מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0662.2102  פוליטיקה ונשים פלסטיניות בישראל: בין 'הפרטי' ל'ציבורי'
גב' תגריד יחיא-יונסשיעור
Palestinian Women and Politics in Israel: Between 'Public' and 'Private'

הסוגיה של מיגדר ופוליטיקה נידונה בספרות המקצועית של מדעי-החברה בכלל והסוציולוגיה בפרט. סוגייה זו זכתה בשני העשורים האחרונים במיוחד לתשומת לב בספרות זו ומתוך גישות שונות, שהעיקרית מביניהן היא הגישה הפמיניסטית, גישה שרואה בנשים סובייקטים פוליטיים.
הקורס הנוכחי יציג תפיסות שונות של שני נושאים חיוניים בהקשר של הדיון במיגדר ופוליטיקה בכלל והם: הזיקה בין הספרות והבניית המיגדר; תוך התמקדות במקרה בוחן ספציפי והוא, נשים פלסטיניות בישראל. במרכזו תעמוד הטענה התיאורטית, שרואה בשני הגורמים העיקריים, מיגדר ושייכות למיעוט אתנו-לאומי, כמבנים ומכריעים את הזיקה בין פוליטיקה ונשים במקרה הבוחן, את מעמדן, השתתפותן וייצוגן בפוליטיקה. זאת כאשר במהלכו מוצגים גורמים שונים המזוהים עם הספירה 'הפרטית' ועם זו 'הציבורית', המשותפים לנשים בחברות העולם על בסיס מיגדרי וכאלה הייחודיים למקרה הספציפי הנדון. הקורס יבחן איך משפיעים גורמים אלה על הזיקה בין נשים לפוליטיקה, ברמותיה הארצית והמקומית ובמובניה הפורמאליים והבלתי-פורמאליים ,איך כתוצאה מעוצבת-מחדש הזיקה בין 'הפרטי' והציבורי' כמו גם 'הפוליטיקה של נשים' בהקשר של המיעוט הפלסטיני בישראל.

דרישת הקורס : קריאה שבועית שוטפת של חומרי הקורס.

הקורס פתוח לסטודנטים של תואר ראשון.

סילבוס מפורט ומערכי שיעור מופיעים בחוברת ההקבצים הבין-תחומיים.

דרישות קדם: מבוא לסוציולוגיה ו/או מבוא לתיאוריות פמיניסטיות ו/או סוציולוגיה של המיגדר.
מועדי הבחינות:
סמסטר ב', מועד א': 22.6.06 ב- 9:00. הגשה עד 25/06/06 ב - 13:00
סמסטר ב', מועד ב': 28.7.06 ב- 9:00. הגשה עד 31/01/06 ב - 13:00