קורסי ביה"ס למדעי היהדות בשנת הלימודים תשס"ה

מעודכן ליום ראשון 21 באוגוסט 2005

התכנית המשולבת ללימודי מ"א במדעי היהדות תשס"ה

נפתחה ההרשמה לסמסטר ב' תשס"ה

מסגרת 400

קורס חובה לכל תלמידי שנה א'

מכלול היהדות כתרבות פרשנית

קורס חובה

קורסי בחירה

מסגרת 402/502

מכלול היהדות כמפגש בין תרבויות

קורס חובה

קורסי בחירה

מסגרת 403/503

מכלול יהדות וישראליות: זהות, תרבות וחברה

קורס חובה

קורסי בחירה

קורסים במשפטים ימסרו בייעוץ

התכנית המשולבת ללימודי מ"א במדעי היהדות תשס"ה
נפתחה ההרשמה לסמסטר ב' תשס"ה
מסגרת 400
קורס חובה לכל תלמידי שנה א'
0677.4850.01גלות וגאולה בהיסטוריוגרפיה ובהגות היהודית מאז גירוש ספרד
ד"ר שלום רצביסמ' א'סמינרג'12-10רוזנברג002
מכלול היהדות כתרבות פרשנית
קורס חובה
0682.4004.01ספרות חז"ל - מקור היסטורי ?
ד"ר ורד נועםשנתיסמינרא'10-8רוזנברג206
קורסי בחירה
0616.4111.01שדים וגירושי שדים בעולם היהודי
ד"ר גדעון בוהקשנתיסמינרג'14-12רוזנברג205
0616.4110.01הפילוסופיה של הטוהרה והטומאה*
פרופ' איתמר גרינולדשנתיסמינרד'18-16רוזנברג104
0616.4106.01משיכה ורתיעה מן האשה בספרות יהודית קדם-רבנית*
ד"ר מיכאל מאךשנתיסמינרג'10-8רוזנברג207
0682.4004.01ספרות חז"ל - מקור היסטורי ?
ד"ר ורד נועםשנתיסמינרא'10-8רוזנברג206
0616.4231.01תפיסת הנבואה של ר' יהודה הלוי*
ד"ר מנחם לורברבוים סמ' א'סמינרג'12-10גילמן306
0659.7001.01בעיית השכל במאה ה- יג' (שנתי)
ד"ר יוסף שורץשנתיסמינרג'12-10גילמן324
0659.7004.01מדע, עולם וטקסט במאה ה- יב' (שנתי)
ד"ר יוסף שורץשנתיסמינרג'10-8גילמןא319
0616.4314.01עיונים בחסידות גור*
ד"ר יורם יעקובסוןשנתיסמינרג'14-12רוזנברג104
0616.4316.01תיקוני הזוהר*
ד"ר עמוס גולדרייךסמ' ב'סמינרב'14-12רוזנברג107
ה'14-12רוזנברג107
0616.4402.01קדושת הארץ וחילונה - מן החסידות לציונות*
ד"ר רון מרגוליןשנתיסמינרג'10-8רוזנברג205
0616.4106.01משיכה ורתיעה מן האשה בספרות יהודית קדם-רבנית*
ד"ר מיכאל מאךשנתיסמינרג'10-8רוזנברג207
0616.4403.01הפילוסופיה הדיאלוגית של מרטין בובר*
ד"ר רון מרגוליןשנתיסמינרג'14-12רוזנברג207
0677.4022.01הבעש"ט: אגדה והיסטוריה
פרופ' דוד אסףסמ' ב'סמינרא'16-12קרטר203
0677.4850.01גלות וגאולה בהיסטוריוגרפיה ובהגות היהודית מאז גירוש ספרד
ד"ר שלום רצביסמ' א'סמינרג'12-10רוזנברג002
0677.4013.01פרוטסטנטים, קתולים ויהודים -זרמים ותנועות דתיות ביהדות ארה"ב
ד"ר שלום רצבישנתיסמינרה'12-10גילמן323
ה'12-10גילמן323
0682.4004.01ספרות חז"ל - מקור היסטורי ?
