• ראשי
 • מפתח נהלי האוניברסיטה לפי מספר סידורי

  מספר ההוראה

  שם ההוראה

  פרק 01 - כללי

  01-001 נוהל הכנת נהלים מנהליים ופרסומם
  01-003 תקנון הפטנטים  תקף להמצאות שפורסמו עד 6.12.2005
  01-003א' תקנון המצאות, פטנטים ומסחורם  תקף להמצאות שפורסמו מ- 7.12.2005 עד 11.9.2015
  01-003ב' תקנון המצאות, פטנטים ומסחורם תקף להמצאות שפורסמו מ-12.9.15
  01-003B Inventions, Patents and Their Commercialization Regulations
  01-004 תקנון מבקר האוניברסיטה
  01-005א' נוהל התקשרויות
  01-006 קבלה רישום ושמירת נכסי אמנות
  01-007 נוהל מורשי חתימה
  01-008 הוראות בדבר תעריפים בנוהלי האוניברסיטה
  01-010 חפירות ארכיאולוגיות
  01-011 שימוש בשם האוניברסיטה וסמלה
  01-012 השתתפות האוניברסיטה בהוצאה לאור של ספר
  01-013 שרותים לתעשיה
  01-014 הגנת הפרטיות
  01-014B Privacy Protection
  01-015 נוהל למניעת הטרדה מינית באוניברסיטת תל-אביב
  01-015B Regulations for Prevention of Sexual Harassment at Tel Aviv University
  01-016 נוהל מינוי דירקטוריון בתאגידים כלכליים
  01-017 פיתוח ותחזוקת אתרי אינטרנט
  01-100 ביעור חומר ארכיוני
     

  פרק 02 - מבנה וארגון

  02-003 תפקידים וסמכויות עובדי בטחון באוניברסיטה
     

  פרק 03 - ועדות

  03-001 ועדות - נוהל כללי
  03-002 נוהל עבודת ועדות חיפוש
  03-003 נוהל עבודת ועדות חריגים לענייני שכר לימוד ודמי רווחה
     

  פרק 04 - כח אדם

  04-001 העסקת עובדים ע"ח מענקי מחקר
  04-002 העסקת עובדים ע"ח תקציבי פרוייקטים
  04-004 העסקת עובדים מנהליים לפי שעות
  04-005 תקנון משמעת
  04-006 עבודה נוספת בשכר מחוץ לאוניברסיטה - סגל מינהלי
  04-007 קבלת עובדים והפעלת מכרזים למשרות - סגל מינהלי
  04-008 העסקת מתנדבים
  04-009 העסקת קרובי משפחה
  04-014 דווח על העדרות מעבודה - סגל אקדמי
  04-022 הפסקת עבודה - הסגל המנהלי
  04-026 נוהל פטור משכר לימוד
  04-100 השתתפות האוניברסיטה בתשלום שכר דירה
  04-107 נסיעה לחו"ל בתפקיד
  04-108 נוהל נסיעות לחו"ל של ממלאי תפקידים בכירים באוניברסיטה
  04-109 נוהל שבתון (תשמ"ח)
  04-110 נוהל קרן הקצבות לקשרי מדע בינלאומיים (תשמ"ח)
  04-111 נוהל קרן מחקר מיוחדת
  04-112 החזר הוצאות אישיות בתפקיד
  04-124 תקנון למתן הלוואות לדיור
  04-212 תאונה בעבודה
  04-300 השתלמות עובדים
  04-301 איסור קבלת מתנות
  04-302 מניעת ניגוד עניינים של נושאי משרה בכירים
     

  פרק 05 - כספים

  05-001 קופה קטנה
  05-002 השקעות - ניהול, ביצוע ובקרה
  05-006 ביטוח
  05-007 קבלת תקבולים ע"י היחידות - רישומם והעברתם
  05-008 גביית כספים עבור שרותים מיוחדים הניתנים ע"י יחידות האוניברסיטה
  05-009 ועדת תקציב ומאזן
  05-010 מחיקת חובות אבודים
  05-011 מדיניות פחת
     

