מעודכן ליום ראשון 21 באוגוסט 2005

0616.4111  שדים וגרושי שדים בעולם היהודי
ד"ר גידי בוהקסמינר מ"א
מטרת הקורס להתעמק בהיבט אחד של המסורת המאגית-רפואית היהודית, והוא העיסוק בגירושי שדים. לצורך כך נעסוק הן באמונות היהודיות בדבר קיומם, מוצאם, אופים ומעשיהם של השדים, הן בטכניקות השונות להרחקת שדים, הגנה מפניהם, או גירושם מתוך גוף האדם כאשר חדרו לתוכו. מבנה הקורס יהיה כרונולוגי -- נתחיל במקרא, נתעמק בתקופת בית שני -- בה עלו אמונות רבות בדבר קיומם של שדים וטכניקות חדשות לגירושם – ונבחן את האמונות בשדים וגירושי שדים בספרות חז"ל. בהמשך הקורס נעבור לתקופות מאוחרות יותר,ונבחן את תופעת גירושי השדים בראשית העת החדשה ובתקופה המודרנית. במהלך הקורס נתמקד גם בתופעות מקבילות ודומות בעולם הלא-יהודי.