מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0662.1114  המצאת הילדות: ילדים בראי ההיסטוריה
גב' תמי רזישו"ת
The Invention of Childhood: Children in History

מטרת הקורס היא לבחון את הילדוּת כתופעה הנטועה בהקשרים היסטוריים, חברתיים ותרבותיים קונקרטיים ולכן משתנה מתקופה לתקופה ומתרבות לתרבות. נדון בתפיסות סוציולוגיות ואנתרופולוגיות של ילדוּת ובמקומם של הילדוּת וילדים בדתות השונות. במוקד הקורס יוצב הדיון בילדוּת כתופעה אירופית מודרנית, הנובעת מן התהליכים המרכזיים שהתרחשו באירופה למן ראשית העידן המודרני: עידן ההשכלה; המהפכה התעשייתית; הרומנטיקה והתעוררות הלאומיות המודרנית. נדון בהתגבשות תפיסות חדשות של ילדות ונעורים על רקע תהליכים היסטוריים אלה, תוך התמקדות בקשרי הגומלין המורכבים שנרקמו בתקופה בין תפיסות חדשות של תקופות גיל אלה לבין הקטגוריות של מיגדר, מעמד ולאום. נבחן את הילדוּת בהקשרים מגוונים כגון: היסטוריים-משפטיים, בהקשר של התפתחות ספרות הילדים, בהקשר של התפתחות של תפיסות חדשות של אמהות. לסיום נדון בתיאוריות הטוענות לקץ הילדוּת בעידן הפוסט-מודרני.
חובות הקורס
נוכחות פעילה בשיעורים וקריאה שוטפת של הטקסטים המפורטים בסילבוס. בסיום הקורס תתקיים בחינת בית.
הערכת סטודנטים
מטלה א' – ניתוח של מאמר ו/או פרק מספר: 10% מן הציון הכולל
מטלה ב' - ניתוח של תעודה היסטורית: 10% מן הציון הכולל
השתתפות פעילה בשיעורים: 5% מן הציון הכולל
בחינת בית: 75% מן הציון הכולל

סילבוס מפורט ומערכי שיעור מופיעים בחוברת ההקבצים הבין-תחומיים.
מועדי הבחינות:
סמסטר א', מועד א': עבודה- הגשה עד 05/03/06 שעה 13:00
סמסטר א', מועד ב': אין מועד נוסף