קורסי החוג ללימודי התרבות העברית בשנת הלימודים תשס"ו

מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

לימודי חובה שנה א' (סה"כ 20 ש"ס) - מסגרת 120

מגמת הלשון העברית:

שנה ב' מיומנויות - מסגרת 121

שנה ג' שיעורי חובה - מסגרת 320

המגמה לבלשנות שמית:

שנים ב'-ג'

מגמת מקרא:

תרגילים טקסטואלים - מסגרת 224

סמינריונים - מסגרת 360

לימודי התואר השני - מסגרת 620

מגמת תלמוד וספרות העת העתיקה:

שנים ב' ג' - מסגרת 222

שיעורי בחירה - מסגרת 225

סמינריונים - מסגרת 360

לימודי תואר שני - מסגרת 620

מגמת קבלה וחסידות:

שנים ב' ג' - מסגרת 222

שיעורים מתקדמים - מסגרת 226

שיעורי בחירה מחוגים אחרים -מסגרת 225

סמינריונים - מסגרת 360

לימודי מ"א - מסגרת 620

מגמת פילוסופיה יהודית:

שנה א' לימודי חובה - מסגרת 120

מיומנויות - מסגרת 121

שנה ב' שיעורי חובה - מסגרת 220

שנה ג' שיעורי חובה - מסגרת 320

שיעורים מתקדמים במגמה - מסגרת 226

שיעורי בחירה ממגמה או חוג אחר - מסגרת 225

סמינריונים - מסגרת 360

לימודי תואר שני - מסגרת 620

לימודי תעודה בעריכה לשונית

מסגרת 620

לימודי השלמות

מסגרת 621

לימודי חובה שנה א' (סה"כ 20 ש"ס) - מסגרת 120
0690.1000.01מבוא אינטגרטיבי
פרופ' מאירה פוליאקסמ' ב'שיעורב'14-12גילמן279
0690.1001.01תרגיל ביבליוגרפי אינטגרטיבי
גב' רעיה חזוןסמ' א'תרגילד'14-12רוזנברג204
0690.1001.02תרגיל ביבליוגרפי אינטגרטיבי
גב' נועה דולב-ישראליסמ' ב'תרגילא'12-10רוזנברג106
0690.1001.03תרגיל ביבליוגרפי אינטגרטיבי
גב' טליה סוצקוברסמ' ב'תרגילב'12-10רוזנברג206
השיעור והתרגיל חובה לכל תלמידי החוג על כל מגמותיו
0690.1400.01הלשון העברית לתקופותיה
ד"ר חיים כהןסמ' א'שיעורא'18-16גילמן326
0690.1400.02הלשון העברית לתקופותיה
ד"ר חיים כהןסמ' ב'שיעורא'18-16גילמן326
0690.1401.01הלשון העברית לתקופותיה
גב' רעיה חזוןסמ' א'תרגילא'14-12רוזנברג107
0690.1401.02הלשון העברית לתקופותיה
ד"ר יחזקאל מוצפיסמ' א'תרגילג'16-14רוזנברג107
0690.1401.03הלשון העברית לתקופותיה
ד"ר פנינה טרומרסמ' ב'תרגילב'16-14רוזנברג107
0690.1401.04הלשון העברית לתקופותיה
ד"ר יחזקאל מוצפיסמ' ב'תרגילה'18-16רוזנברג107
0690.1301.01מבוא לבלשנות שמית
פרופ' שלמה יזרעאלסמ' ב'שיעורא'14-12רוזנברג205
ד'14-12רוזנברג205
0690.1201.01מבוא למקרא - ספרות המקרא
פרופ' יאירה אמיתסמ' א'שיעורב'16-14גילמן281
0690.1202.01מבוא למקרא - חקר המקרא
פרופ' יאירה אמיתסמ' ב'שיעורב'16-14רוזנברג001
0690.1901.01מבוא לחז"ל - ספרותם ועולמם
ד"ר גדעון בוהקסמ' א'שיעורג'14-12גילמן282
ה'14-12גילמן282
0690.1701.01מבוא לתורת הסוד היהודית
ד"ר רונית מרוזסמ' א'שיעורג'18-16ווב001
ד'18-16ווב001
0690.1601.01מבוא לפילוסופיה יהודית של ימה"ב
פרופ' שרה קליין ברסלביסמ' ב'שיעורג'16-14גילמן281
ה'16-14גילמן144
מגמת הלשון העברית:
מיומנויות - מסגרת 121
0690.1402.01יסודות הדקדוק
ד"ר אורה עמברסמ' א'שיעורב'10-8רוזנברג107
ד'10-8רוזנברג107
0690.1402.02יסודות הדקדוק
