• ראשי
 • מפתח נהלי האוניברסיטה לפי סדר אלפביתי

  א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | כ | ל | מ | נ | ס | ע | פ | צ | ק | ר | ש | ת

   

   

  מספר ההוראה
  שם ההוראה

   

  א

  08-004 אבל - פרסום מודעות אבל, הזמנת אוטובוסים וזרי פרחים
  06-011 אבטחה - הפעלת מצלמות אבטחה באוניברסיטה
  06-206 אדריכל - תעוד שמות האדריכל והבונה על גבי בנייני האוניברסיטה
  11-020 אורחים - תקנון מתארח אקדמי
  11-020 B Academic Visitor Directive
  11-013 אורחים - תקנון מינויים של אורחים
  11-013 B Regulations on Appointments of Visiting Academics
  08-008 אות הנשיא - עיטור אות הנשיא
  07-010 אחריות - לטובין של האוניברסיטה וטיפול בחסר/נזק
  07-203 אינוונטר - ציוד מצאי
  01-017 אינטרנט - פיתוח ותחזוקת אתרי אינטרנט
  10-019 אינטרס, בעסקות - סגל אקדמי (תשמ"ו)
  04-301 איסור קבלת מתנות
  08-001 אירוח וכיבוד באוניברסיטה
  06-002 אירועים פרטיים בקמפוס האוניברסיטה
  12-007 אישורי לימודים - מתן אישורי לימודים
  10-006 אישור תכניות והסמכת יחידות להענקת תארים
  01-006 אמנות - קבלה רישום ושמירת נכסי אמנות
  11-005 אסיסטנטים ומדריכים - תקנון מינויים
  01-010 ארכיאולוגיה - חפירות ארכיאולוגיות
  01-100 ארכיון - ביעור חומר ארכיוני
  01-017 אתר - פיתוח ותחזוקת אתרי אינטרנט
     

   

  ב

  12-015 בדיקת מצב בריאותם של מועמדים ותלמידים באוניברסיטה
  12-008 בחינות - סדרי בחינות ביחידות הלימוד באוניברסיטה
  12-008B Exam Arrangements and Grade Reporting of University Study Units
  10-013 בחירה/מינוי ראשי חוגים
  10-012 בחירת נציגי המרצים לסנאט
  10-009 בחירת נציגי הפרופסורים החברים והמרצים הבכירים לסנאט
  07-302 בטיחות באוניברסיטה
  02-003 בטחון - תפקידים וסמכויות עובדי בטחון האוניברסיטה
  06-011 בטחון - הפעלת מצלמות אבטחה באוניברסיטה
  05-006 ב י ט ו ח
  01-100 ביעור חומר ארכיוני
  04-302 בכיר - ניעת ניגוד עניינים של נושאי משרה בכירים
  06-206 בנייני האוניברסיטה - תעוד שמות האדריכל והבונה
  10-023 בעלי חיים, שימוש לצרכי ניסויים
  11-016 ברור ושיפוט - מערכת ברור ושיפוט פנימי לסגל האקדמי
  12-016 בתר דוקטורי - תקנון משתלמים בתר-דוקטוריים (תשס"ט)
     

   

  ג

  05-008 גביית כספים עבור שרותים מיוחדים הניתנים ע"י יחידות האוניברסיטה
  08-016 ג'ורג' ס. וייז - הענקת מדליית ג'ורג' ס. וייז לשיתוף פעולה אקדמי בין-לאומי
  11-007 גיל פרישה - חברי סגל אקדמי שהגיעו לגיל פרישה
  11-018 גמלאים - הצעות מחקר לגורמי חוץ
  11-026 גמלאים - קרן מחקר גמלאים
  07-011 גרוטאות - מסירת טובין כתרומה
     

   

  ד

  10-011 דוקטור לשם כבוד - הענקת תוארי דוקטור לשם כבוד
  04-014 דיווח על העדרות מעבודה - סגל אקדמי
  04-124 דיור - תקנון למתן הלוואות לדיור
  01-016 דירקטוריון - מינוי דירקטוריון בתאגידים כלכליים
  03-003 דמי רווחה - נוהל עבודת ועדות חריגים לענייני שכר לימוד ודמי רווחה
  15-001 דקאן הסטודנטים - תקנון דקאן הסטודנטים
     

