מפתח נהלי האוניברסיטה לפי סדר אלפביתי

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | כ | ל | מ | נ | ס | ע | פ | צ | ק | ר | ש | ת

 

 

מספר ההוראה
שם ההוראה

 

א

08-004 אבל - פרסום מודעות אבל, הזמנת אוטובוסים וזרי פרחים
06-011 אבטחה - הפעלת מצלמות אבטחה באוניברסיטה
06-206 אדריכל - תעוד שמות האדריכל והבונה על גבי בנייני האוניברסיטה
11-020 אורחים - תקנון מתארח אקדמי
11-020 B Academic Visitor Directive
11-013 אורחים - תקנון מינויים של אורחים
11-013 B Regulations on Appointments of Visiting Academics
08-008 אות הנשיא - עיטור אות הנשיא
07-010 אחריות - לטובין של האוניברסיטה וטיפול בחסר/נזק
07-203 אינוונטר - ציוד מצאי
01-017 אינטרנט - פיתוח ותחזוקת אתרי אינטרנט
10-019 אינטרס, בעסקות - סגל אקדמי (תשמ"ו)
04-301 איסור קבלת מתנות
08-001 אירוח וכיבוד באוניברסיטה
06-002 אירועים פרטיים בקמפוס האוניברסיטה
12-007 אישורי לימודים - מתן אישורי לימודים
10-006 אישור תכניות והסמכת יחידות להענקת תארים
01-006 אמנות - קבלה רישום ושמירת נכסי אמנות
11-005 אסיסטנטים ומדריכים - תקנון מינויים
01-010 ארכיאולוגיה - חפירות ארכיאולוגיות
01-100 ארכיון - ביעור חומר ארכיוני
10-028 אתיקה - נוהל ועדת אתיקה - ניסויים בהם מעורבים בני אדם
10-028B Ethics Committee Procedure – Trials Involving Humans
01-017 אתר - פיתוח ותחזוקת אתרי אינטרנט
   

 

ב

12-015 בדיקת מצב בריאותם של מועמדים ותלמידים באוניברסיטה
12-008 בחינות - סדרי בחינות ביחידות הלימוד באוניברסיטה
12-008B Exam Arrangements and Grade Reporting of University Study Units
10-013 בחירה/מינוי ראשי חוגים
10-012 בחירת נציגי המרצים לסנאט
10-009 בחירת נציגי הפרופסורים החברים והמרצים הבכירים לסנאט
07-302 בטיחות באוניברסיטה
02-003 בטחון - תפקידים וסמכויות עובדי בטחון האוניברסיטה
06-011 בטחון - הפעלת מצלמות אבטחה באוניברסיטה
05-006 ב י ט ו ח
01-100 ביעור חומר ארכיוני
04-302 בכיר - ניעת ניגוד עניינים של נושאי משרה בכירים
06-206 בנייני האוניברסיטה - תעוד שמות האדריכל והבונה
10-023 בעלי חיים, שימוש לצרכי ניסויים
11-016 ברור ושיפוט - מערכת ברור ושיפוט פנימי לסגל האקדמי
12-016 בתר דוקטורי - תקנון משתלמים בתר-דוקטוריים (תשס"ט)
12-016B Regulations for Postdoctoral Fellows
   

 

ג

05-008 גביית כספים עבור שרותים מיוחדים הניתנים ע"י יחידות האוניברסיטה
08-016 ג'ורג' ס. וייז - הענקת מדליית ג'ורג' ס. וייז לשיתוף פעולה אקדמי בין-לאומי
11-007 גיל פרישה - חברי סגל אקדמי שהגיעו לגיל פרישה
11-018 גמלאים - הצעות מחקר לגורמי חוץ
11-026 גמלאים - קרן מחקר גמלאים
07-011 גרוטאות - מסירת טובין כתרומה
   

 

ד

10-011 דוקטור לשם כבוד - הענקת תוארי דוקטור לשם כבוד
04-014 דיווח על העדרות מעבודה - סגל אקדמי
04-124 דיור - תקנון למתן הלוואות לדיור
01-016 דירקטוריון - מינוי דירקטוריון בתאגידים כלכליים
03-003 דמי רווחה - נוהל עבודת ועדות חריגים לענייני שכר לימוד ודמי רווחה
15-001 דקאן הסטודנטים - תקנון דקאן הסטודנטים
   