גב' רעיה חזוןסמ' א'שיעורא'12-10רוזנברג107
ד'12-10רוזנברג107
0690.1402.03יסודות הדקדוק
גב' רעיה חזוןסמ' ב'שיעורא'12-10רוזנברג107
ג'12-10רוזנברג107
0690.1402.04יסודות הדקדוק
ד"ר אורה עמברסמ' ב'שיעורב'12-10רוזנברג107
ד'12-10רוזנברג107
0690.1403.01יסודות התחביר
ד"ר פנינה טרומרסמ' א'שיעורב'14-12רוזנברג107
0690.1403.02יסודות התחביר
ד"ר פנינה טרומרסמ' ב'שיעורב'18-16רוזנברג107
0690.1403.03יסודות התחביר
ד"ר אורה עמברסמ' ב'שיעורב'10-8רוזנברג107
0690.1403.04יסודות התחביר
ד"ר אורה עמברסמ' ב'שיעורד'10-8רוזנברג107
0690.1404.01יסודות הלשון א'*
ד"ר אורה עמברסמ' א'שיעורד'12-10רוזנברג106
0690.1405.01יסודות הלשון ב'*
ד"ר אורה עמברסמ' ב'שיעורד'14-12רוזנברג106
הקורסים מיועדים לתלמידים שאינם תלמידי החוג
שנה ב' שיעורי חובה - מסגרת 220
הערה: תלמידים אשר לא למדו במהלך שנה א' את לימודי
המיומנויות "יסודות הדקדוק" ו"יסודות התחביר" ילמדו אותם
בשנה ב'
0690.2400.01תורת ההגה
פרופ' משה פלורנטיןסמ' א'שו"תא'10-8רוזנברג106
ג'10-8רוזנברג106
0690.2401.01תורת הצורות*
פרופ' משה פלורנטיןסמ' ב'שו"תא'10-8רוזנברג106
דרישת קדם: הקורס תורת ההגה
0690.2402.01לשון חז"ל*
ד"ר חיים כהןסמ' ב'שו"תא'14-12רוזנברג102
ד'14-12רוזנברג102
דרישת קדם: הקורס תורת ההגה
0690.2403.01תחביר למתקדמים
ד"ר פנינה טרומרסמ' א'שו"תב'16-14רוזנברג205
ד'14-12רוזנברג205
0690.2404.01סמנטיקה א'
ד"ר פנינה טרומרסמ' ב'שו"תד'12-10רוזנברג001
שנה ב' מיומנויות - מסגרת 121
0690.2405.01הדקדוק הערבי וזיקתו לעברית א'
מר טל קיטנפלוןשנתישו"תד'18-16רוזנברג107
0690.2406.01הדקדוק הערבי וזיקתו לעברית ב'
מר טל קיטנפלוןשנתישו"תד'16-14רוזנברג107
שנה ג' שיעורי חובה - מסגרת 320
0690.3400.01סמנטיקה ב' (פרגמטיקה)
ד"ר פנינה טרומרסמ' א'שו"תד'12-10רוזנברג102
0690.3401.01תחביר לשון המקרא
ד"ר אורה עמברסמ' א'שיעורב'12-10רוזנברג103
0690.3402.01ארמית מקראית
ד"ר יחזקאל מוצפיסמ' א'שו"תא'18-16רוזנברג102
ה'18-16רוזנברג102
שיעורי בחירה - מסגרת 225
במסגרת שיעורי הבחירה יבחר התלמיד 4 ש"ס מתוך השיעורים
המוצעים לבחירה בתכנית הלימודים המפורטת (מסגרת 225). 2 ש"ס
מן השיעורים הללו ניתן לבחור - בתיאום עם יועץ המגמה - מתוך
שיעורי החוג כולו.
0690.3403.01לשונה של הסיפורת העברית החדשה
ד"ר תמר סוברןסמ' א'שיעורב'18-16רוזנברג106
0690.3404.01לשונה של השירה העברית החדשה
ד"ר תמר סוברןסמ' א'שיעורד'20-18רוזנברג204
0690.3405.01תחביר העברית בת זמננו
ד"ר פנינה טרומרסמ' ב'שיעורב'14-12רוזנברג102
0690.3406.01מדקדקי ימה"ב
גב' רעיה חזוןסמ' ב'שיעורג'14-12רוזנברג102
0690.3407.01טקסט וקונטקסט
ד"ר תמר סוברןסמ' ב'שיעורד'18-16רוזנברג102
סמינריונים - מסגרת 360
תלמידי המגמה ישתתפו בשני סמינריונים. בשיעור שבו התלמיד לא
יכתוב ע"ס ייכתב רפראט או תוטל מטלה בעלת משקל דומה.
0690.3450.01המערך הלקסיקלי והמושגי
ד"ר תמר סוברןשנתיסמינרב'16-14רוזנברג204
0690.3451.01תחביר, סמנטיקה ופרגמטיקה בלשון המקרא
