations, Zmora Bitan: Tel Aviv].

 

 

אנציקלופדיה

 

1. Zohar Shavit. “Hebrew and Israeli Children’s Literature”. In Peter Hunt (ed.) International Companion Encyclopedia of Children’s Literature. Routledge: London, 1996, 782-788

1a. Yael Darr and Zohar Shavit. "Jewish-Hebrew, Hebrew and Israeli Children's Literature". In Peter Hunt (ed.) International Companion Encyclopedia of Children’s Literature, 2004, ii, 1115-1123.

 

2. Yael Darr and Zohar Shavit. "L'essor de la littérature de jeunesse à partir des Années 60." [The Development of Hebrew Children's Literature since the Sixties"]. La Revue des livres pour enfants, N° 239, février 2008, BnF, 93-97

 

3. Zohar Shavit. "Children's Literature in Hebrew". Encyclopedia Judiaca, Second Edition, 2006, 4, 619-628

 

הכיתה מלאה - כנס הוקרה לפרופ' זהר שביט 30.5.2019

 

1. התכנסות

2. יעל דר: ברכות

3. אייל זיסר: ברכות

4. ליאו קורי (מקריאה: יעל דר): ברכות

5. מישל קאהן: ברכות

6. שלמה בידרמן: הרצאת פתיחה: אל עולמנו הראשון: שלוש וריאציות על "מעשה ילדות"

7. אבנר בן עמוס: דברי פתיחה למושב ראשון - ילדות בתרבות היהודית

8. טל קוגמן: "יום הולדת" כטקס ילדות מודרני באשכנז

9. טלי ברנר: משחקי ילדים יהודים בעת החדשה המוקדמת

מושב שני - יצירת התרבות העברית

10. בשמת אבן-זהר: מארץ ישראל לאירופה ובחזרה

11. יהודית שטיימן: שימור ושינוי בחינוך הבנות

12. רימה שיכמנטר: המאבק נגד ספרות הנוער הקלוקלת

13. נדין קופרטי-צור: דברי פתיחה למושב שלישי - תרגום ומגעים בין תרבויות

14. ניצה בן-ארי: בר-כוכבא נולד בגרמניה

15. רן הכהן: ברכת יעקב: יהודים, נוצרים וביתא ישראל באתיופיה

16. חנה לבנת: פינוקיו בארץ ישראל

17. לואי ותד: ליילא האדומה והזאב

18. גלילי שחר: דברי פתיחה למושב נעילה

19. עמנואל הלפרין: היהודי הנודד הגיע

20. אוריה שביט: ספרי הילדים שאהבנו

21. זהר שביט: דברי סיכום

22. קבלת פנים והרמת כוסית 

 

 

קבלת אות יקירת העיר תל-אביב-יפו 

 

1. איגרת ברכה לפרופ' זהר שביט מאת ראש העיר לרגל הפרישה

2. טקס יקירי העיר תל-אביב-יפו, פרופ' זהר שביט

3. טקס יקירי העיר תל-אביב-יפו, נאום בשם יקירי העיר, פרופ' זהר שביט

 

 

הרצאות

 

1. Zohar Shavit. Pluralism in Israel: From Melting Pot to Salad Bowl.

Plenary in Honor of Moshe Lissak, Association for Israel Studies, 23rd Annual Conference, June 11-13, 2007. The Open University of Israel

 

2. זהר שביט. נורית גרץ והתרבות הישראלית

מושב הפתיחה של הכנס זהויות בהתהוות בתרבות הישראלית - לכבודה של פרופ' נורית גרץ, ינואר 2010, אוניברסיטת תל אביב          

                                                 

3. זהר שביט. דברי פתיחה של יום העיון "מדורות השבט: עיתוני ילדים בתקופת היישוב ובמדינת ישראל"

כנס התכנית לתואר השני במחקר תרבות הילד והנוער, 18.1.2012, אוניברסיטת תל אביב

 

4. זהר שביט. דברי פתיחה של הכנס "תמונות מחיי משפחה"

כנס התכנית לתואר השני במחקר תרבות הילד והנוער, 9.1.2013, אוניברסיטת תל אביב

 

5. זהר שביט. דברי פתיחה של ערב העיון "ארובות המדע נפתחו"

לרגל הופעת ספרה של ד"ר טל קוגמן: "המשכילים במדעים: חינוך יהודי למדעים במרחב דובר הגרמנית בעת החדשה", 15.1.2014, אוניברסיטת תל אביב

 

6. זהר שביט. דברי פתיחה לכנס "ילדים בעיר הגדולה"

כנס של התכנית לתואר השני במחקר תרבות הילד והנוער וספרית שער ציון-בית אריאלה, 26-25.3.2014, אוניברסיטת תל אביב, בית אריאלה

 

7.זהר שביט. ההיפסטרים של הלשון העברית

הרצאה בכנס "ילדים בעיר הגדולה", 25.3.2014, אוניברסיטת תל אביב

 

8.זהר שביט. ההיית או חלמתי חלום?

ההרצאה בכנס "לשון בונה אומה?", 8.3.2015. יד יצחק בן צבי

 

9. זהר שביט. סודות הארכיון: הביוגרפיה והאוטוביוגרפיה של רפובליקת הספרים היהודית

ערב לרגל הוצאת הספר "הספרייה של תנועת ההשכלה", 25.5.2015, אוניברסיטת תל אביב

 

10. Il faut se dépêcher, une conférence à l'AIU Paris, 13.3.2018

 

11. זהר שביט. מי מפחד מכיפה אדומה: על השינויים במושג הילדות

הרצאה בכנס 'אבות 2019', 27.5.2019, בית אבי חי

 

12. זהר שביט. "הגיהנום הוא הילדות"

הרצאה בכנס הראשון של האגודה הישראלית להיסטוריה של הילדים, 5.2.2020, האקדמית גליל מערבי


13. זהר שביט. "מפי עוללים וינקים יסדת אומה": על ספרות ילדים כחלק מבניית לאום

הרצאה בכנס 'ספרות ילדים בעיניים בוגרות', 19.10.2020, מכון שוקן

 

14. זהר שביט. "תרגום תרבותי וגיוס טקסטים מתורגמים לעידוד שינוי חברתי"

הרצאה בכנס Jewish Translation and Cultural Transfer in Early Modern Europe, ספטמבר 2021, JEWTACT

 

15. "Zohar Shavit. "Cultural Translation, Accomodation and Domestication in Translation of Children's Literature

הרצאה בכנס: Second Webinar on Cultural Translation, Acommodation and Domestication in the Translation of Children's Literature, 24.11.2021

 

16. זהר שביט. ״מלחמת הירושה: המאבק בין חבורת ׳כתובים׳ לחיים נחמן ביאליק״

הרצאה במסגרת סדרת ההרצאות ׳קורות בתינו: מחלוקות ומפגשים בעולם היהודי המודרני׳, 07.01.2024, בית שלום עליכם. 

