מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0680.1112  מבוא לתורת הספרות
ד"ר מיכאל גלוזמןשיעור
הקורס יעסוק בהתפתחות התיאוריה של הספרות לאורך המאה העשרים. בסמסטר הראשון נעקוב אחר האסכולות הביקורתיות המרכזיות במחצית הראשונה של המאה העשרים כגון פורמליזם רוסי, מרקסיזם, ביקורת פסיכואנליטית,הביקורת החדשה והסטרוקטורליזם. בסמסטר השני נעקוב אחר עליית הביקורת הפוסט-סטרוקטורלית והפוסט-מודרנית ונתמקד בזרמים כגון דקונסטרוקציה, פמיניזם, שיח מיעוטים ופוסט-קולוניאליזם. הקורס יתמקד בסיבות ההיסטוריות לעליית אסכולות ביקורתיות שונות, בזיקות בין אסכולות תיאורטיות וביקורתיות לזרמים ספרותיים בני-הזמן, במושגים המרכזיים העומדים בבסיס החשיבה התיאורטית של כל אסכולה, ובמאבקים בין אסכולות ביקורתיות השונות.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 14/02/2006 בשעה 9:00
מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 10/05/2006 בשעה 18:00
מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 11/07/2006 בשעה 12:30
מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 17/08/2006 בשעה 12:30