ד"ר פנינה טרומרשנתיסמינרד'10-8רוזנברג204
0690.3452.01מילונאות מקראית
פרופ' משה פלורנטיןשנתיסמינרא'12-10רוזנברג204
לימודי התואר השני - מסגרת 620
0690.4400.01בין עברית לארמית במגילות מדבר יהודה
פרופ' אברהם טלשנתיסמינרא'18-16רוזנברג204
0690.4401.01מלשון התנאים ללשון האמוראים
ד"ר חיים כהןשנתיסמינרא'16-14רוזנברג204
0690.4402.01גישות בלשניות לחקר המטפורה
ד"ר תמר סוברןשנתיסמינרג'20-18רוזנברג204
0690.4403.01סוגיות בדקדוק העברית המקראית
פרופ' משה פלורנטיןשנתיסמינרג'12-10רוזנברג204
המגמה לבלשנות שמית:
שנה א' מיומנות - מסגרת 121
הערה:לימודי המכינה בערבית על פי ייעוץ עם יועץ המגמה
שנים ב'-ג'
שיעורים תיאורטיים - מסגרת 222
0690.2301.01מבוא לתחביר הלשונות השמיות
ד"ר עדה ורטהיימרסמ' ב'שו"תג'14-12רוזנברג205
ה'14-12רוזנברג205
0690.2302.01מפת שפות העולם
ד"ר ברוך פודולסקיסמ' א'שיעורב'16-14גילמן304
0690.2303.01לשונות וכתבים במרחב השמי
ד"ר ברוך פודולסקיסמ' א'שיעורה'14-12גילמן304
0690.2304.01מבוא לארמית מדוברת
ד"ר יחזקאל מוצפיסמ' א'שו"תא'16-14רוזנברג205
ה'16-14רוזנברג205
0690.2305.01ארמית מדוברת
ד"ר יחזקאל מוצפיסמ' ב'שו"תא'16-14רוזנברג107
ה'16-14רוזנברג107
שפות - מסגרת 227
0690.3301.01אכדית למתחילים
פרופ' שלמה יזרעאלשנתישו"תא'18-16רוזנברג104
ד'18-16רוזנברג104
0690.3306.01סורית למתקדמים
ד"ר עדה ורטהיימרשנתישו"תג'12-10
0690.3308.01אמהרית למתקדמים
ד"ר אנבסה טפרהשנתישו"תא'14-12
סמינריון - מסגרת 360
0690.3350.01לקסיקוגרפיה*
ד"ר ברוך פודולסקיסמ' א'סמינרב'18-16רוזנברג107
ה'18-16רוזנברג107
ניתן להירשם לסמינר כשיעור, תלמידי השיעור יגישו רפראט בתום
הסמסטר
מגמת מקרא:
מיומנויות - מסגרת 121
0690.1200.01תרגיל טקסטואלי למתחילים
גב' טליה סוצקוברסמ' ב'תרגילד'12-10רוזנברג208
0690.1203.01נוסחים ותרגומים של המקרא
גב' מיכל קריסטלסמ' ב'תרגילד'16-14רוזנברג205
שנים ב'-ג'
הערה: תלמידים אשר לא למדו במהלך שנה א' את לימודי המיומנות:
"תרגיל טקסטואלי למתחילים" ו"נוסחים ותרגומים של המקרא"
ילמדו אותם בשנה ב'.
קורסים כלליים - מסגרת 222
0690.2201.01אמונות ודעות בספרות המזמורית
פרופ' גרשון בריןסמ' א'שיעורא'14-12רוזנברג105
0690.2202.01ספרות מקראית וספרות כנענית
פרופ' אד גרינשטייןסמ' א'שיעורא'16-14רוזנברג105
0690.2204.01לקרוא חוק כסיפור
גב' אסנת ברתורסמ' א'שיעורא'12-10רוזנברג105
0690.2206.01סגנונות השירה במקרא
פרופ' פרנק פולקסמ' א'שיעורג'16-14רוזנברג105
0690.2208.01דמויות האבות בספר בראשית
פרופ' מאירה פוליאקסמ' א'שיעורה'12-10רוזנברג103
0690.2207.01יחזקאל - האיש וספרו
פרופ' גרשון בריןסמ' ב'שיעורא'14-12רוזנברג105
0690.2210.01סיפור, היסטוריה ואידיאולוגיה במקרא
פרופ' יאירה אמיתסמ' ב'שיעורב'18-16רוזנברג205
0690.2209.01נביא,מלך, ומה שביניהם: לדמותו של שאול בספר שמואל
גב' אסנת ברתורסמ' ב'שיעורג'12-10רוזנברג103
0690.2205.01ייצוג דמות האישה בספר שופטים
ד"ר אהובה אשמןסמ' ב'שיעורג'14-12רוזנברג107