   

  ה

  01-014 הגנת הפרטיות
  01-014B Privacy Protection
  12-013 הגשת עבודות
  12-013B Procedure on Submission of Papers
  01-012 הוצאה לאור - השתתפות האוניברסיטה בהוצאה לאור של ספר
  07-008 הוצאת טובין משטח האוניברסיטה
  01-001 הוראה - נוהל הכנת נהלים מנהליים ופרסומם
  11-010 הוראה - תקנון עוזרי הוראה תשנ"ג
  01-008 הוראות בדבר תעריפים בנוהלי האוניברסיטה
  04-112 החזר הוצאות אישיות בתפקיד
  01-015 הטרדה מינית - מניעת הטרדה מינית באוניברסיטת תל-אביב
  01-015 B Regulations for Prevention of Sexual Harassment at Tel Aviv University
  04-124 הלוואות לדיור - תקנון למתן הלוואות לדיור
  'א 01-003 המצאות - תקנון המצאות, פטנטים ומסחורם  תקף להמצאות שפורסמו מ- 7.12.2005 עד 11.9.2015
  ב' 01-003 המצאות - תקנון המצאות, פטנטים ומסחורם  תקף להמצאות שפורסמו מ-12.9.15
  01-003 B Inventions, Patents and Their Commercialization Regulations
  10-015 המשך כהונת חבר סגל אקדמי בוועדה אקדמית כלל אוניברסיטאית
  08-015 הנצחת שמם של עובדי האוניברסיטה ותלמידיה שנפלו במערכה
  04-014 העדרות - דיווח על העדרות מעבודה - סגל אקדמי
  10-018 הענקה - הענקת תארי עמית כבוד מטעם הפקולטה ______ של אוניברסיטת ת"א (תשמ"ו)
  08-011 הענקת מתנות ע"י האוניברסיטה
  12-011 הענקת תארים בהצטיינות יתרה לתלמידים שסיימו לימודיהם
  לתואר בוגר ולתואר מוסמך
  10-011 הענקת תוארי דוקטור לשם כבוד
  08-007 הענקת תואר עמית כבוד
  11-008 העסקה נוספת באוניברסיטה של חברי הסגל האקדמי (תשמ"ז)
  04-008 העסקת מתנדבים
  04-004 העסקת עובדים מינהליים לפי שעות
  04-001 העסקת עובדים על חשבון מענקי מחקר
  04-002 העסקת עובדים על חשבון תקציבי פרוייקטים
  04-009 העסקת קרובי משפחה
  04-022 הפסקת עבודה - הסגל המינהלי
  08-005 הצגת תערוכה באוניברסיטה
  12-011 הצטיינות - נוהל הענקת תארים בהצטיינות או בהצטיינות יתרה
  לתלמידים שסיימו לימודיהם לתואר בוגר ולתואר מוסמך
  11-018 הצעות מחקר לגורמי חוץ - גמלאים
  04-110 הקצבות - קרן הקצבות לקשרי מדע בינלאומיים
  08-002 השכרת מתקנים לגורמי חוץ
  05-002 השקעות - ניהול, ביצוע ובקרה
  04-300 השתלמות עובדים
  04-100 השתתפות האוניברסיטה בתשלום שכר דירה
  01-012 השתתפות האוניברסיטה בהוצאה לאור של ספר
  12-009 התיישנות לימודים לתואר ראשון או שני
  10-025 התנהגות ראויה במחקר
  10-025B Regulations on Proper Conduct of Research
  'א01-005 התקשרויות - נוהל התקשרויות
     

   