ראיונות

 

ראיונות בעברית עם פרופ' זהר שביט

 

1. אבי כצמן, "דיקטטורה עברית"הארץ, 5.2.1999

 

2. גילית חומסקי. "דל שואה". ראיון במסגרת כתבה על ספרים על מלחמת העולם השנייה. מקור ראשון, שבת, 25.4.2014

 

3. עופר אדרת. "המאבק על העברית בתקופת המנדט היה צמוד משחשבנו". ראיון לקראת הכנס "לשון בונה אומה?". הארץ, 27.2.2015

 

4. יהודה קורן, "כך מספרים לילדי גרמניה על השואה". ידיעות אחרונות, 7.1.2000

 

5. נדב שרגאי, "הקנאים"ישראל היום, 25.12.2015

 

6. "לא הייתה מאה שכל כך מקדשת ילדים כמו המאה העשרים ואחת" – ראיון עם פרופסור זהר שביטהפנקס, 24.5.2019

 

7. עופר אדרת, "כשביאליק ביקש "שינאפו ויגנבו בעברית": מחקר מתעד את הקשיים בתחיית השפה". הארץ, 4.2.2022

 

8. "לאה גרונדיג - אמנות בין שני עולמות", מכון ליאו בק ירושלים, 31.3.2022

9. עלי מוהר, "זה היה בקיץ 64', בטקס הסיום"העיר, 12.6.92

 

ראיונות בלועזית עם פרופ' זהר שביט

1. Avi Katzmann, "Yes to a cultural dictatorship", Ha'Aretz, 5.2.1999

 

2. Lia Araujo Miranda de Lima, "Interview with Zohar Shavit" (English), Belas Inféis, v. 8, n. 3, 2019, pp. 257-276

 

2a. . Lia Araujo Miranda de Lima, "Entrevista com Zohar Shavit" (Portuguese), Belas Inféis, v. 8, n. 3, 2019, pp. 257-276

(Introduction: pp. 3-7, English, Portuguese)

 

3. Ofer Aderet. "The Revival of the Hebrew Language in Israel Was Difficult Beyond Words", Ha'Aretz, 20.2.2022

 

רשימות על ספריה של פרופ' זהר שביט

 

רשימות בעברית על מעשה ילדות. מבוא לפואטיקה של ספרות ילדים:

1. עדנה עברון, "'תתפשטי', אמר הזאב לכיפה אדומה". ידיעות אחרונות, 16.2.1996

2. יהודה אטלס, "לא על החינוך לבדו". ידיעות אחרונות7 ימים, 15.3.1996

3. רחל עזוז, "יפה, חכם, מתחשב, בהיר". תקשורת, 29.3.1996

4. לאה איני, "לא רק לילדים". מעריב, 23.5.1996

 

רשימות בלועזית על Poetics of Children's Literature:

1. Susan Drain, Dalhousie Review. Fall 1986, 386-388

2. David Grylls, A geniunely different genre. TLS, Aug 1986, 948

3. C. Rees, Choice 24. Sept, 1986, 114

4. Gerda Neumann, Jugendbuch Magazin. 1986, 221-222

5. Dooley Patricia, Library Journal. 1986, 97

6. Jacqueline Eastman, South Atlantic Review. Sept. 1987, 144-146

7. Actes De La Recherche. March 1987, 122

8. Nous Voulons Lire. March 1987, 48

9. Sonja Svensson, Barnboken. 1987, 15

10. Riitta Oittinen, Lastenkirjallisuuden Poetiikkaa. ONNIMANNI,1988, 57-59

11. Hugh T.Keenan, Adults and Children. Childrens Litretaure, 1989, 151-154

12. Jean Perrot, Notes De Lecture. La Revue De Livres Pour Enfants, 1991, 30-31

13. M. Bortolussi, Canadian Review. Dec 1991, 627-630

14. Ruth B. Bottigheimer, Eighteenth Century Life. Nov. 1993, 90-103

15. Lia Araujo Miranda de Lima, Cadernos de Tradução. 2016, 225-234

 

רשימות בעברית על בנייתה של תרבות עברית. כרך חמישי במסגרת תולדות היישוב היהודי בארץ-ישראל מאז העלייה הראשונה:

1.ירון לונדון, "בין אליטות לאליטות". ידיעות אחרונות, 19.3.1999

2. ברוך קימרלינג, "כוח התרבות ותרבות הכוח". הארץ, 20.4.1999

3. אביבה חלמיש, "ממגדל בבל לתרבות עברית, וחזרה?". זמנים, 70, 2000, 120-118

4. מרגלית שילה, "נדבך נוסף בכתיבת תולדות היישוב". קתדרה, 96, יולי 2000, 179-175

 

 

רשימות בלועזית על בנייתה של תרבות עברית. כרך חמישי במסגרת תולדות היישוב היהודי בארץ-ישראל מאז העלייה הראשונה:

1. Baruch Kimmerling, "The Roots of Zionist Culture", Middle East Studies Association of North America, 33, 1991, 159-154

 

רשימות בעברית על עבר בלא צל:

1. דניאל דגן, "קונסנזוס". הארץ, מרץ 1988

2. ליאור זלטין, "הגרמנים הטובים והיטלר הרשע". דבר השבוע, 21.7.1995

3. משה צימרמן, "אימת הטאבו, ולא דווקא ניסיון הכחשה". הארץ, 10.3.2000

4. אורית פראג, "היהודים היו נטע זר, כמו הנאצים". מעריב, אפריל 2000

5. עמר ברטוב, "הגרמנים מול ה'אחרים' - היהודים והנאצים". הארץ, 25.4.2000

6. Omer Bartuv, "The Germans and the 'Others' – Jews and Nazis". Haaretz, 25.4.2000 (Translation into English of the review)

 

רשימות בלועזית על עבר בלא צל:

1. Anna Katharina Ulrich, "Nationalsozialismus als Judengbuchthema". Neue Zürcher Zeitung, 1.6.1995

2. Roger Boyes, "President Weizman tells Germans he cannot forgive". The Times, 17.1.1996

3. M. E. Hauschner, "Wie stellen Schriftsteller im heutigen Deutschland die Naziepoche in der Jugendliteratur dar?". Mitteilungen no. 68, 2000, 14

4. Michael Maier, "Die späten Folgen der frühen Lektüre". Frankfurter Allgemeine Zeitung, 2.3.2000

5. מיכאל מאייר, "תוצאותיה המאוחרות של הקריאה המוקדמת". Frankfurter Allgemeine Zeitung, 2.3.2000 (תרגום לעברית)

6.Orit Prague, "The Jews were Alien, Just like the Nazis". Maariv, April 2000 (translated)

7.Shoshana London Sappir, "What's Wrong with This Picture?". The Jerusalem Report, 22.5.2000, 54-55

8. Rahel Rosa Neubauer, libri liberorumDecember 2005, 85-91

9. Hamida Bosmajian, "Ever-Present Shadows of the Past". Children's Literature, 34, 2006, 231-238

10. Winfred Kaminski, "Shavit Zohar: A Past without Shadow". Beiträge Jugendliteratur und Medien, 3, 2006, 220-221

11. Nicole Colin, "La Shoah dans la littérature de jeunesse en langue allemande: face au récit dominant un autre récit?" revue d'histoire de la shoah, 201, 2014, 341-362

 

רשימות בעברית על הספרייה של תנועת ההשכלה:

1. יצחק לאור, "רחץ ידיך ופניך וגם צווארך במים, ואל תשכח לשטוף את הפה והשיניים".הארץ, 9.1.2015

2. מתן חרמוני, "אז, כשדיברו עברית בברלין". הארץ,  15.5.2015

 

רשימות בעברית על פרויקט המחקר על מילון בן-יהודה:

 

רשימות על עבודותיה: 

1. עופר אדרת, "'לאכול כל מה שמגישים, את הצלחת להשאיר ריקה׳: כך למדו ילדי ישראל שאוכל לא נועד להנאה"הארץ, 29.9.2023

תרגומים ספרותיים

 