 

ה

01-014 הגנת הפרטיות
01-014B Privacy Protection
12-017 הגשת בקשות - הגשת בקשות על ידי תלמידים לקבלת התאמות לנגישות שירותי השכלה גבוהה באוניברסיטה
12-013 הגשת עבודות
12-013B Procedure on Submission of Papers
01-012 הוצאה לאור - השתתפות האוניברסיטה בהוצאה לאור של ספר
07-008 הוצאת טובין משטח האוניברסיטה
01-001 הוראה - נוהל הכנת נהלים מנהליים ופרסומם
11-010 הוראה - תקנון עוזרי הוראה תשנ"ג
01-008 הוראות בדבר תעריפים בנוהלי האוניברסיטה
04-112 החזר הוצאות אישיות בתפקיד
01-015 הטרדה מינית - מניעת הטרדה מינית באוניברסיטת תל-אביב
01-015 B Regulations for Prevention of Sexual Harassment at Tel Aviv University
04-124 הלוואות לדיור - תקנון למתן הלוואות לדיור
'א 01-003 המצאות - תקנון המצאות, פטנטים ומסחורם  תקף להמצאות שפורסמו מ- 7.12.2005 עד 11.9.2015
ב' 01-003 המצאות - תקנון המצאות, פטנטים ומסחורם  תקף להמצאות שפורסמו מ-12.9.15
01-003 B Inventions, Patents and Their Commercialization Regulations
10-015 המשך כהונת חבר סגל אקדמי בוועדה אקדמית כלל אוניברסיטאית
08-015 הנצחת שמם של עובדי האוניברסיטה ותלמידיה שנפלו במערכה
04-014 העדרות - דיווח על העדרות מעבודה - סגל אקדמי
10-018 הענקה - הענקת תארי עמית כבוד מטעם הפקולטה ______ של אוניברסיטת ת"א (תשמ"ו)
08-011 הענקת מתנות ע"י האוניברסיטה
12-011 הענקת תארים בהצטיינות יתרה לתלמידים שסיימו לימודיהם
לתואר בוגר ולתואר מוסמך
10-011 הענקת תוארי דוקטור לשם כבוד
08-007 הענקת תואר עמית כבוד
11-008 העסקה נוספת באוניברסיטה של חברי הסגל האקדמי (תשמ"ז)
04-008 העסקת מתנדבים
04-004 העסקת עובדים מינהליים לפי שעות
04-001 העסקת עובדים על חשבון מענקי מחקר
04-002 העסקת עובדים על חשבון תקציבי פרוייקטים
04-009 העסקת קרובי משפחה
04-022 הפסקת עבודה - הסגל המינהלי
08-005 הצגת תערוכה באוניברסיטה
12-011 הצטיינות - נוהל הענקת תארים בהצטיינות או בהצטיינות יתרה
לתלמידים שסיימו לימודיהם לתואר בוגר ולתואר מוסמך
11-018 הצעות מחקר לגורמי חוץ - גמלאים
04-110 הקצבות - קרן הקצבות לקשרי מדע בינלאומיים
08-002 השכרת מתקנים לגורמי חוץ
05-002 השקעות - ניהול, ביצוע ובקרה
04-300 השתלמות עובדים
04-100 השתתפות האוניברסיטה בתשלום שכר דירה
01-012 השתתפות האוניברסיטה בהוצאה לאור של ספר
12-017 התאמות - הגשת בקשות על ידי תלמידים לקבלת התאמות לנגישות שירותי השכלה גבוהה באוניברסיטה
12-009 התיישנות לימודים לתואר ראשון או שני
10-025 התנהגות ראויה במחקר
10-025B Regulations on Proper Conduct of Research
'א01-005 התקשרויות - נוהל התקשרויות
   

 