  פרק 06 - בינוי והחזקה

  06-002 עריכת אירועים פרטיים בקמפוס האוניברסיטה
  06-010 תנועה וחניית רכב בקמפוס האוניברסיטה
  06-011 הפעלת מצלמות אבטחה באוניברסיטה
  06-206 תעוד שמות האדריכל והבונה על גבי בנייני האוניברסיטה
  06-207 טיפול בתלונות עובדי קבלן לשירותי שמירה, אבטחה וניקיון
     

  פרק 07 - הספקה

  07-008 הוצאת טובין משטח האוניברסיטה
  07-010 אחריות לטובין של האוניברסיטה
  07-011 מסירת טובין כתרומה
  07-200 חומרים בפיקוח - נוהל הזמנה, אחסנה, רישום וביקורת
  07-203 ציוד מצאי
  07-302 בטיחות באוניברסיטה
  07-400 רכב אוניברסיטה
  07-401 נוהל שירותי תחבורה
     

  פרק 08 - יחסי ציבור

  08-001 אירוח וכיבוד באוניברסיטה
  08-002 הרשאה לשימוש במתקנים על ידי גורמי חוץ
  08-004 פרסום מודעות אבל, הזמנות אוטובוסים וזרי פרחים
  08-005 הצגת תערוכה באוניברסיטה
  08-007 הענקת תואר עמית כבוד
  08-008 עיטור אות הנשיא Award s'President
  08-009 נוהל עריכת כנסים מדעיים
  08-010 קבלת מתנות ותרומות ספרים לאוניברסיטה
  08-011 הענקת מתנות ע"י האוניברסיטה
  08-012 קבלה ורישום תרומות לזכות האוניברסיטה
  08-015 נוהל הנצחת שמם של עובדי האוניברסיטה ותלמידיה שנפלו במערכה
  08-016 הענקת מדליית ג'ורג' ס. וייז לשיתוף פעולה אקדמי בין-לאומי
     

  פרק 10 - אקדמי כללי

  10-001 חוקת הסנאט - תשמ"א
  10-002 נוהל לדיוני הוועדה המרכזת של הסנאט
  10-003 פעילות ציבורית באוניברסיטה
  10-005 תקנון ועדות סוקרות
  10-006 תקנון אישור תכניות לימודים והסמכת יחידות להענקת תארים
  10-007 קתדרות (תש"ן)
  10-008א' נוהל מכונים פנימיים
  10-008ב' נוהל מכונים חיצוניים ובינאוניברסיטאיים - בקרה אקדמית, מנהלית וכספית (תשע"ד)
  10-009 בחירת נציגי הפרופסורים החברים והמרצים הבכירים לסנאט (תשמ"ג)
  10-010 סגירת יחידה אקדמית
  10-011 הענקת תואר ד"ר לשם כבוד (תש"ן)
  10-012 בחירת נציגי המרצים לסנאט (תשמ"ג)
  10-013 בחירה/מינוי ראשי חוגים
  10-015 המשך כהונת חבר סגל אקדמי בוועדה אקדמית כלל אוניברסיטאית
  10-016 נוהל סינוף מחלקות קליניות לפקולטה לרפואה (תשמ"א)
  10-018 תקנון הענקת תארי עמית כבוד מטעם הפקולטה _______
  של אוניברסיטת תל-אביב (תשמ"ו)
  10-019 אינטרס בעסקות - סגל אקדמי (תשמ"ו)
  10-020 תקנון חברות בוועדות כלל-אוניברסיטאיות (תשמ"ו)
  10-021 תקנון נציב קבילות לענייני קבלה
  10-022 תקנון זכויות יוצרים (תשמ"ט)
  10-023 נוהל שימוש בבעלי חיים לצרכי ניסויים
  10-024 תקנון ניגוד עניינים במחקר
  10-024B Regulations on Conflict of Interest in Research
  10-025 תקנון התנהגות ראויה במחקר
  10-025B Regulations on Proper Conduct of Research
  10-026 תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה
  10-027 תקנון ועדות קבלה יחידתיות ללימודי תואר מוסמך אוניברסיטה (תואר שני)
     

