קורסי תכנית הלימודים הכלליים והבין תחומיים בשנת הלימודים תשס"ו

מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

תכנית הלימודים הכלליים והבין-תחומיים

לימודי התאר הראשון

סמסטר א'

תרגיל לפיתוח מיומנויות למידה (מסגרת 666)

שיעורי בחירה ותרגילים

סמינריונים

סמסטר ב'

תרגילים לפיתוח מיומנויות למידה (מסגרת 666)

שיעורי בחירה ותרגילים

סמינריונים

חוברת ההקבצים הבין-תחומיים

תכנית הלימודים הכלליים והבין-תחומיים
לימודי התאר הראשון
חשוב: תלמידים שהחלו את לימודיהם בשנה"ל תשס"ה, חובה להרשם
לתרגיל לפיתוח מיומנויות למידה, בשנה"ל הראשונה. תרגיל זה
מיועד גם לתלמידים שהחלו לימודיהם בתשס"ד וטרם למדו את
הקורס הייעודי.
תלמידים מחוגים אחרים רשאים להירשם לשיעורים, עם טופס הפניה
מחוג האם שלהם, ובכפוף לדרישות הקדם המפורטות בחוברת ההקבצים
הבין-תחומיים.
סמסטר א'
תרגיל לפיתוח מיומנויות למידה (מסגרת 666)
תרגיל חובה לתלמידי הב"א הכללי (החל משנה"ל תשס"ה)
תלמידים שהחלו ללמוד בתוכנית בשנה"ל תשס"ד, וטרם השתתפו
בשיעור יעודי, חייבים להשתתף בסדנה לפיתוח מיומנויות למידה
ניתן להשתתף בתרגילים אלה כחלק משיעורי הבחירה בהקבצים
המתאימים
בחר אחד מהתרגילים הבאים:
0662.1113.01מי המציא את חנוכה וט"ו בשבט? הילדים והחגים העבריים החדשים
ד"ר בשמת אבן-זהרסמ' א'שו"תג'10-8גילמן277
0662.1114.01המצאת הילדות: ילדים בראי ההיסטוריה
גב' תמר רזי סמ' א'שו"תד'14-12גילמן304
0662.1246.01לאום ומודרנה בגרמניה: 1933-1848
ד"ר דורון אברהםסמ' א'שו"תג'18-16גילמן362
דומה לקורס שניתן בתשס"ה- גרמניה-היסטוריה,חברה ותרבות
שיעורי בחירה ותרגילים
שיעורים אלה משובצים בהקבצים הבין-תחומיים
מבנה ההקבצים החוגיים מופיע בידיעון, בפרק מבנה הלימודים
מבנה ההקבצים הבין-תחומיים ופירוט הקורסים, מופיעים באינטרנ
0662.2052.01משמעות בחיים: היבטים פילוסופיים ופסיכולוגיים
ד"ר תמר אילת יגוריסמ' א'שיעורא'16-14גילמן326
0662.1121.01תרגיל צמוד למבואות בהקבץ פסיכולוגיה ופסיכואנליזה
מר רענן שנירסמ' א'תרגילא'18-16גילמן281
0662.1296.01בין רטוריקה וארגומנטציה - קריאה בטקסטים נבחרים
ד"ר גליה ינושבסקיסמ' א'שיעורא'20-18גילמן278
קורס זהה ל"רטוריקה בתרבות הצרפתית" 0668.2125.01
0662.2048.01ז'אק לאקאן
מר יצחק בנימיניסמ' א'שיעורג'12-10גילמן278
0662.2015.01תרבות ולאומיות בספרות ילדים ונוער
ד"ר חנה לבנתסמ' א'שיעורב'10-8גילמן305
0662.1013.01מבוא לספרות ילדים ותרבות הילד
ד"ר יעל דרסמ' א'שיעורב'12-10גילמן326
ד'12-10גילמן326