ו

10-015 ועדה אקדמית - המשך כהונת חבר סגל אקדמי בועדה אקדמית כלל אוניברסיטאית
10-002 ועדה מרכזת - נוהל לדיוני הוועדה המרכזת של הסנאט
10-020 ועדות כלל אוניברסיטאיות - תקנון חברות בוועדות כלל אוניברסיטאיות (תשמ"ו)
03-001 ועדות-נוהל כללי
03-002 ועדות - עבודת ועדות חיפוש
10-005 ועדות סוקרות - תקנון ועדות סוקרות
10-026 ועדות קבלה - תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה
10-027 ועדות קבלה - תקנון ועדות קבלה יחידתיות ללימודי תואר מוסמך אוניברסיטה (תואר שני)
10-028 ועדת אתיקה - נוהל ועדת אתיקה - ניסויים בהם מעורבים בני אדם
10-028B Ethics Committee Procedure – Trials Involving Humans
   

 

ז

10-022 זכויות יוצרים - תקנון (תשמ"ט)
12-001 זכויות וחובות תלמידי אוניברסיטת תל-אביב
   

 

ח

10-020 חברות בוועדות - תקנון חברות בוועדות כלל אוניברסיטאיות (תשמ"ו)
11-012 חברי הוראה - מינויים
11-021 חברי הסגל האקדמי - עבודת חוץ
11-007 חברי סגל אקדמי שהגיעו לגיל פרישה
05-010 חובות - מחיקת חובות אבודים
04-107 חו"ל - נסיעה לחו"ל בתפקיד
07-200 חומרים בפיקוח - נוהל הזמנה, אחסנה, רישום וביקורת
11-023 חופשה ללא תשלום (חל"ת)
11-022 חוקרים - מינויים ותנאי עבודה של חוקרים בתכנית קמ"ע
11-003 חוקרים - תקנון מינויים ותנאי עבודה של עובדי מחקר וחוקרים
במכוני מחקר של אוניברסיטת תל-אביב (תשמ"ב)
10-001 חוקת הסנאט - תשמ"א
11-023 חל"ת - חופשה ללא תשלום
06-010 חניית רכב בקמפוס
   
01-010 חפירות ארכיאולוגיות
01-007 חתימה - נוהל מורשי חתימה
   

 

ט

07-008 טובין - הוצאה משטח האוניברסיטה
07-010 טובין - נוהל אחריות לטובין של האוניברסיטה
07-011 טובין - מסירת טובין כתרומה
07-011 טובין במתנה - מסירת טובין כתרומה
   

 

י

10-010 יחידה אקדמית - סגירת יחידה אקדמית
   

 

כ

10-015 כהונה - המשך כהונת חבר סגל אקדמי בוועדה אקדמית כלל אוניברסיטאית
08-001 כיבוד - אירוח וכיבוד באוניברסיטה
08-009 כנסים - נוהל עריכת כנסים מדעיים
05-008 כספים - גביית כספים עבור שרותים מיוחדים הניתנים ע"י יחידות האוניברסיטה
05-010 כספים - מחיקת חובות אבודים
   

 

ל

12-014 לימודי תעודה
10-017 לימודים - אקרדיטציה של לימודים במכללות
12-009 לימודים - התיישנות לימודים לתואר ראשון או שני
   

 