  פרק 11 - סגל אקדמי

  11-001 תקנון המינויים של אוניברסיטת תל-אביב (תשמ"ג)
  11-002 תקנון המינויים במסלול המקביל למורים (תשמ"ג)
  11-003 תקנון מינויים ותנאי עבודה של עובדי מחקר וחוקרים
  במכוני מחקר של אוניברסיטת תל-אביב (תשמ"ב)
  11-004 תקנון מינויים לעמית בתר-דוקטורי (Fellow Doctoral Post) (תשמ"ב)
  11-005 תקנון מינויים אסיסטנטים ומדריכים (תשמ"ב)
  11-007 חברי סגל אקדמי שהגיעו לגיל פרישה (תשמ"ז)
  11-008 העסקה נוספת באוניברסיטה של חברי הסגל האקדמי (תשמ"ז)
  11-009 תקנון מינויים ותנאי העסקה של מורים מן החוץ (תשמ"ד)
  11-010 תקנון עוזרי הוראה (תשנ"ג)
  11-011 מינויים אקדמיים במקרים מיוחדים
  11-012 תקנון מינויים של חברי הוראה (תשמ"ג)
  11-013 תקנון מינויים אורחים (תשמ"ה)
  11-013B Regulations on Appointments of Visiting Academics
  11-014 תקנון מינויים - מסלול נילווה (תשמ"ה)
  11-015 נוכחות חברי הסגל האקדמי בקמפוס (תשמ"ו)
  11-016 תקנון מערכת בירור ושיפוט פנימי לסגל האקדמי
  באוניברסטת תל-אביב (תשמ"ח)
  11-017 פרופסורים בכירים במינוי מיוחד
  11-017B Senior Professors by Special Appointment 
  11-018 גימלאים - הצעות מחקר לגורמי חוץ
  11-019 פרופסורים בהסדר מיוחד במימון ע"י מקורות חיצוניים
  11-020 תקנון מתארח אקדמי (Scholar Visiting)
  11-020B Academic Visitor Directive
  11-021 נוהל עבודת חוץ של חברי הסגל האקדמי
  11-022 תקנון מינויים ותנאי עבודה של חוקרים בתכנית קמ"ע
  11-023 תקנון חופשה ללא תשלום
  11-024 תקנון עמיתי הוראה
  11-025 תקנון נציב קבילות לחברי סגל בכיר שהגיעו לגיל פרישה
  11-026 קרן מחקר גמלאים
     

   פרק 12 - תלמידים

  12-001 זכויות וחובות תלמידי אוניברסיטת תל-אביב
  12-002 תקנון משמעת סטודנטים (תשס"ח)
  12-002B Disciplinary Regulations – Students (2008)
  12-004 התארים האקדמיים באוניברסיטת תל-אביב
  12-005 תקנון תלמידי מחקר
  12-006 מפתח ציונים
  12-007 מתן אישורי לימודים
  12-008 סדרי בחינות ודיווח ציונים ביחידות הלימוד של האוניברסיטה
  12-008B Exam Arrangements and Grade Reporting of University Study Units
  12-009 התיישנות לימודים לתואר ראשון או שני
  12-010 נוהל סוגי המעמד של תלמיד באוניברסיטת תל-אביב
  12-011 נוהל הענקת תארים בהצטיינות או בהצטיינות יתירה
  לתלמידים שסיימו לימודיהם לתואר בוגר ולתואר מוסמך
  12-012 קבלת תלמידים בעלי תואר ראשון ממוסד אחר ללימודי תואר "מוסמך"
  באוניברסיטת תל-אביב
  12-013 נוהל הגשת עבודות
  12-013B Procedure on Submission of Papers
  12-014 נוהל לימודי תעודה
  12-015 נוהל בדבר בדיקת מצב בריאותם של מועמדים ותלמידים באוניברסיטה
  12-016 תקנון משתלמים בתר-דוקטוריים (תשס"ט)
     

  פרק 13 - ספריות

  13-001 תקנון למשתמשים בשרותי ספריות האוניברסיטה
     

  פרק 14 - רשות המחקר

  14-001 תקנון רשות המחקר (תש"ן)
     

  פרק 15 - דקנאט הסטודנטים

  15-001 תקנון דקאן הסטודנטים (תש"ס)
  15-002 תקנון מעונות הסטודנטים
  15-003 נוהל אכלוס מעונות האוניברסיטה
     
     
  אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
  שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>