מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0690.1201  מבוא למקרא - ספרות המקרא
פרופ' יאירה אמיתשיעור
הקורס נחלק לשני חלקים. החלק הראשון (סמסטר א') מוקדש לדיון שיטתי בסוגות הספרותיות המרכזיות בספרות המקרא: הסיפור והאסכולות שהשפיעו על גיבוש ההיסטוריוגרפיה המקראית; החוק המקראי - מורכבותו וייחודו; ספרות הנבואה הקלסית, ספרות המזמורים וספרות החכמה. הדיון יכלול עיסוק בשאלות כמו: מדוע נבחרו דווקא סוגות אלה, אלו מהן ייחודיות לספרות המקרא ועל אלו ניכרת השפעה חזקה של ספרות המזרח הקדום, ועוד. החלק השני (סמסטר ב') יוקדש לסוגיות של קנוניזציה, סדר הספרים, ספרות חיצונית, נוסח המסורה ועדי נוסח, סקירת האסכולות המרכזיות בחקר המקרא והשפעתן על הבנת טקסטים ספציפיים.
הערות: חובה להשתתף במבוא על שני חלקיו
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 12/02/2006 בשעה 12:30
מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 17/05/2006 בשעה 18:00