• ראשי
 • עיקרי תקנות שכר לימוד לתואר ראשון

  • תואר ראשון
  • דוגמאות
  • מעמד מיוחד
  • חוג לאחר תואר
  מעמד מיוחד

  מעמד מיוחד מלימודי התואר הראשון – תואר 01

  תלמיד הלומד במעמד מיוחד (לא כולל לימודי חוץ להם ייקבעו תקנות ותעריפים שונים) יחויב לכל שעה סמסטריאלית 2.5% משכר הלימוד היסודי המלא (ללא הפחתה של תואר ראשון) ותשלומים נלווים.

   

  לימודי השלמה לקראת תואר שני – תואר 03

  תלמיד הלומד קורסים מלימודי התואר הראשון לקראת תואר שני יחויב לכל שעה סמסטריאלית 5% משכר הלימוד היסודי המלא (ללא הפחתה של תואר ראשון ) ותשלומים נלווים.

  תלמיד הלומד בפקולטה למדעי הרוח ואומניות עד 12 ש"ס החיוב בכל שנה יהיה בתעריף של 5% לש"ס והחל מהשעה ה-13 בשנה יחויב בתעריף של 2.5% לש"ס.

  חישוב שכר הלימוד יהיה לכל שנה בנפרד.

   

  תלמיד שלמד במעמד מיוחד (לימודי השלמה) באוניברסיטת תל אביב ויתקבל לאחר מכן ללימודים לקראת תואר ולתלמיד שכזה יוכרו קורסים שלמד במעמד מיוחד. בגין לימודיו לקראת תואר שני יקבל זיכוי עפ"י התעריף ששלם בלימודי השלמה ויחויב בתשלום ההפרש שבין התעריף לש"ס בתחום לימודיו בתואר שני לבין התעריף לש"ס בלימודי השלמה. תלמיד ששילם בלימודי השלמה לפי תעריף של 5% לש"ס לא יחויב בגין הפטורים שיוכרו ללימודי התואר השני.

   

  תלמידים הלומדים במעמד מיוחד קורסים מתואר ראשון,  במסגרת ההסכם בין מוסדי עם אוניברסיטאות אחרות, החיוב בשכר לימוד מחושב משכר הלימוד היסודי המופחת של תואר ראשון)

   

  תלמידים צעירים המתחילים את לימודיהם באוניברסיטה בטרם סיימו את בחינות הבגרות, יחויבו על-פי שכר הלימוד המופחת.

   

  תלמיד במעמד מיוחד באקדמיה למוסיקה ישלם לפי חלקיות לימודיו אך לא פחות מ-100% שכר לימוד בשנה.

  אוניברסיטת תל-אביב, רחוב חיים לבנון 30, 6997801.
  UI/UX Basch_Interactive