מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0690.2203  תרבות המזרח הקדום כרקע למקרא
ד"ר אהובה אשמןשיעור
הקורס יסקור את תרבויות המזרח הקדום, א"י, מצרים ומסופוטמיה, במטרה לתת פרספקטיבה תרבותית והיסטורית רחבה יותר על המקרא. במסגרת הקורס נעסוק במוקדים החשובים של התרבות העתיקה: תהליך העיור, הבנייה המונומנטלית והכתב, ונדון במורשת התרבותית של אותן חברות, כפי שהיא מתבטאת בהיסטוריוגרפיה, בפרוזה, בשירה ובחוק.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 09/07/2006 בשעה 12:30
מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 15/08/2006 בשעה 12:30