מ

05-009 מאזן - ועדת תקציב ומאזן
12-018 מבקר - נוהל תלמיד מבקר Visiting Student Directive
12-018B Visiting Student Directive
01-004 מבקר האוניברסיטה - תקנון מבקר האוניברסיטה
08-016 מדליה - הענקת מדליית ג'ורג' ס. וייז לשיתוף פעולה אקדמי בין-לאומי
11-005 מדריכים - תקנון מינויים אסיסטנטים ומדריכים
07-401 מוניות - נוהל הזמנת שירותי תחבורה
11-009 מורים - מן החוץ - תקנון מינויים
01-007 מורשי חתימה - נוהל מורשי חתימה
10-016 מחלקה - סינוף מחלקות קליניות לפקולטה לרפואה (תשמ"א)
04-001 מחקר - העסקת עובדים על חשבון מענקי מחקר
11-018 מחקר - הצעות מחקר לגורמי חוץ גמלאים
10-025 מחקר - התנהגות ראויה במחקר
10-025B Regulations on Proper Conduct of Research
04-111 מחקר - נוהל קרן מחקר מיוחדת
10-024 מחקר - ניגוד עניינים במחקר
10-024B Regulations on Conflict of Interest in Research
11-026 מחקר - קרן מחקר גמלאים
14-001 מחקר - תקנון רשות המחקר (תש"ן)
12-005 מחקר - תקנון תלמידי מחקר
11-003 מחקר - תקנון מינויים ותנאי עבודה של עובדי מחקר וחוקרים
במכוני מחקר של אוניברסיטת תל-אביב (תשמ"ב)
10-013 מינוי - בחירה/מינוי ראשי חוגים
01-016 מינוי - מינוי דירקטוריון בתאגידים כלכליים
11-002 מינויים במסלול המקביל למורים
11-004 מינויים לעמית בתר-דוקטורי (תשל"ג)
11-011 מינויים אקדמיים במקרים מיוחדים
11-012 מינויים - חברי הוראה
11-013 מינויים - תקנון מינויים של אורחים
11-013 B Regulations on Appointments of Visiting Academics
11-009 מינויים - מורים מן החוץ
11-014 מינויים - מינויים במסלול נילווה
11-024 מינויים - עמיתי הוראה
11-005 מינויים - תקנון מינויים אסיסטנטים ומדריכים (תשמ"ב)
11-001 מינויים - תקנון המינויים של אוניברסיטת תל-אביב
11-022 מינויים - תקנון מינויים ותנאי עבודה של חוקרים בתכניות קמ"ע
11-003 מינויים - תקנון מינויים ותנאי עבודה של עובדי מחקר וחוקרים
במכוני מחקר של אוניברסיטת תל-אביב (תשמ"ב)
11-017 מינוי מיוחד - פרופסורים בכירים
11-017B Senior Professors by Special Appointment 
'א10-008 מכונים - נוהל מכונים פנימיים
ב'10-008 נוהל מכונים חיצוניים ובינאוניברסיטאיים - בקרה אקדמית, מנהלית וכספית (תשע"ד)
04-007 מכרזים - קבלת עובדים והפעלת מכרזים למשרות - סגל מנהלי
01-015 מניעה - מניעת הטרדה מינית באוניברסיטת תל-אביב
01-015 B Regulations for Prevention of Sexual Harassment at Tel Aviv University  
15-003 מעונות - נוהל אכלוס מעונות האוניברסיטה
15-002 מעונות הסטודנטים - תקנון מעונות הסטודנטים
12-010 מעמד - סוגי מעמד של תלמיד באוניברסיטת תל-אביב
11-016 מערכת בירור - מ ערכת בירור ושיפוט פנימי לסגל האקדמי באוניברסיטת ת"א (תשמ"ח)
12-006 מפתח ציונים
07-203 מצאי - נוהל ציוד מצאי
12-015 מצב בריאות - בדיקת מצב בריאותם של מועמדים ותלמידים באוניברסיטה
11-019 מקורות חיצוניים - פרופסורים בהסדר מיוחד במימון מקורות חיצוניים
04-005 משמעת - תקנון משמעת (סגל מנהלי)
11-016 משמעת - מערכת ברור ושיפוט פנימי לסגל האקדמי
12-002 משמעת - תקנון משמעת סטודנטים (תשס"ח)
12-002 B Disciplinary Regulations – Students (2008)
04-009 משפחה - העסקת קרובים
04-302 משרה - ניעת ניגוד עניינים של נושאי משרה בכירים
12-016 משתלמים בתר-דוקטוריים - תקנון משתלמים בתר-דוקטוריים (תשס"ט)
12-016B Regulations for Postdoctoral Fellows
13-001 משתמשים - משתמשים בשירותי ספריות האוניברסיטה
11-020 מתארח אקדמי - תקנון מתארח אקדמי
11-020 B Academic Visitor Directive
12-007 מתן אישור לימודים
04-124 מתן - מתן הלוואות לדיור
07-011 מתנות - מסירת טובין כתרומה
04-008 מתנדבים - העסקת מתנדבים
04-301 מתנות - איסור קבלת מתנות
08-011 מתנות - הענקת מתנות ע"י האוניברסיטה
08-010 מתנות - קבלת מתנות ותרומות ספרים לאוניברסיטה
08-002 מתקנים - השכרת מתקנים לגורמי חוץ
   