                 
 

1. יו לופטינג. עלילות דוליטל הרופא. מסדה: תל אביב, 1975

Hugh Lofting. The Story of Dr. Dolittle

 

2. א.ב. וייט. סטיוארט קטינא. זמורה ביתן מודן: תל אביב, 1977

E. B. White. Stuart Little

 

3. א.ב. וייט. חוות הקסמים. זמורה ביתן מודן: תל אביב, 1977 [עיטור אנדרסן לתרגומי מופת]

E. B. White. Charlotte’s Web. [H.C. Andersen Medal for distinguished translation].

מהדורה של תרגום ערוך מחדש 2007

Revised translation, 2007

 

4. רוברט לוסון. הגנרל של אמורי הצעיר. זמורה ביתן מודן: תל אביב, 1978

Robert Lawson. Mr. Twigg’s Mistake

 

5. לורה אינגלס ווילדר. בית קטן על גדות אגם הכסף. זמורה ביתן מודן: תל אביב 1982

Laura Ingalls Wilder. By the Shores of Sliver Lake

 

6. רואלד דאל. דני אלוף העולם. זמורה ביתן: תל אביב 1984

Roald Dahl. Danny, the Champion of the World

 

7. מרים הרי, "התל של האביב". בתוך מאהביה של ציון  (יחד עם אבנר שביט). הארץ,  19.6.2010

Myriam Harry. "La Colline du Printemps". In Les amants de Sion, Fayard: Paris, 164-177. [with Avner Shavit]

 

 

ביקורות ספרים ומסות בעיתונות

 

1. "חרם על השונה" (ביקורת על ספריה של עפרה גלברט-אבני "קירות שלא רואים" ו"נסיך אדום, נסיכה כחולה"). ידיעות אחרונות, המוסף לשבת (ספרות), 12.2.1993

2.  "חבל שהספר נגמר" (ביקורת על ספרו של דן צלקה, "מלחמת בני ארץ בבני שחת"). ידיעות אחרונות, המוסף לשבת (ספרות), 5.3.1993

3. "סיפור מצוין לקרוא להורים" (ביקורת על ספרו של של סילברטין "אור בעליית הגג"). ידיעות אחרונות, המוסף לשבת (ספרות), 26.3.1993

4. "שלושה ספרים וכלב" (ביקורת על ספריו של ישראל לרמן "רוצה להיות אמא", "הילד מגדת הנחל" ו"החוליה מכה שנית", ועל ספרה של חוה חבוש "מתנה נושמת"). ידיעות אחרונות, המוסף לשבת (ספרות), 30.4.1993

5. "אנציקלופדיות בעידן התקליטור" (ביקורת על האנציקלופדיות "כל העולם כולו, האנציקלופדיה המאוירת לילדים" עורך ראשי של המהדורה העברית: יון פדר, "אנציקלופדיה 2000" עורך ראשי של המהדורה העברית: יחיעם פדן, "כך זה עובד, אנציקלופדיה טכנולוגית עדכנית להבנת הסובב אותנו" עורך ראשי של המהדורה העברית: יורם לס). ידיעות אחרונות, המוסף לשבת (ספרות), 18.6.1993

6. "ספר חובה" (ביקורת על ספריו של ראסל סטנארד "המרחב והזמן של הדוד אלברט" ו"חורים שחורים והדוד אלברט"). ידיעות אחרונות, המוסף לשבת (ספרות), 23.7.1993

7. "מסע נהדר לאגם הפלמינגו" (ביקרות על ספריו של עזריה אלון "אסור להרגיז פיל" ו"יש אריה על העץ"). ידיעות אחרונות, המוסף לשבת (ספרות), 20.8.1993

8. "עולם קסום" (ביקורת על ספרה של נורית זרחי "טינטורו פילה קטנה מאוד"). ידיעות אחרונות, המוסף לשבת (ספרות), 8.10.1993

9.  "בין דמיון למציאות" (ביקורת על ספרו של אנדרי איסצ'וב "סוניה הכלבה החכמה"). ידיעות אחרונות, המוסף לשבת (ספרות), 29.10.1993

10. "זהירות, פלגיאט" (ביקורת על ספרה של צפרירה גר "משנה מקום"). ידיעות אחרונות, המוסף לשבת (ספרות), 12.11.1993

11. "להגן של הבית הקרוב" (ביקורת על ספרו של אהוד בן-עזר "ג'דע, סיפורו של אברהם שפירא"). 1993

12. "אסור להחמיץ" (ביקורת על ספרה של רוני גבעתי "משאלות חורף"), ידיעות אחרונות, המוסף לשבת (ספרות), 7.1.1994

13. "כמעט יאפי" (ביקורת על ספרם של תמיר להב ואיציק יושע "נמרוד גם וגם"). ידיעות אחרונות, המוסף לשבת (ספרות), 14.1.1994

14. "המעבדה בבית" (ביקורת על ספרה של ג'ודית האן "כיצד פועל המדע"). ידיעות אחרונות, המוסף לשבת (ספרות), 4.2.1994

15. "בלי לייפות" (ביקורת על ספרה של שולה מודן "סבא של ליאור מת"). ידיעות אחרונות, המוסף לשבת (ספרות), 11.3.1994

16. "בעיה כבקשתך" (ביקרות על ספרו של דויד גרוסמן "ספר השיאים של פוז"), ידיעות אחרונות, המוסף לשבת (ספרות), 24.3.1993

17. "ספר. הפיקניק של עמליה" (ביקורת על ספרה של יהודית קציר "הפיקניק של עמליה"), שישי תקשורת/תרבות, 25.3.1994

18. "כבר קראנו" (ביקורת על ספרה של חוה אלברשטיין "אני לא מושלם"). ידיעות אחרונות, המוסף לשבת (ספרות), 6.5.1994

19. "אל מעבר למודל הקסטנרי" (ביקורת על ספרו של דויד גרוסמן, "יש ילדים זיגזג"). הארץ, ספרים, 20.5.1994

20. "למה להסתפק במקור ידע אחד" (דפדוף באנציקלופדיות לילדים). ליידי גלובס (28), יוני-יולי 1994

21.  "ספרי ילדים. לאה איני ועדולה מציעות משהו חדש ושונה" (ביקרות על ספרה של לאה איני "מר ארנב מחפש עבודה" ועל ספרה של עדולה "הבית שלנו"). ידיעות אחרונות, המוסף לשבת (ספרות),  15.7.1994

22. "החצר האחורית של ההשכלה" (ביקורת על ספרו של Steven M. Lowenstein, The Berlin Jewish Community). הארץ, ספרים, 16.11.1994

23. "ציונות דמיונית" (ביקורת על ספרו של קובי פרידמן "אדיס ובדס נפגשים בירושלים" ועל ספרה של שושי וולמן "בגלל אופנוע אדום"). ידיעות אחרונות, המוסף לשבת (ספרות),  2.12.1994

24. "קלאסיקה חדשה" (ביקרות על ספרה של חיה שנהב "מה נעשה עם ג'ינג'ר" ועל ספרו של יהודה אטלס "אני רוצה שאמא"). ידיעות אחרונות, המוסף לשבת (ספרות), 6.1.1995

25. "סיפורי סבתא" (ביקורת על האוסף המלא של מעשיות האחים גרים). הארץ, ספרים, 15.3.1995  

26. "המשכילים כהיסטוריונים ראשונים" (ביקורת על ספרו של שמואל פיינר "השכלה והיסטוריה"). הארץ, ספרים, 15.11.1995

