מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0662.2043  להיות אישה (רעיה ואם): ישראל 1950
ד"ר אורית רוזיןשיעור
Being a woman (wife and mother): Israel 1950

בשנות המדינה הראשונות נתון היה הציבור הישראלי במתח של מלחמה, עלייה ובניין אומה. מטרת הקורס היא אפוא להתחקות אחר תפקידן ומקומן של נשים בהוויה הלאומית בשנים אלה. בקורס נעסוק במעמדן של נשים, בדימוין העצמי ובתדמיתן הציבורית ונראה כיצד ביקשו נשים לקדם את מעמדן באמצעות השתלבות באתוס הלאומי ובשיח הלאומי. נבחן מקרוב את חייהן, תדמיתן ותפקידיהן של נשים עירוניות מזה ונשים בהתיישבות העובדת מזה. נעקוב אחר פעילותן של נשים בזירה הציבורית ונתחקה אחר כמה מאבקים הכרוכים בחקיקה שעניינה מעמד הנשים בחברה ובמשפחה. כן נבחן מקרוב את מערכת היחסים שבין נשים ותיקות ונשים עולות בדימוי, בפרקטיקה ובסרטי הסברה בני הזמן, על רקע מתחים וסטריאוטיפים בינעדתיים.

סילבוס מפורט ומערכי שיעור מופיעים בחוברת ההקבצים הבין-תחומיים.
מועדי הבחינות:
סמסטר ב', מועד א': עבודה- הגשה עד 25/07/06 שעה 13:00
סמסטר ב', מועד ב': אין מועד נוסף