ד"ר ורד נועםשנתיסמינרא'10-8רוזנברג206
0682.4005.01"מפני תיקון העולם" - עיונים בגיטין פרק ד (חלק א)
פרופ' מרדכי פרידמןסמ' א'סמינרא'12-10רוזנברג206
0682.4005.02"מפני תיקון העולם" - עיונים בגיטין פרק ד,ה (חלק ב)
פרופ' מרדכי פרידמןסמ' ב'סמינרא'12-10רוזנברג206
0682.4006.01משפט ויושר - סוגיות מסדר נזיקין
ד"ר דוד זפרניסמ' א'סמינרא'14-12רוזנברג206
0682.4007.01אבות נזיקין - סוגיות מסדר נזיקין
ד"ר דוד זפרניסמ' ב'סמינרא'14-12רוזנברג206
0682.1194.01מבוא לספרות חכמי פרובנס
ד"ר דוד זפרניסמ' א'שיעורא'16-14רוזנברג106
0682.1178.01מבוא לסידור התפילה
ד"ר דוד זפרניסמ' ב'שיעורא'16-14רוזנברג106
0682.4028.01סוגיות נבחרות במסכת שבת ועירובין (חלק א)
פרופ' נח עמינוחסמ' א'סמינרא'18-16רוזנברג206
0682.4026.01סוגיות נבחרות במסכת שבת ועירובין (חלק א)
פרופ' נח עמינוחסמ' ב'סמינרא'18-16רוזנברג206
0614.4663.01מסורות לשון חז"ל
ד"ר חיים כהןשנתיסמינרא'16-14רוזנברג204
0614.4365.01בין עברית לארמית במגילות מדבר יהודה
פרופ' אברהם טלשנתיסמינרא'18-16רוזנברג204
0612.4071.01ונהפוך הוא: עיונים בספר קוהלת
פרופ' אד גרינשטייןסמ' א'סמינרא'18-16רוזנברג208
0612.4159.01ספרות מסופוטמית א'
פרופ' משה ענברשנתישו"תב'18-16רוזנברג208
0612.4320.01מארי והמקרא: נבואות, בריתות ושבטים
פרופ' משה ענברשנתיסמינרב'12-10רוזנברג104
0612.4163.01ספרות מסופוטמית ב'
פרופ' משה ענברשנתישו"תב'14-12רוזנברג208
0612.4073.01השירה המקראית גישות פרשניות
ד"ר מאירה פוליאקשנתיסמינרב'14-12רוזנברג207
0612.4074.01אמונת הייחוד ועיצובה בסיפורת המקרא
פרופ' יאירה אמיתסמ' ב'סמינרא'18-16רוזנברג208
0612.4045.01רובדי עריכה בספרות הנבואית
פרופ' יאיר הופמןשנתיסמינרב'16-14רוזנברג208
0659.7004.01מדע, עולם וטקסט במאה ה- יב' (שנתי)
ד"ר יוסף שורץשנתיסמינרג'10-8גילמןא319
מסגרת 402/502
מכלול היהדות כמפגש בין תרבויות
קורס חובה
0677.1004.01המשפחה היהודית בימה"ב
ד"ר שמחה גולדיןסמ' א'סמינרב'14-10קרטר203
קורסי בחירה
0616.4111.01שדים וגירושי שדים בעולם היהודי
ד"ר גדעון בוהקשנתיסמינרג'14-12רוזנברג205
0616.4110.01הפילוסופיה של הטוהרה והטומאה*
פרופ' איתמר גרינולדשנתיסמינרד'18-16רוזנברג104
0616.4106.01משיכה ורתיעה מן האשה בספרות יהודית קדם-רבנית*
ד"ר מיכאל מאךשנתיסמינרג'10-8רוזנברג207
0616.4231.01תפיסת הנבואה של ר' יהודה הלוי*
ד"ר מנחם לורברבוים סמ' א'סמינרג'12-10גילמן306
0659.7001.01בעיית השכל במאה ה- יג' (שנתי)
ד"ר יוסף שורץשנתיסמינרג'12-10גילמן324
0659.7005.01מרויכלין לוכטר: הקבלה הנוצרית במאות טז-יז