27. "כמה חושך היה לפני האור" (ביקורת על ספרו של חיים שוהם, "בצל השכלת ברלין"). הארץ, ספרים, 1.1.1997

28. "מה קרה להנזל וגרטל" (ביקורת על ספרו של ג'יימס פין גארנר "סיפורי ערש פוליטקלי קורקט, היה היה סיפור). ידיעות אחרונות, המוסף לשבת (ספרות),  27.6.1997

29. "תמונה צרה, מעוותת ולא אקראית" (ביקורת על "חצי מאה עברה. אנתולוגיה לנוער לשנת החמישים למדינת ישראל" בעריכת לאה חובב). הארץ, ספרים, 12.10.1997

30. "אליס כמפתח לילדות האבודה" (ביקורת על המהדורה המוערת של הרפתקאות אליס בארץ הפלאות).  הארץ, ספרים, 4.2.1998

31. "ג'ני יוצאת למסע" (ביקורת על ספרו של מוריס סנדק "היגלטי פיגלטי פופ"). ידיעות אחרונות, המוסף לשבת (ספרות),  24.7.1998

32. "איפה החצי השני" (על ספרו של מיכאל דק "חצי חיים"). ידיעות אחרונות, המוסף לשבת (ספרות),  16.10.1998

33. "אף מלה אחת על ארץ-ישראל" (ביקורת על ספרה של אילנה נאמן ז"ל, "ים בחלון: העיזבון הדרמתי של לאה גולדברג"). הארץ, תרבות וספרות, 15.5.1998

34. "ילדות אומללה" (ביקורת על ספרו של יהודה אטלס "ילד נושך"). ידיעות אחרונות, המוסף לשבת (ספרות), 21.7.2000

35. "למי עלה השחר ומתי" (ביקורת על ספרו של מרדכי זלקין "בעלות השחר"), הארץ, ספרים, 6, 4.10.2000

36. "מסביב למחקר" (ביקורת על ספרה של סלינה משיח, "ילדות ולאומיות, דיוקן ילדות מדומיינת בספרות העברית לילדים”1948-1790 ). הארץ, ספרים, 11.7.2001,8

37. "כאן נדפסים ספרים שלעולם אינם נקראים" (ביקורת על ספרו של שמואל פיינר, "מהפכת הנאורות: תנועת ההשכלה היהודית במאה ה-“18). הארץ, ספרים, 11, 13.11.2002

37a. “A War to the Death” (Review of Shmuel Feiner’s book, Mahapekhat hane'orut: Tenu'at hahaskalah hayehudit bame'a hashmoneh esre ["The Jewish Enlightenment in the 18th Century"]). Ha’Aretz, 1.11.2002, B9

38. "מפאריס לברסלאו: נדודי 'ילדות משה'" (על ספרה של מאדאם דה ז'נליס, "רועות מדין"). הארץ, 22.4.2003

39. "הרוח שלנו בפולין היא נייר על גבי נייר, אותיות" (ביקורת על ספרו של נתן כהן, "ספר, סופר ועיתון מרכז התרבות היהודית בוורשה 1942-1918"). הארץ, ספרים, 11.6.2003

40. "לא אותה סופרת, לא אותה אדרת" (על מירה לובה ועל ספרה "אי הילדים"). הארץ, ספרים, 3.10.2003

41. "נשאבתי לתוכו" (ביקורת על ספרה של ג'יי.קיי.רולינג "הארי פוטר ומסדר עוף החול"), ידיעות אחרונות, המוסף לשבת (ספרות), 12.12.2003

42.  "הרומן שלא נכתב" (ביקורת על יומנים גנוזים מן השנים 1936-1919, ימימה (אבידר) טשרנוביץ). הארץ, ספרים,  25.2.2004,10 

42a. "Remember Me and My World" (Review of Yemima (Avidar) Tchernovitz: "Secret Diaries"). Ha'Aretz, 27.2.2004

43. "לא ארץ מקלט" (ביקורת על ספרו של גור אלרואי, "אימיגרנטים"). הארץ, ספרים, 2.6.2004

43a. “Pros and Cons” (Review of Gur Alroey’s Immigrants: Jewish Immigration to Palestine in the Early Twentieth Century). Ha’Aretz, 4.6.2004, B8

44. "האם העברים דיברו עברית, ואם כן איך היא נשמעה?" (ביקורת על ספרו של נתן אפרתי, "מלשון יחידים ללשון אומה: הדיבור העברי בארץ ישראל בשנים תרמ"ב-תרפ"ב"). הארץ, ספרים, 27.10.2004,10

44a. “A Heady Hebrew” (Review of Nathan Efrati’s Mileshon yehidim lileshon uma: hadibur ha'ivri beEretz Israel, 1881-1992 [“From the Language of Individuals to the Language of a Nation: Hebrew Speech in Eretz Israel, 1881-1992]). Ha’Aretz, 29.10.2004, B9.

45. "ההביטוס בשדה הבידול" (ביקורת על ספרו של פייר בורדייה, "שאלות בסוציולוגיה"). הארץ, ספרים, 15.6.2005

46. "לב הקהילה המשיך לפעום בגוף ההולך לקראת אובדנו" (ביקורת על ספרה של רבקה אלקין, "הלמות הלב: המשכיות ותמורה בפעולות הסעד והרווחה של יהודי גרמניה תחת השלטון הנאצי 1945-1933"). הארץ, ספרים, 22.6.2005,10,15

47.  "הנהג שלנו חברה'מן" (ביקורת על ספרם של אולגה גבריאלי והנס שטרים, "מכונית הפלא"). ידיעות אחרונות, המוסף לשבת (ספרות), .27.5.2005

48."זאת אני הבוערת" (על דליה רביקוביץ). ואיינט, 23.8.2005

49.  “What if the Boy survived” (Review of Richard Raskin book: “A child at Gunpoint”).The Jerusalem Report, 14.11.2005

50. "כמוהו לא אראה עוד" (ביקורת על ספרו של אנתוני דוד, "ספר המעשים, חיי זלמן שוקן"). הארץ, 28.4.2006

50a. “I shall not look upon his like again” (Review of Anthony David’s book: The Patron: A life of Salman Schocken (1877-1959)). Ha’Aretz, 2.5.2006

51. "כי יראו ויתענגו על נפשם על טוב ספרים טובים ומועילים" (ביקורת על ספרה של חגית כהן, "בחנותו של מוכר הספרים"). הארץ, תרבות וספרות, 5.1.2007

51a. “A bookstorehouse of knowledge” (Review of  Hagit Cohen’s book: "At the Bookseller's Shop: The Jewish Book Trade in Eastern Europe in the Nineteenth Century"). Ha’Aretz, 11.1.2007

52. "שלונסקי היה מתרגם שם, אני יושב מולו ורושם,ולאה גולדברג כותבת מה שכותבת" (ביקורת על הספר של בתיה כרמיאל, "בתי הקפה של תל-אביב 1920-1980", ועל הספר של מרדכי נאור ושולה וידריך, "קפה רצקי קפה ספרותי"). הארץ, תרבות וספרות, 9.2.2007

53. "איזה צורר נפלא!" (ביקורת על סרטו של דני לוי, "הפיהרר שלי", ועל היטלר כקורבן)הארץ, תרבות וספרות, 16.2.2007

53a. “What a wonderful dictator!”  (Review of Dani Levy’s film ‘My Fuehrer: The Truly Truest Truth About Adolf Hitler’). Ha’Aretz, 23.2.2007