  ו

  10-015 ועדה אקדמית - המשך כהונת חבר סגל אקדמי בועדה אקדמית כלל אוניברסיטאית
  10-002 ועדה מרכזת - נוהל לדיוני הוועדה המרכזת של הסנאט
  10-020 ועדות כלל אוניברסיטאיות - תקנון חברות בוועדות כלל אוניברסיטאיות (תשמ"ו)
  03-001 ועדות-נוהל כללי
  03-002 ועדות - עבודת ועדות חיפוש
  10-005 ועדות סוקרות - תקנון ועדות סוקרות
  10-026 ועדות קבלה - תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה
  10-027 ועדות קבלה - תקנון ועדות קבלה יחידתיות ללימודי תואר מוסמך אוניברסיטה (תואר שני)
     

   

  ז

  10-022 זכויות יוצרים - תקנון (תשמ"ט)
  12-001 זכויות וחובות תלמידי אוניברסיטת תל-אביב
     

   

  ח

  10-020 חברות בוועדות - תקנון חברות בוועדות כלל אוניברסיטאיות (תשמ"ו)
  11-012 חברי הוראה - מינויים
  11-021 חברי הסגל האקדמי - עבודת חוץ
  11-007 חברי סגל אקדמי שהגיעו לגיל פרישה
  05-010 חובות - מחיקת חובות אבודים
  04-107 חו"ל - נסיעה לחו"ל בתפקיד
  07-200 חומרים בפיקוח - נוהל הזמנה, אחסנה, רישום וביקורת
  11-023 חופשה ללא תשלום (חל"ת)
  11-022 חוקרים - מינויים ותנאי עבודה של חוקרים בתכנית קמ"ע
  11-003 חוקרים - תקנון מינויים ותנאי עבודה של עובדי מחקר וחוקרים
  במכוני מחקר של אוניברסיטת תל-אביב (תשמ"ב)
  10-001 חוקת הסנאט - תשמ"א
  11-023 חל"ת - חופשה ללא תשלום
  06-010 חניית רכב בקמפוס
     
  01-010 חפירות ארכיאולוגיות
  01-007 חתימה - נוהל מורשי חתימה
     

   

  ט

  07-008 טובין - הוצאה משטח האוניברסיטה
  07-010 טובין - נוהל אחריות לטובין של האוניברסיטה
  07-011 טובין - מסירת טובין כתרומה
  07-011 טובין במתנה - מסירת טובין כתרומה
     

   

  י

  10-010 יחידה אקדמית - סגירת יחידה אקדמית
     

   

  כ

  10-015 כהונה - המשך כהונת חבר סגל אקדמי בוועדה אקדמית כלל אוניברסיטאית
  08-001 כיבוד - אירוח וכיבוד באוניברסיטה
  08-009 כנסים - נוהל עריכת כנסים מדעיים
  05-008 כספים - גביית כספים עבור שרותים מיוחדים הניתנים ע"י יחידות האוניברסיטה
  05-010 כספים - מחיקת חובות אבודים
     

   

  ל

  12-014 לימודי תעודה
  10-017 לימודים - אקרדיטציה של לימודים במכללות
  12-009 לימודים - התיישנות לימודים לתואר ראשון או שני
     

   