ד"ר יוסף שורץסמ' ב'סמינרב'12-10גילמןא361
0659.7004.01מדע, עולם וטקסט במאה ה- יב' (שנתי)
ד"ר יוסף שורץשנתיסמינרג'10-8גילמןא319
0616.4403.01הפילוסופיה הדיאלוגית של מרטין בובר*
ד"ר רון מרגוליןשנתיסמינרג'14-12רוזנברג207
0677.4021.01זמן, מרחב וטקס: ספרות עולי הרגל העברית בימה"ב
פרופ' אלחנן ריינרסמ' ב'סמינרב'14-12קרטר203
0677.4020.01ההנהגה היהודית תחת שלטון האיסלאם (622-1260)
ד"ר יורם ארדרסמ' ב'סמינרג'20-16גילמן260
0677.1175.01התרבות ותומכיה בימה"ב והרנסנס
פרופ' אליעזר גוטווירטסמ' ב'סמינרא'16-14גילמן260
ג'16-14קרטר203
0677.4850.01גלות וגאולה בהיסטוריוגרפיה ובהגות היהודית מאז גירוש ספרד
ד"ר שלום רצביסמ' א'סמינרג'12-10רוזנברג002
0614.4365.01בין עברית לארמית במגילות מדבר יהודה
פרופ' אברהם טלשנתיסמינרא'18-16רוזנברג204
0614.4663.01מסורות לשון חז"ל
ד"ר חיים כהןשנתיסמינרא'16-14רוזנברג204
0671.4284.01חברות חקלאים ורועים בסוף העידן הפרהיסטורי:עיונים בחקר תק' הנ
פרופ' גופר אביסמ' א'סמינרב'20-18גילמן204
סמ' ב'ב'20-18גילמן204
0615.4592.01סיפור ושורשו ביצירותיו של ש"י עגנון
פרופ' מיכל אורוןסמ' א'סמינרב'12-10רוזנברג211
0671.4286.01הפלישתים מהגירה ועד אסימילציה
ד"ר יסעור-לנדאו אסףסמ' א'סמינרג'12-10גילמן323
סמ' ב'ג'12-10גילמן323
0671.4287.01אהבה ושנאה במצריים העתיקה
ד"ר סוויני דבורהסמ' א'סמינרג'16-14גילמן204
סמ' ב'ג'16-14גילמן204
0612.4071.01ונהפוך הוא: עיונים בספר קוהלת
פרופ' אד גרינשטייןסמ' א'סמינרא'18-16רוזנברג208
0612.4159.01ספרות מסופוטמית א'
פרופ' משה ענברשנתישו"תב'18-16רוזנברג208
0612.4320.01מארי והמקרא: נבואות, בריתות ושבטים
פרופ' משה ענברשנתיסמינרב'12-10רוזנברג104
0612.4163.01ספרות מסופוטמית ב'
פרופ' משה ענברשנתישו"תב'14-12רוזנברג208
0612.4073.01השירה המקראית גישות פרשניות
ד"ר מאירה פוליאקשנתיסמינרב'14-12רוזנברג207
0612.4045.01רובדי עריכה בספרות הנבואית
פרופ' יאיר הופמןשנתיסמינרב'16-14רוזנברג208
0612.4074.01אמונת הייחוד ועיצובה בסיפורת המקרא
פרופ' יאירה אמיתסמ' ב'סמינרא'18-16רוזנברג208
0677.4012.01בית הורדוס
פרופ' אריה כשרשנתיסמינרג'14-12קרטר203
0677.4639.01ממלכת יהודה בין מסע סנחריב למסעות נבוכדנאצר
פרופ' נאמן נדבשנתיסמינרב'16-14קרטר203
0677.4018.01השפעת הדת האירנית על דת ישראל בימי שיבת ציון והתקופה ההלניסט
פרופ' צדוק רןשנתיסמינרה'16-14קרטר203
0677.4850.01גלות וגאולה בהיסטוריוגרפיה ובהגות היהודית מאז גירוש ספרד
ד"ר שלום רצביסמ' א'סמינרג'12-10רוזנברג002