54. "כאשר האקדמיה הפסיקה להיות בית מקדש" (ביקורת על ספרו של אורי כהן "ההר והגבעה" על האוניברסיטה העברית). הארץ, ספרים, 30.5.2007

55. "הצוף נהפך לסתם מיץ פטל" (ביקורת על תרגום "השמנפופים והחדחוטים"). הארץ, ספרים, 17.8.2007

56. "לילדה הזאת לכל הפחות היו צריכים להניח לחיות" (ביקורת על "אנה פרנק, יומן". הנוסח המלא בתרגום חדש). הארץ, ספרים, 16.10.2007

57. "גרמניה, אחרת" (ביקורת על "מכתבים להיטלר, עם כותב לפיהרר שלו"). הארץ, תרבות וספרות, 21.10.2007

58. "גיבור שלא נלחם בטחנות רוח". זהר ויעקב שביט. מסע אחר, נובמבר 2007. עמ' 96-92

59. "פלאי מנגינת הברבור" (ביקורת על "אדם חבוי בתוך עצמו, גילוי וטיפול באמצעות מוסיקה" מאת נעה בלאס). הארץ, תרבות וספרות, 29.3.2008

60. "אין עוד עיר כה חשובה שצמחה בזמן כה קצר" (על מרים הרי). הארץ, תרבות וספרות, 19.6.2009

61. "טשרניחובסקי אל מול פסל אפולו" (מסע בהיידלברג וסביבותיה בעקבות שאול טשרניחובסקי במלאת 134 שנים להולדתו). הארץ, תרבות וספרות, 7.8.2009

62.  "האמת היחידה, אמת ההגשמה ויושר הביצוע" (ביקורת על "מאיר יערי - ביוגרפיה קיבוצית, חמישים השנים הראשונות, 1947-1897", מאת אביבה חלמיש). הארץ, תרבות וספרות, 15.1.2010

63.  "פניה של הלבנטיניות" (על ז'קלין כהנוב). הארץ, תרבות וספרות, 12.10.2011

64. "מנוף ליצירתנו הרוחנית, להשכלתנו ולעילוי חיינו, במחיר שוה לכל נפש" (על ברל כצנלסון וראשיתה של הוצאת "עם עובד"). הארץ, 31.05.2012

65. "בעיני הגברת עצבנית היא מאד. אכתוב לה תרופה, תלך עם ההתקנה אל בית המרקחת ותיקח יום יום שלוש פעמים מלוא כף האכילה" (ביקורת על "מכונת הדיבר בתור מורה שפות; פה מדברים עברית", בעריכת שלמה יזרעאל). הארץ, תרבות וספרות, 22.06.2012

66. "איך הומצאה האם היקית" (ביקורת על "מגדר, מעמד ומשפחה: צמיחתה של הבורגנות היהודית בגרמניה הקיסרית", מאת מריון קפלן). הארץ, תרבות וספרות, 29.10.2012

67. "מחיה השפה העברית מלמד את ילדי ישראל צרפתית" (על "קבץ מאמרים לקריאה" של אליעזר בן-יהודה וחיים כלמי). הארץ, תרבות וספרות, 14.12.2012, והתגובות: "הילדה בוחרת לה בובה", אליהו הכהן, הארץ, תרבות וספרות, 21.12.2012."שישלח את זה בעברית", רות למדן, הארץ, תרבות וספרות, 28.12.2012

67a. "Découverte d’un manuel franco-hébreu inconnu écrit par Ben Yehouda, le père de la renaissance de la langue hébraïque" [תרגום לצרפתית של המאמר באתר הצרפתי של ספריית אליאנס]

    הפינה "רגע של עברית" ברשת ב', שהוקדשה למאמר, שודרה ב 5.3.2013     

68. "תעלומת מקורן של מעשיות האחים גרים"הארץתרבות וספרות, 10.05.2013

69. "הראשונות שהעזו לדעת" (ביקורת על  Jewish Women in Enlightenment Littman Library of Jewish Civilization). הארץתרבות וספרות, 18.09.2013

70. "ההיפסטרים האלימים של השפה העברית"הארץ, תרבות וספרות, 5.5.2014

71. "מאכט די תריסים צו"הארץתרבות וספרות, 22.4.2015

72. "עברי דבר עברית צחה!"הארץתרבות וספרות, 11.5.2016

73. "בחינה מחודשת של מיתוס אליעזר בן יהודה"הארץ, תרבות וספרות, 19.1.2017

74. "אם ימות מר בן יהודה לפני שישלים את המילון, הוא ייקח אתו לקבר את כל האוצר". הארץתרבות וספרות, 15.4.2018

75. "אי הספריות של ברלין". הארץ, תרבות וספרות, 23.7.2019

76. "הספרות היתה לו החיים עצמם". הארץ, תרבות וספרות, 16.9.2020

77. "מהי ישראליות". דה-מרקר, הצלחה ישראלית, 29.4.2022

78. "זולליה, טמבליה ובולפסיה". הארץ, תרבות וספרות, 20.10.2022

79. "מפני שהוא למעלה מכוח בן-יהודה אחד", הארץ, תרבות וספרות, 24.12.2022

79a. "The Father of Modern Hebrew's Unusual Alliance with non-Zionist Jews", Ha’Aretz, 1.1.2023

 

 

מאמרי דעה בעיתונות

 

1. "מאסטר של כבוד". הארץ, 9.8.1996

2. "נתניהו על המרפסת: בין שמים לארץ"הארץ, 29.5.1998

3. "חינוך כמו בשווייץ, משכורת כמו בברזיל"הארץ, 11.9.1998

4. "הכבשה השחורה של ההשכלה הגבוהה"הארץ, 9.10.1998

5. "מאבק שאסור להפסיד בו"הארץ, 31.11.1998

6. "שיעור במציאות לא מדומה"הארץ, 18.12.1998

7. "לשים את העברית במרכז"העיר, 26.2.1999

8. "פתח לתקווה"תזה, יוני 1999

9. "גם לפיד שותף"ידיעות אחרונות, 1.6.1999

10. "משרד לתרבות עכשיו"הארץ,  11.6.1999

11. "כן דרוויש, לא דרוויש"ידיעות אחרונות, 7.3.2000

12."של מי השידור הזה"ידיעות אחרונות, 18.7.2001

13. "עקרונות לחוק העברית"הארץ, מוסף יום העצמאות, 16.4.2002

14. "התרבות תישאר רעבה"ידיעות אחרונות, 2.3.2003

15. "הסיבה האמיתית לקריסה הטלוויזיונית"ידיעות אחרונות, 1.4.2003

16. "מתנה ראויה ליום העצמאות". ידיעות אחרונות, 21.5.2003

17. "כבר לא עם הספר"ידיעות אחרונות, 9.6.2003

18. "כן אדוני המורה"ידיעות אחרונות, 27.8.2003

19. "הכנה לפסיכומטרי כזכות של כולם"ידיעות אחרונות, 30.12.2003

20. "סכנה: מדינה אחת לכמה עמים יהודיים"ידיעות אחרונות, 1.2.2004

21. "געגועים ל'דן חסכן'"הארץ, 3.11.2004

22. "השפלה בכוונת מכוון". ידיעות אחרונות, 14.11.2004

23. "מבחן הכיס של האקדמיה". ידיעות אחרונות, 6.12.2004

24."אשרי יתום אני".ידיעות אחרונות, 28.12.2005

25. "הכבוד האבוד של העברית"ידיעות אחרונות, מוסף ספרות לשבת, 6.1.2006

26. "דבר עברית". ידיעות אחרונות, 28.6.2006

27. "השמאל הרדיקלי המנותק". ואינט,  13.7.2006

28. "ממשלה עם עורף ובלי לב". ואינט, 7.8.2006

29. "מלכודת הכוכבים". ידיעות אחרונות, 13.9.2006

30. "הלקח הגרמני". ידיעות אחרונות, 30.10.2006

31. אסף כרמל, פרסי סוקולוב הוענקו לעיתונאי 'הארץ' רותי סיני ועוזי בנזימןהארץ,  19.12.2006

