מעודכן ליום ראשון 21 באוגוסט 2005

0677.4850  גלות וגאולה בהיסטוריוגרפיה ובהגות היהודית מגירוש ספרד
ד"ר שלום רצביסמינר שנתי
מטרת הסמינריון לעקוב אחר דרכי התגוונותם של המושגים 'גלות' וגאולה' מאז גירוש ספרד ועד שנותיה הראשונות של התנועה הציונית, מכאן, ועל השלכותיהם המעשיות, מכאן. שני מושגים אלה שימשו גם כמתארים, גם כשופטים ומעריכים את הקיום היהודי וגם כמעצבים את שאיפותיו לעתיד. ברור הוא על-כן שבין מושגים אלה לבין המציאות ההיסטורית קונקרטית שבה נהגו ועוצבו קיימת זיקת גומלין חזקה ביותר. זיקת גומלין זו בין המציאות ההיסטורית לבין תוכנם של שני מושגים אלה היא עניינו המרכזי של הסמינריון. במסגרתו יבחן צמד מושגים זה בהגותם של אישים והוגים בולטים כדוגמת: ר' יצחק אברבנאל, האר"י, המהר"ל מפראג, רמח"ל, שבתי צבי ונתן העזתי, שפינוזה, מנדלסון, מייסדי החסידות, הגר"א ותלמידיו, ר' נחמן קרוכמל, רבי שמשון רפאל הירש, מבשרי הציונות, הרצל, אחה"ע, ברדייצ'בסקי, גורדון וברנר. הסמינריון יתבסס בעיקר על קריאה ביקורתית של טכסטים נבחרים מכתבי ההוגים שצוינו לעיל.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.
מועד ב' של סמסטר א' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.
מועד א' של סמסטר ב' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.
מועד ב' של סמסטר ב' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.