0662.1453.01המילים ככישוף והכישוף שבמילים: גלגמש אחיו וכל השאר
גב' שפרה שמואלביץ סמ' א'שיעורב'14-12גילמן281
0662.2032.01באראכה - מיסטיקה צופית באיסלאם וביהדות
ד"ר אירית בקסמ' א'שיעורב'14-12גילמן221
0662.1269.01טכנוטופיה ותרבות הסייבר
מר משה אלחנתיסמ' א'שיעורב'18-16גילמן305
קורס זהה לקורס שניתן בתשס"ד: ...היבטים סוצילוגיים ואתנוגר
0662.2036.01מדעים והתרבות היהודית המודרנית - בין מסורת להשכלה
ד"ר טל קוגמן סמ' א'שיעורג'14-12גילמן305
0662.1106.01אבות ובנים:יחידות דוריות בחברה הישראלית
ד"ר אלון גןסמ' א'שיעורג'14-12גילמן326
0662.1450.01מבוא לרטוריקה
ד"ר שי פרוגלסמ' א'שיעורג'16-14גילמן280
0662.1251.01הפגיעה השלישית - דמות האדם בראי הפסיכואנליזה
מר יוסף טריאסט סמ' א'שיעורד'16-14ווב001
0662.2038.01תל-אביב עיר ללא אלוהים ?
ד"ר חנה סוקר-שווגרסמ' א'שיעורה'14-12גילמן326
0662.1103.01הפסיכולוגיה של הנורמאלי בראי הלא-נורמאלי: משיגעון לשפיות
ד"ר שלמה מנדלוביץ סמ' א'שיעורה'16-14ווב001
סמינריונים
0662.3101.01"גן-גני"- מאבקן המקצועי של הגננות העבריות 1948-1905
ד"ר שושנה סיטון סמ' א'סמינרא'16-14גילמן320
0662.3057.01נשים ונערות יוצאות אתיופיה במעבר בין-תרבותי
ד"ר מלכה שבתאישנתיסמינרב'16-14גילמן262
0662.3109.01למי זה נכתב: אליס וטקסטים אמביוולנטיים לילדים
פרופ' זהר שביטסמ' א'סמינרד'12-10גילמן455
0662.3061.01התינוק והמטופל: קוגניציה ורגש בתיאוריות פסיכואנליטיות של הת
ד"ר ענר גובריןסמ' א'סמינרה'12-10גילמן260
0662.3059.01תרבות ומאבק: שולטים, נשלטים והשאיפה לצדק חברתי
ד"ר איתן גינזברגסמ' א'סמינרה'18-16גילמן320
זהה לסמינריון שניתן בתשס"ד
סמסטר ב'
תרגילים לפיתוח מיומנויות למידה (מסגרת 666)
תרגיל חובה לתלמידי הב"א הכללי.
ניתן להשתתף בתרגילים אלה כחלק משיעורי הבחירה בהקבצים
המתאימים
בחר אחד מהתרגילים הבאים:
0662.1125.01"גיבורי שואה" ו"גיבורות שואה" בחברה הישראלית 1948-1961
גב' שרון גבעסמ' ב'שו"תג'12-10גילמן304
0662.2026.01מעמד הגבר בסביבה פמיניסטית
ד"ר נחום טורצקיסמ' ב'שו"תב'12-10גילמן281
0662.2023.01הרטוריקה של התבונה: האישה כמשבצת ריקה
ד"ר נעה גדיסמ' ב'שו"תב'14-12גילמן305
0662.1280.01בין מסורת למודרנה בזירה הישראלית
ד"ר נסים ליאוןסמ' ב'שו"תג'12-10גילמן456
קורס זהה לדת וחברה בישראל שניתן בתשס"ד
0662.1014.01רוח הזמן בין דפי ספרי הלימוד: טקסטים לימודיים וחינוכיים בתרב
ד"ר טל קוגמן סמ' ב'שו"תה'12-10גילמן262
שיעורי בחירה ותרגילים
שיעורים אלה משובצים בהקבצים הבין-תחומיים