32. "עניין של תרבות"העיר, 15.12.2006

33. "חופש הביטוי של העיתונאים"העין השביעית, גיליון 66, 1.1.2007

34. "אם כל השביתות"ידיעות אחרונות, 22.10.2007

35. "תוכנית חיסול"ידיעות אחרונות, 25.3.2007

36. "לא בבית ספרנו". ידיעות אחרונות, 16.4.2007

37. "לחזור לוינוגרד"ידיעות אחרונות, 30.4.2007

38. "ואם בשלישי לא בא לי"ידיעות אחרונות, 3.7.2007

39. "שלום כיתה א'"ואינט, 22.10.2007

40. "תנו מקום לתרבות"ואינט, 18.12.2007

41. "קלישאות על תרבות ועיתונות"הארץ, 21.12.2007

42. "להציל את הסמסטר!". ידיעות אחרונות, 11.1.2008

43. "מפקד: מה מעניין את המדינה". ישראל היום, 11.12.2008

44. זהר שביט ונורית גרץ, "מה לא מספרים לנו". העיר תל-אביב, 16.1.2009

45. "שר להשכיר"הארץ, 1.3.2009

45a. "Cabinet minister for rent". Ha’Aretz, 1.3.2009

46. "הכל בשתי שקל"הארץ, 12.11.2009

46a. "Any Book for a Buck". Ha'Aretz, 1.1.2009

47. "קנאת תורמים תרבה חכמה" ואינט, 24.3.2011

48. "בהזדמנות ביש"ע". הארץ, 3.8.2011

49. "להכניס רוח לעסקים". ואינט, 16.11.2011

50. זהר ויעקב שביט, "2 מדינות לשני עמים".  הארץ, 28.3.2012

51. זהר ויעקב שביט. "מכתב גלוי לגליה מאור". הארץ, 13.5.2012

51a. Zohar and Yaacov Shavit. "An Open Letter to Galia Maor". Ha'Aretz, 13.5.2012

52. "על מלחמת השפות"רגע של עברית – רשת ב', 24.7.2012

53. זהר ויעקב שביט, "מעשה באסלה" הארץ, 17.12.2012

54. זהר ויעקב שביט, "השנאוצר של לפיד". הארץ, 2.12.2013

55. גילית חומסקי. "דל שואה". ראיון במסגרת כתבה על ספרים על מלחמת העולם השנייה. מקור ראשון, שבת, 25.4.2014

56. "כנסת התעויוט"הארץ, 11.1.2015

57. עופר אדרת. "המאבק על העברית בתקופת המנדט היה צמוד משחשבנו". ראיון לקראת הכנס "לשון בונה אומה?". הארץ, 27.2.2015

58. תנו למו"ל לחיותהארץ, 7.6.2015

59. זהר ויעקב שביט,  "כיצד תיראה משטרת המחשבות של בנט"הארץ, 12.12.2016

60. "השר אלקין, אני יש לי רק שאלה"הארץ, 2.7.2020

61. "התרבות נהרסת לנגד עינינו. וכולם ישנים", הארץ, 4.11.2020

62. "דיסטל-אטבריאן צריכה לחפש את השחיתות במקום אחר", הארץ, 11.7.2022

 

 

שיחות על ספרים

 

1. על הארפר לי, "ניצב כל הלילות"יומן השבוע, 18.6.2016

2. על איאן מקיואן, "טובת הילד" (עם עובד)יומן השבוע, 20.8.2016

3. על אדית נסביט, "ילדי המסילה" (מודן)יומן השבוע, 3.9.2016

4. לרגל מאה שנים להולדתו של רואלד דאליומן השבוע, 24.9.2016

5. על אלנה פרנטה, "החברה הגאונה" (הקיבוץ המאוחד)יומן השבוע, 29.10.2016

6. על קולום מקק'אן, "לחצות אוקיינוס" (עם עובד)יומן השבוע, 12.11.2016

7. על פיליפ רות, "הקנוניה נגד אמריקה" (כנרת)יומן השבוע, 3.12.2016

8. על ספרים לגיל הרך, יומן השבוע, 17.12.2016

9. על מריו ורגס יוסה, "הרומנטיקן" (אחוזת בית), יומן השבוע, 31.12.2016

10. לרגל יום הלשון העברית, יומן השבוע, 14.1.2017

11. ירון לונדון וזהר שביט על אליעזר בן יהודהמה בוער, 23.1.2017

12. על אלבר קוסרי, "קבצנים וגאים" (הקיבוץ המאוחד)יומן השבוע, 28.1.2017

13. על קרל אובה קנאוסגורד, "המאבק שלי" (מודן)יומן השבוע, 11.2.2017

14. על גי דה מופאסאן, "יופי שאין לו תכלית" (פן וידיעות אחרונות)יומן השבוע, 11.3.2017 (קובץ שמע)

15. על ז'ורז' סימנון, "השעון מאוורטון" (עם עובד)יומן השבוע, 1.5.2017 (קובץ שמע)

16. על אליס מונרו, "מי את חושבת שאת" (כנרת זמורה ביתן)יומן השבוע, 6.5.2017 (קובץ שמע)

17. על אלנה פרנטה, "הבת האפלה" (הספריה החדשה), יומן השבוע, 27.5.2017 (קובץ שמע)

18. לרגל שבוע הספריומן השבוע, 10.6.2017 (קובץ שמע)

19. על ג'ון ויליאמס, "בוצ'ר קרוסינג" (ידיעות ספרים), יומן השבוע, 24.6.2017 (קובץ שמע)

20. על תומאס מאן, "פליקס קרול: וידוייו של מאחז-עיניים" (אחוזת בית), יומן השבוע, 29.7.2017 (קובץ שמע)

21. על אסטריד לינדגרן, "לוטה עוזבת את הבית" (ידיעות ספרים), יומן השבוע, 26.8.2017 (קובץ שמע)

22. על ליילה סלימאני, "שיר ענוג" (מודן), יומן השבוע, 9.9.2017 (קובץ שמע)

23. על אנטוניו מוניוס מולינה, "כצל נטוי" (מודן), יומן השבוע, 14.10.2017 (קובץ שמע)

24. על יוסוף אטילגן, "מלון המולדת" (ספרית פועלים), יומן השבוע, 28.10.2017 (קובץ שמע)

25. על פטרישיה מקלקלן, "שרה פשוטה וגבוהה" (עם עובד), יומן השבוע, 11.11.2017 (קובץ שמע)

26. על דיויד גארנט, "מאישה לשועלה" (תשע נשמות), יומן השבוע, 25.11.2017 (קובץ שמע)

27. על נלה לרסן, "חוצה את הקו" (עם עובד), יומן השבוע, 9.12.2017 (קובץ שמע)

