2000 יאמל 4 : ןוכדיע ךיראת(The Nature of Scientific Discovery, By - O.Gingerich, p.316)

תודות םיפסונ םירתא - םירשק
? ? האירדנא אוה ימ
ואלילג ייחב םייזכרמ םיעורא


סובולג תירטנצוילה תכרעמ תירטנצואג תכרעמ
פוקסלט קדצ יחרי שמש ימתכ
? פוקסלט םינוב ךיא ריזחמ פוקסלט ללחה פוקסלט
תלטוטמ םונורטמ תלטוטמ ןועש
עפושמ רושימ םימ ןועש
םירחא םירתא

וטסירא ימלת
ינירברב ואפמ רלפק

יילילג ואלילג

ןוטוינ סוקינרפוק

וטסירא לש הקיזיפה
גולאידה
"גולאידה" םוסרפו הביתכ
שדוקה יבתכ תונשרפ

הדמתהה קוח הליפנה קוח
הטשה הניפסה תוסחיה ןורקיע
ןוטוינ  יקוח תיסחי תוריהמו העונת
ץראה רודכ תעונת

טפשמה
פוקסלטה
עפושמ רושמ

ילילג ואלילג לעפו בשח הב הילטיא
היצנו
הצנריפ
אמור
םעה תובשחמ

הריקחה - טפשמה
טפשמה תונקסמ
טפשמה להנתה דציכ
ןידה קספ


ךוניחה ףגא


Mail / Home Page

KNOWMAGINE - http://muse.tau.ac.il/~museum