מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0662.2023  הרטוריקה של התבונה: האישה כמשבצת ריקה
ד"ר נעה גדישו"ת
The Rhetoric of Reason: Women as Blank Space
הדיון שלנו בקורס זה יתחיל בבירור הקשר בין אידיאל התבוניות הפילוסופי שמקורו ברציונליזם הקרטזיאני של מאה 17 (דקארט) והמשכו בעידן הנאורות לבין תפישת המדע החדש הפוזיטיביסטי של מאות 20-19. משם נעבור לביקורת המדע שצמחה מתוך המחנה הפוזיטיביסטי עצמו כרקע לעליית הביקורת הפמיניסטית שהשתמשה במגדר כקטגוריה ביקורתית ספציפית ובאמצעותו חשפה את הממד האידיאולוגי הכרוך בשיח הרציונאלי-מדעי: תחת החזות האוניברסאלית-אחידה נתגלה שנשים נשארו מחוץ למעגל הידיעה. במובן זה האישה ממלאה משבצת ריקה מתוכן. היא נעדרת הן פיזית והן קוגניטיבית.
היעדרותה של האישה, הן כמושא ידיעה והן כסובייקט ידיעה, בולטת במיוחד במדע (הידע שלנו על העולם), ובאה לידי ביטוי בפילוסופיה של המדע, דהיינו בעקרונות המתודולוגיים שמנחים את החקירה המדעית ובתפישת הידע (אפיסטמולוגיה) שמאחורי תיאוריות מדעיות. תיאורטיקניות פמיניסטיות קוראות לרביזיה בהנחות היסוד של מודל הידע המדעי הקיים ובמושגי מפתח כמו 'אובייקטיביות' או 'עדות'. חלקן אינן מסתפקות בכך וקוראות בנוסף ליצירת מדע פמיניסטי. הדיון שלנו יעמוד בסימן השאלות הללו: האם מדע פמיניסטי הוא מן האפשר ומה טיבו? האם מן הראוי לקדם מדע שכזה ומהי תרומתו או יתרונו – אם בכלל – על פני מדע לא-פמיניסטי או גברי?
במהלך הקורס נשלב הקניה של מיומנויות למידה בסיסיות הנחוצות לקריאה ביקורתית של טקסטים ולכתיבה בפורמט אקדמי, תוך שימוש בחומרי הקריאה ובתכנים הספציפיים של נושא הדיון שלנו.
מרכיבי הציון הסופי:
נוכחות, השתתפות ומעורבות – 10%; מטלת אמצע סמסטר – 30%; המטלה המסכמת – 60%.
סילבוס מפורט ומערכי שיעור מופיעים בחוברת ההקבצים הבין-תחומיים.
הערות: מרכיבי הציון הסופי: נוכחות, השתתפות ומעורבות – 10%; מטלת אמצע סמסטר – 30%; המטלה המסכמת – 60%
מועדי הבחינות:
סמסטר ב', מועד א': עבודה- הגשה עד 02/07/06 שעה 13:00
סמסטר ב', מועד ב': אין מועד נוסף