28. על ז'אן-פיליפ בלונדל, "רכבת הבוקר לפריז" (כתר), יומן השבוע, 23.12.2017 (קובץ שמע)

29. על סרחיו ביסיו, "אלה היו השמיים" (תשע נשמות), יומן השבוע, 6.1.2018 (קובץ שמע)

30. על רוברט זטהאלר, "חיים שלמים" (ספרית פועלים), יומן השבוע, 3.2.2018 (קובץ שמע)

31. על פבלו דה סנטוס, "הפקולטה למדעי הרוח" (תשע נשמות), יומן השבוע, 10.3.2018 (קובץ שמע)

32. על הזיקה בין השינוי במושג ה"ילדות" ו-Toys-R-Us, משפחה גרעינית - גלי צה"ל, 19.3.2018 (קובץ שמע)

33. על רומן גארי, "חיבוק-גדול" (עם עובד), יומן השבוע, 24.3.2018 (קובץ שמע)

34. על היינץ ריין, "ברלין, סוף" (מחברות לספרות), יומן השבוע, 14.4.2018 (קובץ שמע)

35. על עלא חליחל, "להתראות עכו" (עם עובד), יומן השבוע, 28.4.2018 (קובץ שמע)

36. על אליס מונרו, "הירחים של יופיטר" (מחברות לספרות), יומן השבוע, 12.5.2018 (קובץ שמע)

37. על דומניקו סטרנונה, "שרוכים" (כתר), יומן השבוע, 26.5.2018 (קובץ שמע)

38. על הוצאת ספרים אקדמיים בישראל, יומן השבוע, 6.6.2018 (קובץ שמע)

39. על תרגומים חדשים לספרי ילדים קלאסיים לרגל שבוע הספר, יומן השבוע, 9.6.2018 (קובץ שמע)

40. על תומס ברנהרד, "לחטוב עצים" (בבל), יומן השבוע, 23.6.2018 (קובץ שמע)

41. על קלאסיקות לילדים על כדורגל לכבוד המונדיאל: אדוארד בס, "אחד עשר האלופים" (מסדה), ובלה סנש, "צ'יבי" (הקיבוץ המאוחד), יומן השבוע, 7.7.2018 (קובץ שמע)

42. על פנלופי פיצג'ראלד, "חנות הספרים" (הכורסא), יומן השבוע, 21.7.2018 (קובץ שמע)

43. על סומרסט מוהם, "עץ הקזוארינה" (ספרית פועלים), יומן השבוע, 11.8.2018 (קובץ שמע)

44. על נל ליישון, "צבע החלב" (תשע נשמות), יומן השבוע,  8.9.2018 (קובץ שמע)

45. על טוני ארלי, "ג'ים הילד" (עם עובד), יומן השבוע, 27.10.2018 (קובץ שמע)

46. על אריך מריה רמרק, "במערב אין כל חדש" (כנרת זמורה ביתן), יומן השבוע, 10.11.2018 (קובץ שמע)

47. על איניד בלייטון וספרות ילדים, יומן השבוע, 24.11.2018 (קובץ שמע)

48. על לילה סלימאני, "בגנו של עוג" (מודן), יומן השבוע, 8.12.2018 (קובץ שמע)

49. לרגל פרישתה של פרופ' שביט - על עבודתה ופעילותה האקדמית, יומן השבוע, 25.5.2019 (קובץ שמע)

50. שבוע הספר - על מצב שוק הספרים בישראל, יומן השבוע, 15.6.2019 (קובץ שמע)

51. איך לשכנע ילדים לקרוא, יומן השבוע, 3.8.2019 (קובץ שמע)

52. לקראת פתיחת שנת הלימודים, יומן השבוע, 26.10.2019 (קובץ שמע)

53. כיצד תחייה לאומית קשורה לשפה, גאולה ולונדון, כאן 11, 13.1.2020 (קובץ וידאו)

54. על 'נשים קטנות' - הספר והעיבוד הקולנועי, יומן השבוע, 1.2.2020 (קובץ שמע)

55. על הבחירות בארה"ב ותרבות ארה"ב, מסע אישי (כאן ב), 7.11.2020 (קובץ שמע)

56. על אריך קסטנר ויחסיו עם השלטון הנאצי. מגזין שבת, רון נשיאל, 13.02.21 (קובץ שמע)

 

 

השתתפות בתוכניות רדיו

 

1. על מחברות לספרות ויומני זמורהמה שכרוך - כאן תרבות, 29.6.2020 (קובץ שמע)

2. מה נותנת הקריאה לילדים; על חוות הקסמיםמה שכרוך - כאן תרבות, 19.10.2020 (קובץ שמע)

3. על מרי פופינסמה שכרוך - כאן תרבות, 26.10.2020 (קובץ שמע)

4. על צ'ארלי בממלכת השוקולדהמה שכרוך - כאן תרבות, 2.11.2020 (קובץ שמע)

5. על מרים ילן-שטקליסמה שכרוך - כאן תרבות, 10.11.2020 (קובץ שמע)

6. על דבורה עומרמה שכרוך - כאן תרבות,  17.10.20 (קובץ שמע)

7. על אסטריד לינדגרןמה שכרוך - כאן תרבות, 23.11.2020 (קובץ שמע)

8. על פוליאנהמה שכרוך -- כאן תרבות, 30.11.20 (קובץ שמע)

9. על האסופיתמה שכרוך - כאן תרבות, 07.12.20 (קובץ שמע)

10. על אבא ארך רגליםמה שכרוך, 21.12.20 (קובץ שמע)

11. על ניסים ונפלאותמה שכרוך, 28.12.20 (קובץ שמע)

12. על אי הילדים, מה שכרוך, 04.01.21 (קובץ שמע)

13. על שני רעים יצאו לדרךמה שכרוך, 11.01.21 (קובץ שמע)

14. על שמונה בעקבות אחדמה שכרוך, 18.01.21 (קובץ שמע)

15. על אמיל והבלשיםמה שכרוך, 25.01.21 (קובץ שמע)

16. על הילדים מרחוב פאל. מה שכרוך, 01.02.21 (קובץ שמע)

17. על אניד בלייטון מה שכרוך, 08.02.21 (קובץ שמע)

18. על לסי שובי הביתהמה שכרוך, 15.02.21 (קובץ שמע)

19. על דוקטור דוליטלמה שכרוך. 22.02.21 (קובץ שמע)

20. על איה פלוטומה שכרוך. 01.03.21 (קובץ שמע)

21. על פנג הלבן. מה שכרוך. 08.03.21 (קובץ שמע)

22. על ידידתי פליקהמה שכרוך. 15.03.21 (קובץ שמע)

23. על שרה גבוהה ופשוטהמה שכרוך. 22.03.21 (קובץ שמע)

24. על בוורלי קלירי. מה שכרוך. 29.03.21 (קובץ שמע)

25. על בית קטן בערבהמה שכרוך. 05.04.21 (קובץ שמע)

26. על נורית זרחי. מה שכרוך.12.04.21 (קובץ שמע)

27. על פניה ברגשטין. מה שכרוך. 19.04.21 (קובץ שמע)

28. על ע. הללמה שכרוך. 26.04.21 (קובץ שמע)

29. על לאה נאורמה שכרוך. 03.05.21 (קובץ שמע)

30. על לוין קיפניסמה שכרוך. 31.05.21 (קובץ שמע)

31. על פיטר פאןמה שכרוך, 07.06.21 (קובץ שמע)

32. על ילדי המסילהמה שכרוך, 14.06.21 (קובץ שמע)