  מ

  05-009 מאזן - ועדת תקציב ומאזן
  01-004 מבקר האוניברסיטה - תקנון מבקר האוניברסיטה
  08-016 מדליה - הענקת מדליית ג'ורג' ס. וייז לשיתוף פעולה אקדמי בין-לאומי
  11-005 מדריכים - תקנון מינויים אסיסטנטים ומדריכים
  07-401 מוניות - נוהל הזמנת שירותי תחבורה
  11-009 מורים - מן החוץ - תקנון מינויים
  01-007 מורשי חתימה - נוהל מורשי חתימה
  10-016 מחלקה - סינוף מחלקות קליניות לפקולטה לרפואה (תשמ"א)
  04-001 מחקר - העסקת עובדים על חשבון מענקי מחקר
  11-018 מחקר - הצעות מחקר לגורמי חוץ גמלאים
  10-025 מחקר - התנהגות ראויה במחקר
  10-025B Regulations on Proper Conduct of Research
  04-111 מחקר - נוהל קרן מחקר מיוחדת
  10-024 מחקר - ניגוד עניינים במחקר
  10-024B Regulations on Conflict of Interest in Research
  11-026 מחקר - קרן מחקר גמלאים
  14-001 מחקר - תקנון רשות המחקר (תש"ן)
  12-005 מחקר - תקנון תלמידי מחקר
  11-003 מחקר - תקנון מינויים ותנאי עבודה של עובדי מחקר וחוקרים
  במכוני מחקר של אוניברסיטת תל-אביב (תשמ"ב)
  10-013 מינוי - בחירה/מינוי ראשי חוגים
  01-016 מינוי - מינוי דירקטוריון בתאגידים כלכליים
  11-002 מינויים במסלול המקביל למורים
  11-004 מינויים לעמית בתר-דוקטורי (תשל"ג)
  11-011 מינויים אקדמיים במקרים מיוחדים
  11-012 מינויים - חברי הוראה
  11-013 מינויים - תקנון מינויים של אורחים
  11-013 B Regulations on Appointments of Visiting Academics
  11-009 מינויים - מורים מן החוץ
  11-014 מינויים - מינויים במסלול נילווה
  11-024 מינויים - עמיתי הוראה
  11-005 מינויים - תקנון מינויים אסיסטנטים ומדריכים (תשמ"ב)
  11-001 מינויים - תקנון המינויים של אוניברסיטת תל-אביב
  11-022 מינויים - תקנון מינויים ותנאי עבודה של חוקרים בתכניות קמ"ע
  11-003 מינויים - תקנון מינויים ותנאי עבודה של עובדי מחקר וחוקרים
  במכוני מחקר של אוניברסיטת תל-אביב (תשמ"ב)
  11-017 מינוי מיוחד - פרופסורים בכירים
  11-017B Senior Professors by Special Appointment 
  'א10-008 מכונים - נוהל מכונים פנימיים
  ב'10-008 נוהל מכונים חיצוניים ובינאוניברסיטאיים - בקרה אקדמית, מנהלית וכספית (תשע"ד)
  04-007 מכרזים - קבלת עובדים והפעלת מכרזים למשרות - סגל מנהלי
  01-015 מניעה - מניעת הטרדה מינית באוניברסיטת תל-אביב
  01-015 B Regulations for Prevention of Sexual Harassment at Tel Aviv University  
  15-003 מעונות - נוהל אכלוס מעונות האוניברסיטה
  15-002 מעונות הסטודנטים - תקנון מעונות הסטודנטים
  12-010 מעמד - סוגי מעמד של תלמיד באוניברסיטת תל-אביב
  11-016 מערכת בירור - מ ערכת בירור ושיפוט פנימי לסגל האקדמי באוניברסיטת ת"א (תשמ"ח)
  12-006 מפתח ציונים
  07-203 מצאי - נוהל ציוד מצאי
  12-015 מצב בריאות - בדיקת מצב בריאותם של מועמדים ותלמידים באוניברסיטה
  11-019 מקורות חיצוניים - פרופסורים בהסדר מיוחד במימון מקורות חיצוניים
  04-005 משמעת - תקנון משמעת (סגל מנהלי)
  11-016 משמעת - מערכת ברור ושיפוט פנימי לסגל האקדמי
  12-002 משמעת - תקנון משמעת סטודנטים (תשס"ח)
  12-002 B Disciplinary Regulations – Students (2008)
  04-009 משפחה - העסקת קרובים
  04-302 משרה - ניעת ניגוד עניינים של נושאי משרה בכירים
  12-016 משתלמים בתר-דוקטוריים - תקנון משתלמים בתר-דוקטוריים (תשס"ט)
  13-001 משתמשים - משתמשים בשירותי ספריות האוניברסיטה
  11-020 מתארח אקדמי - תקנון מתארח אקדמי
  11-020 B Academic Visitor Directive
  12-007 מתן אישור לימודים
  04-124 מתן - מתן הלוואות לדיור
  07-011 מתנות - מסירת טובין כתרומה
  04-008 מתנדבים - העסקת מתנדבים
  04-301 מתנות - איסור קבלת מתנות
  08-011 מתנות - הענקת מתנות ע"י האוניברסיטה
  08-010 מתנות - קבלת מתנות ותרומות ספרים לאוניברסיטה
  08-002 מתקנים - השכרת מתקנים לגורמי חוץ
     