0677.4013.01פרוטסטנטים, קתולים ויהודים -זרמים ותנועות דתיות ביהדות ארה"ב
ד"ר שלום רצבישנתיסמינרה'12-10גילמן323
0677.4014.01יהודים ויהדות בעיני העולם היווני וההלניסטי
פרופ' בצלאל בר כוכבאסמ' א'סמינרג'20-16קרטר203
0677.1004.01המשפחה היהודית בימה"ב
ד"ר שמחה גולדיןסמ' א'סמינרב'14-10קרטר203
0677.1196.01עלילת הדם בימה"ב
פרופ' גרמי כהןסמ' א'סמינרא'20-16גילמן324
0677.4016.01ז'בוטינסקי והתנועה הרוויזיוניסטית - אופוזיציה או אלטרנטיבה?
פרופ' יעקב שביטסמ' א'סמינרד'14-10קרטר203
0677.4019.01רבי יהודה הנשיא - מדינאי ורפורמאטור
פרופ' אהרן אופנהיימר סמ' ב'סמינרה'20-16גילמן324
0677.1175.01התרבות ותומכיה בימה"ב והרנסנס
פרופ' אליעזר גוטווירטסמ' ב'סמינרא'16-14גילמן260
ג'16-14קרטר203
0669.1001.01מבוא למחקר התרבות
פרופ' איתמר אבן-זהרסמ' א'שיעורב'16-14גילמןא317
0669.4014.01מגעים בין תרבויות - מושגי יסוד
פרופ' גדעון טוריסמ' א'סמינרב'16-14גילמן450
0669.4008.01מחקר התרבות: מסורות ובעיות- מבוא לתלמידי מ.א.
פרופ' איתמר אבן-זהרסמ' ב'סמינרב'18-16גילמן260
ד'18-16גילמן324
0672.3478.01ירושלים וקיסריה-ארכיאולוגיה של שתי בירות
פרופ' משה פישרסמ' ב'סמינרב'18-16גילמן317
ד'12-10גילמן324
0659.7004.01מדע, עולם וטקסט במאה ה- יב' (שנתי)
ד"ר יוסף שורץשנתיסמינרג'10-8גילמןא319
0615.4592.01סיפור ושורשו ביצירותיו של ש"י עגנון
פרופ' מיכל אורוןסמ' א'סמינרב'12-10רוזנברג211
ה'12-10רוזנברג211
0615.4628.01"מה זאת אהבה": שירתו הפרסונלית של ח"נ ביאליק
פרופ' זיוה שמירסמ' א'סמינרב'10-8רוזנברג211
ה'10-8רוזנברג211
0615.4630.01אגדות צפת: התהוותה ומשמעותה של אגדת המקום
פרופ' עלי יסיףסמ' ב'סמינרב'14-12רוזנברג211
ה'14-12רוזנברג211
0615.4565.01תחייה ותהייה: הספרות העברית,1901-1881
פרופ' אבנר הולצמןסמ' ב'סמינרב'12-10רוזנברג211
ה'12-10רוזנברג211
0615.4626.01השירה העברית במזרח לאחר גירוש ספרד
ד"ר טובה באריסמ' א'סמינרב'18-16רוזנברג211
ה'18-16רוזנברג211
0615.4629.01אפיגונים או חדשנים: הספ' העברית בספרד הנוצרית באיטליה ובמזרח
פרופ' טובה רוזןסמ' ב'סמינרב'18-16רוזנברג211
ה'18-16רוזנברג211
0615.4604.01חולשה וכוח בקשר בין המינים: קריאה ביקורתית
פרופ' חנה נוהסמ' ב'סמינרב'10-8רוזנברג211
ה'10-8רוזנברג211
0821.4344.01מוטיבים לא נוצריים באיקונוגרפיה הנוצרית כימה"ב
פרופ' קוחנל גוסטבשנתישיעורג'18-16מכסיקוא206
מסגרת 403/503
מכלול יהדות וישראליות: זהות, תרבות וחברה
קורס חובה
0677.4013.01פרוטסטנטים, קתולים ויהודים -זרמים ותנועות דתיות ביהדות ארה"ב