מבנה ההקבצים החוגיים מופיע בידיעון בפרק על מבנה הלימודים
מבנה ההקבצים הבין-תחומיים ופירוט הקורסים, מופיעים באינטרנט
0662.2034.01להיות קתולי כיום: מבוא להבנת הכנסיה הקתולית בת-זמננו
ד"ר אביתר מרינברגסמ' ב'שיעורא'16-14גילמן280
קורס דומה ל"קתולים ויהודים בעולם מודרני" שניתן בתשס"ד
0662.2040.01שפינוזה ומנדלסון: שאלת היהודי המודרני
מר אלי שיינפלד סמ' ב'שיעורא'18-16גילמן306
0662.2010.01מגרים לוולט דיסני - מעשיות האחים גרים
ד"ר חנה לבנתסמ' ב'שיעורב'10-8גילמן220
0662.2041.01יהדות במבחן תיאוריות של תרבות
פרופ' יגאל עילם סמ' ב'שיעורב'18-16גילמן306
0662.2051.01מהי ספרות ילדים טובה? סדנה לביקורת ספרי ילדים
ד"ר יעל דרסמ' ב'סדנהב'18-16גילמן319
0662.1267.01חברה ומשטר בישראל
ד"ר בועז שפירא סמ' ב'שיעורג'10-8גילמן307
0662.2042.01ההיסטוריה של התרבות היהודית - מיטב המחקר
ד"ר אביתר מרינברגסמ' ב'שו"תג'14-12גילמן278
0662.2043.01להיות אישה (רעיה ואם): ישראל 1950
ד"ר אורית רוזין סמ' ב'שיעורג'16-14גילמן306
0662.2055.01עולם העבודה המודרני וסוגיות של צדק חברתי
ד"ר אסתר יוגבסמ' ב'שיעורג'18-16גילמן278
0662.2044.01מדור לדור: סוגיות בינדוריות בפואטיקה של ספרות הילדים
ד"ר יעל דרסמ' ב'שיעורד'12-10גילמן306
0662.2102.01פוליטיקה ונשים פלסטינאיות בישראל: בין הפרטי לציבורי
גב' תגריד יחיא-יונססמ' ב'שיעורד'14-12גילמן280
0662.1126.01קולנוע וקוגניציה
ד"ר רונן סלמן צדקהסמ' ב'שיעורד'18-16גילמן306
0662.2045.01היהודי שבישראלי - דילמות זהות באמנות הישראלית המודרנית
ד"ר דליה מנורסמ' ב'שיעורה'12-10גילמן305
0662.2050.01מלחינים יהודיים בסביבתם התרבותית (האזנה מודרכת למוסיקה מן
ד"ר ליאן אליטובסקיסמ' ב'שו"תה'14-12גילמן262
מן המקורות ועד לטרום מלחמת העולם השנייה
0662.1243.01אני, העצמי והסוביקט
ד"ר ניצה ירום סמ' ב'שיעורה'14-12גילמן306
0662.2047.01בין היהודי החדש לילדי ההפקר:נעורים,מגדר ורווחה בתקופת המנדט
גב' תמר רזי סמ' ב'שיעורה'16-14גילמן307
דומה לקורס, "ילדות עזובה: יתומים, ילדי רחוב ונוער...
סמינריונים
0662.3063.01גלגוליו של מחזור השנה היהודי: מן החג הדתי אל החג החילוני
ד"ר נילי אריה-ספירסמ' ב'סמינרא'14-10
0662.3066.01אדם ללא אלוהים
ד"ר שי פרוגלסמ' ב'סמינרג'16-14גילמןא319
ד'12-10גילמןא319
0662.3065.01לשחק בכאילו: משחקי דימיון של ילדים
ד"ר שלמה אריאלסמ' ב'סמינרד'10-8גילמן262
0662.3052.01הלא מודע בין מדע לאמונה: פרויד וממשיכיו
ד"ר ערן רולניק סמ' ב'סמינרד'18-16גילמןא319
חוברת ההקבצים הבין-תחומיים