   

  נ

  01-001 נהלים - נוהל הכנת נהלים מנהליים ופרסומם
  11-015 נוכחות חברי הסגל האקדמי בקמפוס (תשמ"ד)
  04-302 נושאי משרה בכירים - מניעת ניגוד עניינים של נושאי משרה בכירים
  04-006 נוספת - עבודה נוספת בשכר מחוץ לאוניברסיטה - סגל מנהלי
  10-024 ניגוד עניינים במחקר
  10-024B Regulations on Conflict of Interest in Research
  10-023 ניסויים בבעלי חיים
  01-006 נכסי אמנות - קבלה, רישום ושמירת נכסי אמנות
  11-014 נלווה - מינויים במסלול נילווה
  07-401 נסיעות  - נוהל הזמנת שירותי תחבורה
  04-107 נסיעות לחו"ל בתפקיד
  04-108 נסיעות לחו"ל של ממלאי תפקידים בכירים באוניברסיטה
  08-015 נפילה במערכה - הנצחת שמם של עובדי האוניברסיטה ותלמידיה שנפלו במערכה
  10-021 נציב קבילות - תקנון נציב קבילות לענייני קבלה
  11-025 נציב קבילות - תקנון נציב קבילות לחברי סגל בכיר שהגיעו לגיל פרישה
  08-008 נשיא - איתור אות הנשיא
     

   

  ס

  10-010 סגירת יחידה אקדמית
  04-014 סגל אקדמי - דיווח על העדרות מעבודה
  11-021 סגל אקדמי - עבודת חוץ
  12-008 סדרי בחינות ביחידות הלימוד באוניברסיטה
  12-008B Exam Arrangements and Grade Reporting of University Study Units
  04-101 סדר קביעת מועדי תשלומים
  12-010 סוגי מעמד של תלמיד - נוהל סוגי מעמד של תלמיד באוניברסיטת תל-אביב
  15-001 סטודנטים - תקנון דקאן הסטודנטים
  15-003 סטודנטים - מעונות - נוהל אכלוס מעונות האוניברסיטה
  15-002 סטודנטים תקנון מעונות הסטודנטים
  12-002 סטודנטים - תקנון משמעת סטודנטים (תשס"ח)
  12-002 B Disciplinary Regulations – Students (2008)
  10-016 סינוף מחלקות - נוהל סינוף מחלקות קליניות לרפואה (תשמ"א)
  01-011 סמל האוניברסיטה - שימוש בשם האוניברסיטה וסמלה
  10-012 סנאט - בחירת נציגי המרצים לסנאט
  10-009 סנאט - בחירת נציגי הפרופסורים החברים והמרצים הבכירים לסנאט
  10-001 סנאט - חוקת הסנאט תשמ"א
  10-002 סנאט - נוהל לדיוני הוועדה המרכזת של הסנאט
  13-001 ספריות - תקנות למשתמשים בשרותי ספריות באוניברסיטה
  01-012 ספרים - השתתפות האוניברסיטה בהוצאה לאור של הספר
  08-010 ספרים - קבלת מתנות ותרומות ספרים לאוניברסיטה
     

   

