מעודכן ליום ראשון 21 באוגוסט 2005

0677.4013  פרוטסטנטים, קתולים ויהודים - זרמים ותנועות דתיות ביהדות
ד"ר שלום רצביסמינר שנתי
תשתיתה הקיומית והאידיאית של יהדות ארה"ב היא האידיאולוגיה של האמנציפציה. הווה אומר: אתגרה המיוחד של יהדות זו הוא הישרדותה במסגרת חברה ותרבות שהמאפיין אותה הוא החירות. על רקע מציאות מיוחדת זו נקבעה מטרתו של הסמינריון. משנות הארבעים של המאה העשרים שינה השיח היהודי בארצות הברית את פניו. לא עוד הצורך להצדיק את האמריקאיות או את היהדות של היהודי היא שעמדה בפניו, אלא שאלות תיאולוגיות ופילוסופיות כלליות, כמו: מהו הרוע? מהו אלוהים? ובראש וראשונה מה יש בידי היהדות לתרום ליחיד היהודי, בן החברה האמריקאית, בהתמודדות עם האתגרים שמציב בפניו העולם שלאחר מלחמת העולם השנייה ? תמורה זו חייבה עיצוב מחדש של רבים ממושגיה הקלאסיים של היהדות ובעיקר של אלה הנושאים מטען אתני-לאומי כמו שאלת הסולידריות היהודית ושאלת הזיקה לארץ-ישראל ולמדינת ישראל. תמורות אלה והשלכותיהן על הזהות היהודית בארצות הברית הן עניינו של סמינריון זה. במסגרתו תבחן בין השאר התמודדתם של הרב יוסף דוב סולובייצ'יק, אברהם יהושע השל, מרדכי קפלן והוגים בני ימינו עם סוגיות אלה.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.
מועד ב' של סמסטר א' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.
מועד א' של סמסטר ב' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.
מועד ב' של סמסטר ב' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.