 

נ

12-017 נגישות - הגשת בקשות על ידי תלמידים לקבלת התאמות לנגישות שירותי השכלה גבוהה באוניברסיטה
01-001 נהלים - נוהל הכנת נהלים מנהליים ופרסומם
11-015 נוכחות חברי הסגל האקדמי בקמפוס (תשמ"ד)
04-302 נושאי משרה בכירים - מניעת ניגוד עניינים של נושאי משרה בכירים
04-006 נוספת - עבודה נוספת בשכר מחוץ לאוניברסיטה - סגל מנהלי
10-024 ניגוד עניינים במחקר
10-024B Regulations on Conflict of Interest in Research
10-023 ניסויים בבעלי חיים
10-028 ניסויים - נוהל ועדת אתיקה - ניסויים בהם מעורבים בני אדם
10-028B Ethics Committee Procedure – Trials Involving Humans
01-006 נכסי אמנות - קבלה, רישום ושמירת נכסי אמנות
11-014 נלווה - מינויים במסלול נילווה
07-401 נסיעות  - נוהל הזמנת שירותי תחבורה
04-107 נסיעות לחו"ל בתפקיד
04-108 נסיעות לחו"ל של ממלאי תפקידים בכירים באוניברסיטה
08-015 נפילה במערכה - הנצחת שמם של עובדי האוניברסיטה ותלמידיה שנפלו במערכה
10-021 נציב קבילות - תקנון נציב קבילות לענייני קבלה
11-025 נציב קבילות - תקנון נציב קבילות לחברי סגל בכיר שהגיעו לגיל פרישה
08-008 נשיא - איתור אות הנשיא
   

 

ס

10-010 סגירת יחידה אקדמית
04-014 סגל אקדמי - דיווח על העדרות מעבודה
11-021 סגל אקדמי - עבודת חוץ
12-008 סדרי בחינות ביחידות הלימוד באוניברסיטה
12-008B Exam Arrangements and Grade Reporting of University Study Units
04-101 סדר קביעת מועדי תשלומים
12-010 סוגי מעמד של תלמיד - נוהל סוגי מעמד של תלמיד באוניברסיטת תל-אביב
15-001 סטודנטים - תקנון דקאן הסטודנטים
15-003 סטודנטים - מעונות - נוהל אכלוס מעונות האוניברסיטה
15-002 סטודנטים תקנון מעונות הסטודנטים
12-002 סטודנטים - תקנון משמעת סטודנטים (תשס"ח)
12-002 B Disciplinary Regulations – Students (2008)
10-016 סינוף מחלקות - נוהל סינוף מחלקות קליניות לרפואה (תשמ"א)
01-011 סמל האוניברסיטה - שימוש בשם האוניברסיטה וסמלה
10-012 סנאט - בחירת נציגי המרצים לסנאט
10-009 סנאט - בחירת נציגי הפרופסורים החברים והמרצים הבכירים לסנאט
10-001 סנאט - חוקת הסנאט תשמ"א
10-002 סנאט - נוהל לדיוני הוועדה המרכזת של הסנאט
13-001 ספריות - תקנות למשתמשים בשרותי ספריות באוניברסיטה
01-012 ספרים - השתתפות האוניברסיטה בהוצאה לאור של הספר
08-010 ספרים - קבלת מתנות ותרומות ספרים לאוניברסיטה
   

 