0690.2211.01מבוא למגילות מדבר יהודה ותרומתן לחקר היהדות
פרופ' בלהה ניצןסמ' ב'שיעורג'16-14רוזנברג103
0690.2203.01תרבות המזרח הקדום כרקע למקרא
ד"ר אהובה אשמןסמ' ב'שיעורד'14-12רוזנברג103
פרשנות המקרא המסורתית - מסגרת 223
0690.2212.01מבוא לפרשנות ימי הביניים
פרופ' מאירה פוליאקסמ' א'שו"תה'14-12רוזנברג103
0690.2213.01קריאה בפרשנות ימי הביניים - ספר בראשית
פרופ' מאירה פוליאקסמ' א'שו"תב'14-12רוזנברג103
תרגילים טקסטואלים - מסגרת 224
0690.2214.01האישה הזרה בספר משלי
ד"ר אהובה אשמןסמ' א'תרגילג'14-12רוזנברג103
0690.2215.01מגילת רות
גב' טליה סוצקוברסמ' א'תרגילד'14-12רוזנברג103
0690.2216.01שירי האהבה במקרא
ד"ר אהובה אשמןסמ' ב'תרגילד'12-10רוזנברג103
0690.2217.01פרשת משפטים
גב' אסנת ברתורסמ' ב'תרגילג'14-12רוזנברג103
סמינריונים - מסגרת 360
0690.3252.01המפגש עם האויב כאחר בהיסטוריוגרפיה המקראית
ד"ר אהובה אשמןסמ' א'סמינרא'12-10רוזנברג102
ג'12-10רוזנברג103
0690.3250.01התגלות במקרא: בין האל לאדם בסיפורת ובשירה במקרא
פרופ' פרנק פולקשנתיסמינרג'18-16רוזנברג104
0690.3251.01ישעיהו השני ויחסו לבראשית א'-י"א
פרופ' מאירה פוליאקסמ' ב'סמינרב'12-10רוזנברג212
ה'12-10רוזנברג212
לימודי התואר השני - מסגרת 620
0690.4200.01ספרות מסופוטמית א'
פרופ' אד גרינשטייןשנתישו"תב'14-12רוזנברג209
0690.4201.01ספרות מסופוטמית ב'
פרופ' משה ענברשנתישו"תב'14-12רוזנברג208
0690.4202.01ספר בן סירא
פרופ' פרנק פולקשנתיסמינרא'18-16רוזנברג208
0690.4203.01ספר שופטים כיחידה ספרותית
פרופ' יאירה אמיתסמ' א'סמינרב'18-16רוזנברג206
0690.4204.01תורת הקוראים והסיפור במקרא
פרופ' אד גרינשטייןסמ' א'סמינרב'12-10רוזנברג208
0690.4205.01סוגיות בפרשנות המקרא הקראית
פרופ' מאירה פוליאקסמ' א'סמינרב'16-14רוזנברג208
0690.4206.01דקונסטרוקציה והמקרא
פרופ' אד גרינשטייןסמ' ב'סמינרב'12-10רוזנברג208
0690.4207.01שירה וסיפורת בספר ירמיהו
פרופ' פרנק פולקסמ' ב'סמינרא'16-14רוזנברג208
מגמת תלמוד וספרות העת העתיקה:
שנים ב' ג' - מסגרת 222
0690.2901.01נשיות, גבריות ואלוהות - קריאות בספרות חז"ל
גב' בליניצקי בר סמ' ב'תרגילא'16-14רוזנברג106
ג'14-12רוזנברג206
0690.2903.01מכינה לתלמוד - סדר מועד
ד"ר יחזקאל דודסמ' א'תרגילג'20-18רוזנברג206
0690.2904.01מכינה לתלמוד - סדר נשים
ד"ר יחזקאל דודסמ' ב'תרגילג'18-16רוזנברג206
0690.2905.01מכינה לתלמוד - סדר נזיקין
ד"ר יחזקאל דודסמ' ב'תרגילג'20-18רוזנברג206
0690.2906.01ארמית בבלית שימושית
פרופ' משה עסיססמ' א'שו"תא'18-16רוזנברג206
0690.2907.01ארמית גלילית שימושית
פרופ' משה עסיססמ' ב'שו"תא'18-16רוזנברג103
0690.2910.01מבוא לתלמוד הירושלמי
פרופ' משה עסיסשנתישו"תא'14-12רוזנברג103
0690.2908.01תלמוד בבלי למתקדמים מסכת ראש השנה פרק ב'
פרופ' משה עסיססמ' א'תרגילב'12-10רוזנברג102
0690.2909.01תלמוד בבלי למתקדמים מסכת ראש השנה פרק ג'
פרופ' משה עסיססמ' ב'תרגילב'12-10רוזנברג102