  ע

  04-022 עבודה - הפסקת עבודה - סגל מנהלי
  04-006 עבודה נוספת בשכר מחוץ לאוניברסיטה - סגל מינהלי
  11-021 עבודות חוץ של חברי הסגל האקדמי
  12-013 עבודות - נוהל הגשת עבודות
  12-013B Procedure on Submission of Papers
  01-008 עדכון תעריפים בנוהלי האוניברסיטה
  02-003 עובדי בטחון - תפקידים וסמכויות של עובדי בטחון באוניברסיטה
  11-003 עובדי מחקר - תקנון מינויים ותנאי עבודה של עובדי מחקר וחוקרים
  במכוני מחקר של אוניברסיטת תל-אביב (תשמ"ב)
  06-207 עובדי ניקיון, שמירה או אבטחה - טיפול בתלונות עובדי קבלן
  04-004 עובדים - העסקת עובדים מינהליים לפי שעות
  04-001 עובדים - העסקת עובדים על חשבון מענקי מחקר
  04-002 עובדים - העסקת עובדים על חשבון תקציבי פרוייקטים
  11-010 עוזרי הוראה - תקנון [תשנ"ג]
  08-008 עיטור אות הנשיא
  11-004 עמית בתר-דוקטורי
  08-007 עמית כבוד - הענקת תואר עמית כבוד
  10-018 עמית כבוד - תקנון הענקת תארי עמית כבוד מטעם הפקולטה של אוניברסיטת תל-אביב (תשמ"ו)
  11-024 עמיתי הוראה
  10-019 עסקות - אינטרס בעסקות - סגל אקדמי (תשמ"ו)
  08-009 עריכה - עריכת כנסים מדעיים
  06-002 עריכת אירועים פרטיים באוניברסיטה
     

   

  פ

  05-011 פחת - מדיניות פחת
  04-026 פטור משכר לימוד
  01-003 פטנטים - תקנון פטנטים  תקף להמצאות שפורסמו עד 6.12.2005
  'א01-003 פטנטים - תקנון המצאות, פטנטים ומסחורם תקף להמצאות שפורסמו מ- 7.12.2005 עד 11.9.2015
  'ב01-003 פטנטים - תקנון המצאות, פטנטים ומסחורם  תקף להמצאות שפורסמו מ-12.9.15
  01-003 B Inventions, Patents and Their Commercialization Regulations
  'א10-008 פנימי - נוהל מכונים פנימיים
  10-003 פעילות ציבורית באוניברסיטה
  04-002 פרוייקטים - העסקת עובדים על חשבון תקציבי פרוייקטים
  11-019 פרופסורים בהסדר מיוחד במימון מקורות חיצוניים
  11-017 פרופסורים בכירים במינוי מיוחד
  11-017B Senior Professors by Special Appointment 
  11-007 פרישה - חברי סגל אקדמי שהגיעו לגיל פרישה (תשמ"ז)
  01-014 פרטיות - הגנת הפרטיות
  01-014B Privacy Protection
  08-004 פרסום מודעות אבל, הזמנת אוטובוסים וזרי פרחים
     

   

  צ

  10-003 ציבורית - פעילות ציבורית באוניברסיטה
  07-203 ציוד מצאי
  12-006 ציונים - מפתח ציונים
  12-008 ציונים - סדרי בחינות ודיווח על ציונים ביחידות הלימוד של האוניברסיטה
  12-008B Exam Arrangements and Grade Reporting of University Study Units
     

   

  ק

  10-021 קבילות - תקנון נציב קבילות לענייני קבלה
  10-026 קבלה - תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה
  10-027 קבלה - תקנון ועדות קבלה יחידתיות ללימודי תואר מוסמך אוניברסיטה (תואר שני)
  08-012 קבלה - קבלה ורישום תרומות לזכות האוניברסיטה
  01-006 קבלה, רישום ושמירת נכסי אמנות
  05-007 קבלת ורישום תקבולים לזכות האוניברסיטה ע"י היחידות
  04-301 קבלת מתנות - איסור קבלת מתנות
  04-007 קבלת עובדים והפעלת מכרזים למשרות - סגל מינהלי
  12-012 קבלת תלמידים בעלי תואר ראשון ממוסד אחר
  05-001 קופה קטנה
  10-016 קליניות - נוהל סינוף מחלקות קליניות לפקולטה לרפואה (תשמ"א)
  11-022 קמ"ע - תקנון מינויים ותנאי עבודה של חוקרים בתכנית קמ"ע
  04-009 קרובי משפחה - העסקה
  11-026 קרן מחקר גמלאים
  04-111 קרן מחקר מיוחדת
  04-110 קשרי מדע - נוהל קרן הקצבות לקשרי מדע בינלאומיים (תשמ"ח)
  10-007 ק ת ד ר ו ת
     