ע

04-022 עבודה - הפסקת עבודה - סגל מנהלי
04-006 עבודה נוספת בשכר מחוץ לאוניברסיטה - סגל מינהלי
11-021 עבודות חוץ של חברי הסגל האקדמי
12-013 עבודות - נוהל הגשת עבודות
12-013B Procedure on Submission of Papers
01-008 עדכון תעריפים בנוהלי האוניברסיטה
02-003 עובדי בטחון - תפקידים וסמכויות של עובדי בטחון באוניברסיטה
11-003 עובדי מחקר - תקנון מינויים ותנאי עבודה של עובדי מחקר וחוקרים
במכוני מחקר של אוניברסיטת תל-אביב (תשמ"ב)
06-207 עובדי ניקיון, שמירה או אבטחה - טיפול בתלונות עובדי קבלן
04-004 עובדים - העסקת עובדים מינהליים לפי שעות
04-001 עובדים - העסקת עובדים על חשבון מענקי מחקר
04-002 עובדים - העסקת עובדים על חשבון תקציבי פרוייקטים
11-010 עוזרי הוראה - תקנון [תשנ"ג]
08-008 עיטור אות הנשיא
11-004 עמית בתר-דוקטורי
08-007 עמית כבוד - הענקת תואר עמית כבוד
10-018 עמית כבוד - תקנון הענקת תארי עמית כבוד מטעם הפקולטה של אוניברסיטת תל-אביב (תשמ"ו)
11-024 עמיתי הוראה
10-019 עסקות - אינטרס בעסקות - סגל אקדמי (תשמ"ו)
08-009 עריכה - עריכת כנסים מדעיים
06-002 עריכת אירועים פרטיים באוניברסיטה
   

 

פ

05-011 פחת - מדיניות פחת
04-026 פטור משכר לימוד
01-003 פטנטים - תקנון פטנטים  תקף להמצאות שפורסמו עד 6.12.2005
'א01-003 פטנטים - תקנון המצאות, פטנטים ומסחורם תקף להמצאות שפורסמו מ- 7.12.2005 עד 11.9.2015
'ב01-003 פטנטים - תקנון המצאות, פטנטים ומסחורם  תקף להמצאות שפורסמו מ-12.9.15
01-003 B Inventions, Patents and Their Commercialization Regulations
'א10-008 פנימי - נוהל מכונים פנימיים
10-003 פעילות ציבורית באוניברסיטה
04-002 פרוייקטים - העסקת עובדים על חשבון תקציבי פרוייקטים
11-019 פרופסורים בהסדר מיוחד במימון מקורות חיצוניים
11-017 פרופסורים בכירים במינוי מיוחד
11-017B Senior Professors by Special Appointment 
11-007 פרישה - חברי סגל אקדמי שהגיעו לגיל פרישה (תשמ"ז)
01-014 פרטיות - הגנת הפרטיות
01-014B Privacy Protection
08-004 פרסום מודעות אבל, הזמנת אוטובוסים וזרי פרחים
   

 

צ

10-003 ציבורית - פעילות ציבורית באוניברסיטה
07-203 ציוד מצאי
12-006 ציונים - מפתח ציונים
12-008 ציונים - סדרי בחינות ודיווח על ציונים ביחידות הלימוד של האוניברסיטה
12-008B Exam Arrangements and Grade Reporting of University Study Units
   

 

ק

10-021 קבילות - תקנון נציב קבילות לענייני קבלה
10-026 קבלה - תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה
10-027 קבלה - תקנון ועדות קבלה יחידתיות ללימודי תואר מוסמך אוניברסיטה (תואר שני)
08-012 קבלה - קבלה ורישום תרומות לזכות האוניברסיטה
01-006 קבלה, רישום ושמירת נכסי אמנות
05-007 קבלת ורישום תקבולים לזכות האוניברסיטה ע"י היחידות
04-301 קבלת מתנות - איסור קבלת מתנות
04-007 קבלת עובדים והפעלת מכרזים למשרות - סגל מינהלי
12-012 קבלת תלמידים בעלי תואר ראשון ממוסד אחר
05-001 קופה קטנה
10-016 קליניות - נוהל סינוף מחלקות קליניות לפקולטה לרפואה (תשמ"א)
11-022 קמ"ע - תקנון מינויים ותנאי עבודה של חוקרים בתכנית קמ"ע
04-009 קרובי משפחה - העסקה
11-026 קרן מחקר גמלאים
04-111 קרן מחקר מיוחדת
04-110 קשרי מדע - נוהל קרן הקצבות לקשרי מדע בינלאומיים (תשמ"ח)
10-007 ק ת ד ר ו ת
   