0690.2911.01פרשנות המקרא בכתבי אבות הכנסייה וזיקתה לספרות חז"ל*
ד"ר מיכאל מאךשנתישו"תד'14-12רוזנברג206
שיעור מתקדם בספרות בית שני
שיעורי בחירה - מסגרת 225
ראו גם סמינריונים הפתוחים כשיעורי בחירה
0690.2912.01מצוות העליה לרגל בימי הבית השני
ד"ר דוד זפרניסמ' א'שיעורא'16-14רוזנברג206
0690.2913.01"מה לך יוצא ליהרג?": על קידוש השם ביהדות
גב' נועה דולב-ישראליסמ' א'שיעורא'12-10רוזנברג205
0677.2005.01מירושלים ליבנה
פרופ' אהרן אופנהיימרסמ' א'תרגילג'20-18גילמן323
ה'20-18גילמן323
סמינריונים - מסגרת 360
0690.3950.01תרגום השבעים: אגדות ראשיתו ותגובות חז"ל והנצרות הקדומה*
ד"ר מיכאל מאךשנתיסמינרג'12-10רוזנברג104
פתוח כשיעור בחירה לתלמידי ב"א, תלמידי השיעור יגישו רפראט
0690.3951.01בין תקווה לייאוש: ספרות חזון הקץ אחרי חורבן הבית השני*
ד"ר מיכאל מאךשנתיסמינרד'12-10רוזנברג207
פתוח כשיעור בחירה לתלמידי ב"א, תלמידי השיעור יגישו רפראט
0690.3952.01חד מיניות ביהדות בעת העתיקה
ד"ר מיכאל מאךשנתיסמינרג'16-14רוזנברג207
לימודי תואר שני - מסגרת 620
0690.4900.01תשובות הגאונים
פרופ' משה עסיסשנתיסמינרב'16-14רוזנברג211
0690.4901.01סוגיות במסכת עירובין
פרופ' נח עמינוחשנתיסמינרא'18-16רוזנברג107
0690.4902.01האשה בנצרות הקדומה ובגנוזיס
ד"ר מיכאל מאךשנתיסמינרג'10-8רוזנברג104
0697.4039.01חלום, חזון, חוויה מיסטית
פרופ' איתמר גרינולדשנתיסמינרד'18-16גילמן261
0690.4903.01"ארבעה שומרים ודיניהם שלושה"
ד"ר דוד זפרניסמ' א'סמינרא'14-12רוזנברג206
0677.4667.01הנהגה וחברה בבבל התלמודית
פרופ' אהרן אופנהיימרסמ' ב'סמינרה'20-16גילמן323
0659.6220.01היהדות כתרבות פרשנית: כתבי חז"ל ומשמעויותיהם
פרופ' מנחם פישסמ' ב'סמינרג'20-16גילמן277
מגמת קבלה וחסידות:
שנים ב' ג' - מסגרת 222
0690.2700.01תרגיל בזוהר
ד"ר רונית מרוזסמ' ב'שו"תב'14-12רוזנברג103
ד'14-12רוזנברג212
0690.2600.01קריאה במורה נבוכים
מר גודמן מיכהשנתישיעורד'12-10גילמן282
0690.2901.01נשיות, גבריות ואלוהות - קריאות בספרות חז"ל
גב' בליניצקי בר סמ' ב'תרגילא'16-14רוזנברג106
ג'14-12רוזנברג206
0690.1602.01מבוא להגות היהודית בעת החדשה(חלקא')-מהי יהדות ומיהם היהודים
ד"ר רון מרגוליןסמ' א'שיעורג'12-10ווב001
0690.1603.01מבוא להגות היהודית בעת החדשה(חלקב')-מהי יהדות ומיהם היהודים*
ד"ר רון מרגוליןסמ' ב'שיעורג'12-10רוזנברג001
השתתפות בחלק ב' של הקורס מותנית בהשתתפות בחלק א'
שיעורים מתקדמים - מסגרת 226
0690.2701.01הרע והיצר הרע במחשבה הקבלית והחסידית
ד"ר יורם יעקבסוןסמ' א'שו"תב'18-16רוזנברג205
ד'18-16רוזנברג205
0690.2702.01חטא ותשובה בספרות המוסר הקבלית ובחסידות
מר גד שגיבסמ' א'שו"תא'16-14רוזנברג104
ה'16-14רוזנברג104
0690.2706.01"מילים ומראות - בין מדרש כתובים לחזיון בספר הזוהר"
גב' נטע סובולסמ' ב'שו"תא'14-12רוזנברג107
ה'14-12רוזנברג107
0690.2703.01אומרים אהבה יש בעולם - על אהבה בתורת הסוד
ד"ר רונית מרוזסמ' ב'שו"תב'16-14רוזנברג106
0690.2704.01יפוצו מעיינותיך חוצה - קבלת גירונה ומקובליה