33. על אחד עשר בני קוצץמה שכרוך, 21.06.2 (קובץ שמע)

34. על אלופי וילובי. מה שכרוך, 28.06.21 (קובץ שמע)

35. על המלך מתיאמה שכרוך, 12.07.21 (קובץ שמע)

36. על הרפובליקה שקיד. מה שכרוך, 19.07.21 (קובץ שמע)

37. על צ'יבי. מה שכרוך. 26.07.21 (קובץ שמע)

38. על נשים קטנותמה שכרוך. 09.08.21 (קובץ שמע)

39. על דני אלוף העולםמה שכרוך. 16.08.21 (קובץ שמע)

40. כבר עדיף שישקר, על הסרט 'פינוקיו'. גם כן תרבות, כאן תרבות. 11.12.22 (קובץ שמע)

41. 100 שנה למותו של בן יהודה. כאן הלילה (כאן ב). 20.12.22 (קובץ שמע)

42. "פרשת המילון" - 100 שנה למותו של אליעזר בן יהודה. תל אביב 360. 19.01.23 (קובץ שמע)

 

השתתפות בהסכתים (פודקאסטים):

1.״מה סיפרה גרמניה המערבית לילדיה על הרייך השלישי והשואה״תל אביב 460. 20.09.2023 

השתתפות בתוכניות אקטואליה ותרבות בטלוויזיה

 

1. שיחה עם יאיר לפיד, יאיר לפיד בעשר (קישור)

2. דיון על שכר לימוד, פוליטיקה (קישור)

3. דיון על "עבר בלא צל", קפה תיאטרון (קישור)

4. דיון על "עבר בלא צל", מהיום למחר (קישור)

5. דיון על "התקווה", פוליטיקה (קישור)

6. דיון על עצמאות 52, נקודת עימות (קישור)

7. דיון על שביתת הסטודנטים, מהיום למחר (קישור)

8. כתבה על שביתת הסטודנטים, חדשות ערוץ 2 (קישור)

9. דיון על "גלי צה"ל", דוקומדיה (קישור)

10. דיון על הקולנוע בישראל, מהיום למחר (קישור)

11. דיון על "למצוא את ארץ לעולם לא", טלסינמה (קישור)

12. דיון על אריך קסטנר, בוקר טוב ישראל (קישור)

13. דיון על השידור הציבורי, הערוץ השני (קישור)

14. דיון על העלייה הרוסית, עובדה (קישור)

15. דיון מסכם על שביתת הסטודנטים, תיק תקשורת (קישור)

16. דיון על שביתת הסטודנטים, תחנה מרכזית (קישור)

17. דיון על יחסי מדינה-תרבות, קפה תיאטרון (קישור)

18. דיון על שביתת הסטודנטים, פריזמה (קישור)

19. דיון על תקינות פוליטית בספרות לדים, פופוליטיקה (קישור)

20. דיון על הארי פוטר, שישי בחמש (קישור)

21. דיון על הוצאת "עם עובד", בוקר טוב ישראל, 1992 (קישור)

22. דיון על ילדים וטלוויזיה, העולם בעיני עצמי, 1993 (קישור)

23. דיון על החינוך הגבוה, איכפת לי, 09.01.1994 (קישור)

24. דיון על ספרות שואה לילדים בגרמנית, סוף ציטוט, 1995 (קישור)

25. דיון על כתב העת "תת-תרבות", יומן תרבות, אוגוסט 1995 (קישור)

26. דיון על המקראות "בשבילי הגן" של החינוך הממלכתי-דתי, נובמבר 1995 (קישור)

27. דיון על "מעשה ילדות", מהיום למחר, 20.02.1996 (קישור)

28. דיון על "מעשה ילדות", ערב חדש, 23.02.1996 (קישור)

29. דיון על "מעשה ילדות", מבט נשי, 05.03.1996 (קישור)

30. דיון על אתניות, תחנה מרכזית, 13.06.1996 (קישור)

31. דיון על ערוץ הילדים והאינטרנט, תיק תקשורת, 27.06.1998 (קישור)

32. דיון על מצב התיאטרון בישראל, מהיום למחר, אוגוסט 1998 (קישור)

33. דיון על "בנייתה של תרבות עברית", בקצב הנכון, 1999 (קישור)

34. דיון על "בנייתה של תרבות עברית", מהיום למחר, 26.01.1999 (קישור)

35. דיון על "בנייתה של תרבות עברית", סרטון 2 מתוך 2, 04.03.1999 (קישור)

36. דיון על "בנייתה של תרבות עברית", סרטון 1 מתוך 2, 04.03.1999 (קישור)

37. דיון על בחירות 99, פוליטיקה, 08.03.1999 (קישור)

38. דיון על משרד התרבות, בקצב הנכון, 03.06.1999 (קישור)

39. דיון על שימוש בזמר עברי בפרסומות, דוקומדיה, 27.07.1999 (קישור)

40. דיון על "בנייתה של תרבות עברית", פריזמה, אוקטובר 1999 (קישור)

41. דיון על אריך קסטנר, בקריאה ראשונה, 2000 (קישור

42. דיון על מצב התיאטרון הישראלי, מהיום למחר, 2000 (קישור)

43. דיון על מצב התיאטרון בישראל, מהיום למחר, דצמבר 2000 (קישור)

44. דיון על אינטימיות בטלוויזיה, דוקומדיה, 2001 (קישור)

45. דיון על דודו טופז, דוקומדיה, 2001 (קישור)

46. דיון על עמלות, פוליטיקה, 20.02.2001 (קישור)

47. ראיון בשבוע הספר, מהיום למחר, 04.06.2001 (קישור)

48. דיון על הארי פוטר, טלסינמה, 6.12.2001 (קישור)

49. דיון על הקולנוע בישראל והתרבות בירושלים, מהיום למחר, 2002 (קישור)

50. דיון על ספרים ויחצנות ספרים, דוקומדיה, 2002 (קישור)

51. דיון על שביתת הסגל, מבט, 26.11.2002 (קישור)

52. דיון על הגבלת צפייה בטלוויזיה, חדשות ערוץ הילדים, 2003 (קישור)

53. דיון על הבחירות המקומיות, לונדון וקירשנבאום, 2003 (קישור)

54. תלונה ברקע הבחירות המקומיות, חדשות היום, 2003 (קישור)

55. עימות לקראת הבחירות המקומיות, חדשות היום, 2003 (קישור)

56. דיון על דיוקנו של הקורא הישראלי, מהיום למחר, 10.06.2003 (קישור)

57. דיון על תקציב התרבות, מהיום למחר, 19.10.2003 (קישור)

58. דיון על תקציב התרבות, מהיום למחר, 2004 (קישור)

59. דיון על "שירה על הדרך", מהיום למחר, 2004 (קישור)

60. דיון על שכר הלימוד באוניברסיטאות, מהיום למחר, 2004 (קישור)

61. דיון על בורדייה, מהיום למחר, 2004 (קישור)

62. דיון על מצב המחול בישראל, מהיום למחר, 2004 (קישור)

63. כתבה על שלטי חוצות, מבט, 27.05.2004 (קישור)

64. דיון על נרניה, טלסינמה, 26.06.2008 (קישור)

65. דיון על מעמדה של העברית, קפה הפוך, 05.01.2009 (קישור)

66. ראיון על מעמדה של העברית במרחב הציבורי, דיבור עברי, כאן 11, 09.05.2022 (קישור)

 

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>