 

ר

10-013 ראשי חוגים - בחירה/מינוי
07-400 רכב - רכב אוניברסיטה
06-010 רכב - חניית רכב בקמפוס
07-401 רכב - נוהל הזמנת שירותי תחבורה
07-010 רכוש - אחריות לרכוש האוניברסיטה וטיפול בחסר/נזק
14-001 רשות המחקר - תקנון רשות המחקר (תש"ן)
   

 

ש

04-109 שבתון - נוהל שבתון
06-207 שומרים - טיפול בתלונות עובדי קבלן
10-023 שימוש בבעלי חיים לצרכי ניסויים
01-011 שימוש בשם האוניברסיטה וסמלה
11-016 שיפוט - מערכת ברור ושיפוט פנימי לסגל האקדמי
04-100 שכירת דירה - השתתפות האוניברסיטה בתשלום שכר דירה
07-401 שכירת רכב - נוהל הזמנת שירותי תחבורה
04-026 שכר לימוד - פטור
03-003 שכר לימוד - נוהל עבודת ועדות חריגים לענייני שכר לימוד ודמי רווחה
06-206 שמות האדריכל והבונה - תעוד על גבי בנייני האוניברסיטה
04-004 שעות - העסקת עובדים מנהליים לפי שעות
01-013 שרותים לתעשייה
   

 

ת

04-212 תאונה בעבודה
10-006 תארים - אישור תכניות לימודים והסמכת יחידות להענקת תארים אקדמיים
12-011 תארים - הענקת תארים בהצטיינות או בהצטיינות יתרה לתלמידים שסיימו לימודיהם לתואר
בוגר ולתואר מוסמך
12-004 תארים - התארים האקדמיים באוניברסיטת תל-אביב
10-018 תואר - הענקת תארי עמית כבוד מטעם הפקולטה ________ של אוניברסיטת ת"א (תשמ"ו)
10-011 תואר ד"ר לשם כבוד
10-011 תואר דוקטור לשם כבוד - הענקתו
08-007 תואר עמית כבוד - הענקתו
10-006 תכניות לימודים - אישור תכניות לימודים והסמכת יחידות להענקת תארים אקדמיים
06-207  תלונות עובדי ניקיון  - טיפול בתלונות עובדי קבלן
12-018 תלמיד - נוהל תלמיד מבקר Visiting Student Directive
12-018B Visiting Student Directive
12-001 תלמידים - זכויות וחובות תלמידי אוניברסיטת תל-אביב
12-005 תלמידי מחקר - תקנון תלמידי מחקר
12-015 תלמידים - נוהל בדבר בדיקת מצב בריאותם
12-011 תלמידים - נוהל הענקת תארים בהצטיינות או בהצטיינות יתרה
לתלמידים שסיימו לימודיהם לתואר בוגר ולתואר מוסמך
12-010 תלמידים - נוהל סוגי המעמד של תלמיד באוניברסיטת תל-אביב
12-012 תלמידים - קבלת תלמידים בעלי תואר ראשון ממוסד אחר
06-010 תנועה וחניית רכב בקמפוס
12-014 תעודה - לימודי תעודה
06-206 תעוד שמות האדריכל והבונה על גבי בנייני האוניברסיטה
08-005 תערוכה - הצגת תערוכה באוניברסיטה
01-008 תעריפים - הוראות בדבר תעריפים בנוהלי האוניברסיטה
01-013 תעשייה - שרותים לתעשייה
02-003 תפקידים וסמכויות של עובדי בטחון באוניברסיטה
05-007 תקבולים - קבלה ורישום תקבולים לזכות האוניברסיטה ע"י היחידות
01-001 תקנונים - נוהל הכנת נהלים מנהליים ופרסומם
05-009 תקציב - ועדת תקציב ומאזן
08-012 תרומות - קבלה ורישום תרומות לזכות האוניברסיטה
11-023 תשלום - חופשה ללא תשלום
   
Senior Professors by Special Appointment 
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>