ד"ר רונית מרוזסמ' ב'שו"תד'18-16רוזנברג106
0690.2705.01תגובות ההגות החסידית לאיומי הזמן החדש
מר גד שגיבסמ' ב'שו"תא'16-14רוזנברג104
ה'16-14רוזנברג104
שיעורי בחירה מחוגים אחרים -מסגרת 225
הרישום לקורסים באישור יועץ המגמה
0677.2039.01החסידות בעיני מתנגדיה: קריאה בכתבי פולמוס ומחלוקת
פרופ' דוד אסףסמ' א'תרגילא'14-12גילמן317
ד'14-12גילמן361
0680.1200.01מבוא למיסטיקה היהודית ולסיפור הקבלי
פרופ' מיכל אורוןסמ' א'שיעורג'12-10רוזנברג002
ה'12-10רוזנברג002
0680.2007.01מאגיה, דמונולוגיה ורפואה עממית: מעולמם של בעלי השם
פרופ' מיכל אורוןסמ' א'שיעורא'12-10רוזנברג103
סמינריונים - מסגרת 360
0690.3750.01מוות גן עדן וגיהנום בקבלה
ד"ר רונית מרוזסמ' א'סמינרג'14-12רוזנברג107
ד'14-12רוזנברג107
0690.3751.01תיאולוגיה, תורת סוד ואתיקה במשנת חסידי אשכנז *
ד"ר עמוס גולדרייךסמ' ב'סמינרב'18-16רוזנברג104
ה'18-16רוזנברג104
הסמינר פתוח כשו"ת מתקדם לתלמידי ב"א
לימודי מ"א - מסגרת 620
0690.4700.01צמצום כפשטו ושלא כפשטו בקבלת האר"י
ד"ר יורם יעקבסוןסמ' א'סמינרב'14-12רוזנברג207
ד'14-12רוזנברג207
0690.4701.01גילגול נשמות בקבלה הקלאסית
ד"ר עמוס גולדרייךסמ' א'סמינרב'18-16רוזנברג104
ה'18-16רוזנברג104
0697.4039.01חלום, חזון, חוויה מיסטית
פרופ' איתמר גרינולדשנתיסמינרד'18-16גילמן261
הרישום לסמינר באישור יועץ המגמה
0680.5008.01כתיבה אוטומטית כטכניקה יצירתית בספר הזהר ובמודרניזם
ד"ר עמוס גולדרייךסמ' ב'סמינרב'20-18רוזנברג107
ה'20-18רוזנברג107
הרישום לסמינר באישור יועץ המגמה
מגמת פילוסופיה יהודית:
שנה א' לימודי חובה - מסגרת 120
0690.1601.02מבוא לפילוסופיה היהודית של ימה"ב*
ד"ר יוסף שורץסמ' א'שיעורד'14-10רוזנברג105
קבוצה זו אינה פתוחה לרישום לתלמידי המגמה
מיומנויות - מסגרת 121
0690.2903.01מכינה לתלמוד - סדר מועד
ד"ר יחזקאל דודסמ' א'תרגילג'20-18רוזנברג206
0690.2904.01מכינה לתלמוד - סדר נשים
ד"ר יחזקאל דודסמ' ב'תרגילג'18-16רוזנברג206
0690.2905.01מכינה לתלמוד - סדר נזיקין
ד"ר יחזקאל דודסמ' ב'תרגילג'20-18רוזנברג206
שנה ב' שיעורי חובה - מסגרת 220
0690.1602.01מבוא להגות היהודית בעת החדשה(חלקא')-מהי יהדות ומיהם היהודים
ד"ר רון מרגוליןסמ' א'שיעורג'12-10ווב001
0690.1603.01מבוא להגות היהודית בעת החדשה(חלקב')-מהי יהדות ומיהם היהודים*
ד"ר רון מרגוליןסמ' ב'שיעורג'12-10רוזנברג001
השתתפות בחלק ב' של השיעור מותנית בהשתתפות בחלק א'
0690.1604.01תרגיל בעת החדשה *
מר יובל ג'ובנישנתיתרגילג'14-12רוזנברג104
קבוצה (01) פתוחה לרישום לתלמידי החוג
0690.1604.02תרגיל בעת החדשה *
מר יובל ג'ובנישנתיתרגילג'12-10רוזנברג102
קבוצה (02) פתוחה לרישום תלמידי אופקים בלבד
0690.1605.01תרגיל בימה"ב
גב' רבקה קנלרסמ' א'תרגילה'12-10רוזנברג102
0690.1605.02תרגיל בימה"ב
גב' רבקה קנלרסמ' ב'תרגילה'12-10רוזנברג102
0690.2600.01קריאה במורה נבוכים
מר גודמן מיכהשנתישיעורד'12-10גילמן282
0618.1030.01מבוא לפילוסופיה יוונית