   

  ר

  10-013 ראשי חוגים - בחירה/מינוי
  07-400 רכב - רכב אוניברסיטה
  06-010 רכב - חניית רכב בקמפוס
  07-401 רכב - נוהל הזמנת שירותי תחבורה
  07-010 רכוש - אחריות לרכוש האוניברסיטה וטיפול בחסר/נזק
  14-001 רשות המחקר - תקנון רשות המחקר (תש"ן)
     

   

  ש

  04-109 שבתון - נוהל שבתון
  06-207 שומרים - טיפול בתלונות עובדי קבלן
  10-023 שימוש בבעלי חיים לצרכי ניסויים
  01-011 שימוש בשם האוניברסיטה וסמלה
  11-016 שיפוט - מערכת ברור ושיפוט פנימי לסגל האקדמי
  04-100 שכירת דירה - השתתפות האוניברסיטה בתשלום שכר דירה
  07-401 שכירת רכב - נוהל הזמנת שירותי תחבורה
  04-026 שכר לימוד - פטור
  03-003 שכר לימוד - נוהל עבודת ועדות חריגים לענייני שכר לימוד ודמי רווחה
  06-206 שמות האדריכל והבונה - תעוד על גבי בנייני האוניברסיטה
  04-004 שעות - העסקת עובדים מנהליים לפי שעות
  01-013 שרותים לתעשייה
     

   

  ת

  04-212 תאונה בעבודה
  10-006 תארים - אישור תכניות לימודים והסמכת יחידות להענקת תארים אקדמיים
  12-011 תארים - הענקת תארים בהצטיינות או בהצטיינות יתרה לתלמידים שסיימו לימודיהם לתואר
  בוגר ולתואר מוסמך
  12-004 תארים - התארים האקדמיים באוניברסיטת תל-אביב
  10-018 תואר - הענקת תארי עמית כבוד מטעם הפקולטה ________ של אוניברסיטת ת"א (תשמ"ו)
  10-011 תואר ד"ר לשם כבוד
  10-011 תואר דוקטור לשם כבוד - הענקתו
  08-007 תואר עמית כבוד - הענקתו
  10-006 תכניות לימודים - אישור תכניות לימודים והסמכת יחידות להענקת תארים אקדמיים
  06-207  תלונות עובדי ניקיון  - טיפול בתלונות עובדי קבלן
  12-001 תלמידים - זכויות וחובות תלמידי אוניברסיטת תל-אביב
  12-005 תלמידי מחקר - תקנון תלמידי מחקר
  12-015 תלמידים - נוהל בדבר בדיקת מצב בריאותם
  12-011 תלמידים - נוהל הענקת תארים בהצטיינות או בהצטיינות יתרה
  לתלמידים שסיימו לימודיהם לתואר בוגר ולתואר מוסמך
  12-010 תלמידים - נוהל סוגי המעמד של תלמיד באוניברסיטת תל-אביב
  12-012 תלמידים - קבלת תלמידים בעלי תואר ראשון ממוסד אחר
  06-010 תנועה וחניית רכב בקמפוס
  12-014 תעודה - לימודי תעודה
  06-206 תעוד שמות האדריכל והבונה על גבי בנייני האוניברסיטה
  08-005 תערוכה - הצגת תערוכה באוניברסיטה
  01-008 תעריפים - הוראות בדבר תעריפים בנוהלי האוניברסיטה
  01-013 תעשייה - שרותים לתעשייה
  02-003 תפקידים וסמכויות של עובדי בטחון באוניברסיטה
  05-007 תקבולים - קבלה ורישום תקבולים לזכות האוניברסיטה ע"י היחידות
  01-001 תקנונים - נוהל הכנת נהלים מנהליים ופרסומם
  05-009 תקציב - ועדת תקציב ומאזן
  08-012 תרומות - קבלה ורישום תרומות לזכות האוניברסיטה
  11-023 תשלום - חופשה ללא תשלום
     
  Senior Professors by Special Appointment 
  אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
  שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>