ד"ר שלום רצבישנתיסמינרה'12-10גילמן323
קורסי בחירה
0682.4005.01"מפני תיקון העולם" - עיונים בגיטין פרק ד (חלק א)
פרופ' מרדכי פרידמןסמ' א'סמינרא'12-10רוזנברג206
0682.4005.02"מפני תיקון העולם" - עיונים בגיטין פרק ד,ה (חלק ב)
פרופ' מרדכי פרידמןסמ' ב'סמינרא'12-10רוזנברג206
0682.4004.01ספרות חז"ל - מקור היסטורי ?
ד"ר ורד נועםשנתיסמינרא'10-8רוזנברג206
0677.4015.01מיהו "ספרדי"? - פוליטיקת הזהויות של "המזרחים" בפזורה היהודית
ד"ר ירון צורסמ' א'סמינרה'20-16קרטר203
0677.4016.01ז'בוטינסקי והתנועה הרוויזיוניסטית - אופוזיציה או אלטרנטיבה?
פרופ' יעקב שביטסמ' א'סמינרד'14-10קרטר203
0677.4013.01פרוטסטנטים, קתולים ויהודים -זרמים ותנועות דתיות ביהדות ארה"ב
ד"ר שלום רצבישנתיסמינרה'12-10גילמן323
0615.4627.01יסודות ביקורתיים בקריאת סיפורת: משיר השירים עד חיי אהבה
ד"ר לילי רתוקסמ' א'סמינרב'20-18רוזנברג211
ה'20-18רוזנברג211
0615.4628.01"מה זאת אהבה": שירתו הפרסונלית של ח"נ ביאליק
פרופ' זיוה שמירסמ' א'סמינרב'10-8רוזנברג211
ה'10-8רוזנברג211
0615.4632.01ספרות דור תש"ח
פרופ' אבנר הולצמןסמ' א'סמינרב'14-12רוזנברג211
ה'14-12רוזנברג211
0615.4630.01אגדות צפת: התהוותה ומשמעותה של אגדת המקום
פרופ' עלי יסיףסמ' ב'סמינרב'14-12רוזנברג211
ה'14-12רוזנברג211
0615.4565.01תחייה ותהייה: הספרות העברית,1901-1881
פרופ' אבנר הולצמןסמ' ב'סמינרב'12-10רוזנברג211
ה'12-10רוזנברג211
0615.4604.01חולשה וכוח בקשר בין המינים: קריאה ביקורתית
פרופ' חנה נוהסמ' ב'סמינרב'10-8רוזנברג211
ה'10-8רוזנברג211
0615.4592.01סיפור ושורשו ביצירותיו של ש"י עגנון
פרופ' מיכל אורוןסמ' א'סמינרב'12-10רוזנברג211
ה'12-10רוזנברג211
0616.4402.01קדושת הארץ וחילונה - מן החסידות לציונות*
ד"ר רון מרגוליןשנתיסמינרג'10-8רוזנברג205
0616.4403.01הפילוסופיה הדיאלוגית של מרטין בובר*
ד"ר רון מרגוליןשנתיסמינרג'14-12רוזנברג207
0616.4402.01קדושת הארץ וחילונה - מן החסידות לציונות*
ד"ר רון מרגוליןשנתיסמינרג'10-8רוזנברג205
0654.7154.01היסטוריה והיסטוריוגרפיה:תולדות סכסוך ישראל-ערב
פרופ' אשר ססרסמ' ב'סמינרא'18-16גילמן455
ד'18-16גילמן455
1041.3558.01שפה וחברה בישראל
פרופ' בן-רפאל אליעזרסמ' א'שו"תג'20-17נפתלי110
1041.4514.01עליה, הגירה - בניית זהות לאומית בישראל
פרופ' בן-רפאל אליעזר,
פרופ' גורני יוסף
סמ' א'סמינרא'20-16קרטר203
1041.4515.01לאומיות ואתניות מפרספקטיבה פוסטקולוניאלית
פרופ' שנהב יהודהסמ' א'סמינרג'19-17נפתלי103
סמ' ב'ג'13-11נפתלי425
קורסים במשפטים ימסרו בייעוץ