ד"ר אריה פינקלברגסמ' א'שיעורה'18-16גילמן223
0618.1030.02מבוא לפילוסופיה יוונית
ד"ר אורנה הרריסמ' ב'שיעורב'16-14גילמן223
0618.1032.01מבוא לפילוסופיה חדשה
ד"ר נועה נעמן צאודררסמ' א'שיעורה'12-10גילמן144
0618.1032.02מבוא לפילוסופיה חדשה
ד"ר נועה נעמן צאודררסמ' ב'שיעורה'18-16גילמן223
שנה ג' שיעורי חובה - מסגרת 320
0690.2700.01תרגיל בזוהר
ד"ר רונית מרוזסמ' ב'שו"תב'14-12רוזנברג103
ד'14-12רוזנברג212
שיעורים מתקדמים במגמה - מסגרת 226
0690.3600.01גאולה בדרך גיאומטרית: קריאה באתיקה של שפינוזה
מר יובל ג'ובנישנתישו"תג'16-14רוזנברג102
ראו גם סמינריונים הפתוחים כשיעורי בחירה
שיעורי בחירה ממגמה או חוג אחר - מסגרת 225
0677.2042.01הלכה ואידיאולוגיה: סוגיות בהתהוותה של האורתודוקסיה
ד"ר שלום רצביסמ' א'תרגילג'12-10רוזנברג206
ה'12-10רוזנברג206
0697.1002.01מבוא למדעי הדתות
ד"ר גדעון בוהקסמ' א'שיעורג'18-16גילמן326
ה'18-16גילמן326
0680.2020.01ההתנגשות הבלתי נמנעת: פולמוס ההשכלה והחסידות
ד"ר עמוס גולדרייךסמ' א'שיעורה'20-18רוזנברג103
0677.2046.01מדון יצחק אברבנאל עד שפינוזה : בין אמונה לכפירה
ד"ר שלום רצביסמ' ב'תרגילג'12-10רוזנברג105
ה'12-10רוזנברג105
סמינריונים - מסגרת 360
0690.3650.01מילה ותמונה - שירה ונבואה אצל אבן גבירול ויהודה הלוי
פרופ' מנחם לורברבויםשנתיסמינרג'16-14רוזנברג206
0690.3651.01דתיות חילונית מהי? מבובר עד יונס
ד"ר רון מרגוליןשנתיסמינרד'18-16רוזנברג206
ניתן להירשם לסמינר כשיעור בחירה, תלמידי השיעור יגישו רפראט
0677.3023.01השכלה, חילון ומודרניזציה: תפיסת היהדות משלהי המאה הי"ח
ד"ר שלום רצביסמ' א'סמינרג'14-12רוזנברג102
ה'14-12רוזנברג102
לימודי תואר שני - מסגרת 620
0690.4602.01ספר הכוזרי כדיאלוג פילוסופי
פרופ' מנחם לורברבויםשנתיסמינרג'14-12גילמן304
0690.4600.01תרגום כאתגר פילוסופי ופוליטי
פרופ' מנחם לורברבויםשנתיסמינרד'14-12
0690.4601.01חיפוש חיי הנפש בתורות היהדות
ד"ר רון מרגוליןשנתיסמינרג'16-14רוזנברג106
0659.7020.01המדע הביניימי בין אורתודוקסייה למינות
ד"ר יוסף שורץשנתיסמינרג'10-8גילמןא317
0659.7021.01"קונברסיו": פילוסופיה והמרת דת בימי הביניים
ד"ר יוסף שורץשנתיסמינרג'12-10גילמןא317
0690.4603.01פרקים בפרשנות המקרא הפילוסופית של הרלב"ג
פרופ' שרה קליין ברסלביסמ' ב'סמינרג'18-16רוזנברג211
ה'18-16רוזנברג206
0677.4645.01משיחיות ואנטי משיחיות : קבלה,שבתאות וחסידות (קריאה ביקורתית)
ד"ר שלום רצביסמ' ב'סמינרג'14-12רוזנברג211
ה'14-12רוזנברג211
0659.7022.01קבלה ומודרנה - מגאורג וכטר לגרשום שלום
ד"ר יוסף שורץסמ' ב'סמינרד'12-10גילמןא317
לימודי תעודה בעריכה לשונית
מסגרת 620
0699.4000.01סדנת הבאה לדפוס
מר שמואל פרץסמ' א'סדנהב'14-12רוזנברג105
0699.4004.01סדנה לעריכת התרגום מאנגלית
גב' נחמה ברוךסמ' א'סדנהב'16-14רוזנברג106
0690.3403.01לשונה של הסיפורת העברית החדשה
ד"ר תמר סוברןסמ' א'שיעורב'18-16רוזנברג106
0699.4002.01פגישות עם עורכים ומתרגמים
סמ' א'סדנהב'20-18גילמן281
0699.4001.01סדנה לעריכה עיתונאית
ד"ר אילנה ארבלסמ' א'סדנהד'14-12רוזנברג102
0699.4016.01סדנה לעריכה נורמטיבית
גב' ליאורה גרילקסמ' א'סדנהד'16-14רוזנברג106
0699.4003.01הכרעות נורמטיביות בעריכה
ד"ר חיים כהןסמ' א'שו"תד'18-16רוזנברג105
0690.3404.01לשונה של השירה העברית החדשה
ד"ר תמר סוברןסמ' א'שיעורד'20-18רוזנברג204
0699.4009.01סדנה לעריכה מדעית
מר אהרן ברגרסמ' ב'סדנהב'16-14רוזנברג105
0699.4008.01סדנת סגנון
ד"ר תמר סוברןסמ' ב'סדנהב'18-16רוזנברג106
0699.4017.01סדנה לעריכת לשון השידור
גב' מיכל צימרמןסמ' ב'סדנהב'20-18רוזנברג105
0699.4006.01סדנה לעריכה מנהלית
גב' עידית וולפה סמ' ב'סדנהד'16-14רוזנברג105
0699.4010.01הסגנונות העבריים ושימושם בעברית בת זמננו
ד"ר חיים כהןסמ' ב'שו"תד'18-16רוזנברג205
0699.4019.01סדנה לעריכה ספרותית
ד"ר בשמת אבן-זהרסמ' ב'סדנהד'20-18רוזנברג105
לימודי השלמות
מסגרת 621
א. הלשון העברית לתקופותיה - אחת משתי קבוצות השיעור (2ש"ס)
0690.1400.01הלשון העברית לתקופותיה
ד"ר חיים כהןסמ' א'שיעורא'18-16גילמן326
0690.1400.02הלשון העברית לתקופותיה
ד"ר חיים כהןסמ' ב'שיעורא'18-16גילמן326
ב. הלשון העברית לתקופותיה - אחת מארבע קבוצות התרגיל (2ש"ס)
0690.1401.01הלשון העברית לתקופותיה
גב' רעיה חזוןסמ' א'תרגילא'14-12רוזנברג107
0690.1401.02הלשון העברית לתקופותיה
ד"ר יחזקאל מוצפיסמ' א'תרגילג'16-14רוזנברג107
0690.1401.03הלשון העברית לתקופותיה
ד"ר פנינה טרומרסמ' ב'תרגילב'16-14רוזנברג107
0690.1401.04הלשון העברית לתקופותיה
ד"ר יחזקאל מוצפיסמ' ב'תרגילה'18-16רוזנברג107
ג. יסודות הדקדוק - אחת מארבע הקבוצות (4 ש"ס)
0690.1402.01יסודות הדקדוק
ד"ר אורה עמברסמ' א'שיעורב'10-8רוזנברג107
ד'10-8רוזנברג107
0690.1402.02יסודות הדקדוק
גב' רעיה חזוןסמ' א'שיעורא'12-10רוזנברג107
ד'12-10רוזנברג107
0690.1402.03יסודות הדקדוק
גב' רעיה חזוןסמ' ב'שיעורא'12-10רוזנברג107
ג'12-10רוזנברג107
0690.1402.04יסודות הדקדוק
ד"ר אורה עמברסמ' ב'שיעורב'12-10רוזנברג107
ד'12-10רוזנברג107
ד. יסודות התחביר - אחת מארבע הקבוצות (2ש"ס)
0690.1403.01יסודות התחביר
ד"ר פנינה טרומרסמ' א'שיעורב'14-12רוזנברג107
0690.1403.02יסודות התחביר
ד"ר פנינה טרומרסמ' ב'שיעורב'18-16רוזנברג107
0690.1403.03יסודות התחביר
ד"ר אורה עמברסמ' ב'שיעורב'10-8רוזנברג107
0690.1403.04יסודות התחביר
ד"ר אורה עמברסמ' ב'שיעורד'10-8רוזנברג107
ה. סמנטיקה (2ש"ס)
0690.2404.01סמנטיקה א'
ד"ר פנינה טרומרסמ' ב'שו"תד'12-10רוזנברג001
שיעורי השלמה בספרות (4ש"ס)
0680.1000.01מבוא לסיפורת
פרופ' מנחם פריסמ' א'שיעורב'18-16גילמן223
ד'18-16גילמן223
0680.1112.01מבוא לתורת הספרות
ד"ר מיכאל גלוזמןסמ' א'שיעורה'14-12גילמן223
סמ' ב'ה'14-12גילמן223
0680.1302.01בעיות יסוד בתורת הספרות: מבט מפרספקטיבה קוגניטיבית
פרופ' ישעיהו שןסמ' א'שיעורא'16-12גילמן279
0680.1304.01מבוא לתורת הרומאן
פרופ' מאיר שטרנברגסמ' ב'שיעורג'14-12גילמן280
ה'16-14גילמן280