סובולג

םיימי תועסמב םיזגוטרופהו םידרפסה ולחה 15-ה האמה ףוסב
.ןוכיתה םיה יבשותלו םיאפוראל םירכומה םירוזאל ץוחמ
.ודוהל תימי ךרד אוצמל התיה ולא תועסמ לש תיזכרמה םתרטמ
םידרפסה ידי לע חלשנש סובמולוק ידי לע הקירמא יוליג
.ודוהל ךרדב ץראה רודכ תא ףיקהל ונויסנב השענ 1492 תנשב
.ודוהל דרפס ןיב הצצח הקירמאש ינפמ לשכנ הז ןויסנ
ץראה רודכ .ץראה רודכ לש ולדוג תכרעהב העט םג סובמולוק
תולגוסמ ויה אל ויתוניפסש ךכ בשח אוהש יפכמ לודג היה
.תרחא תשביל ךרדב עיגמ היה אל וליא םג ,ודוה דע עיגהל
.ודוהל ימיה רבעמה תאיצמב רתוי וחילצה םילגוטרופה
רחאל ודוהל אמג הד וקסו לש ויתוניפס ועיגה 1498 תנשב
ןלגמ .הבוטה הוקתה ףכ ךרד הקירפא תא ופיקהש
.1519-1521 םינשה  ןיב ץראה רודכ תא ףיקה רשא ןושארה היה

םיקיודמו םיטרופמ םיסובולג ונבנ םיפרגואיגה םייוליגה תובקעב
.תוירפסבו םיליצאו םירישע יתבב יתנפוא טירפל וכפה םיסובולגה

תועסמל תופסונ תויאפוריא תונידמ ופרטצה רבכ וז הפוקתב
תוטלתשהו םידבעה ,בהזה ,רחסמה רחא ץורמב םיימיה
םלועה תא תולגל ןוצרב םג הוול הז ץורמ .םישדח תומוקמ לע
וטש תובר תויאפוריא תוניפס .תירצונה תדה תא ליחנהלו
םילגמה ןיבמ םיבר .17-ה האמה תישארב םלועה יבחרמב
הילטיא ילמנל ועיגה תובר תוניפסו םיקלטיא ויה םינפסהו
.ואלילגל םירכומה

 הקיזיפה לע סובולגה תעפשה

.ויתובשחמ דוביעל ילככ סובולגב שמתשה ואלילג ץראה רודכ ינפ לע העונת יכ הארמ סובולגה לש ותושממ .וז העונת לש היניפאמ לע בשח ואלילג .תילגעמ העונת איה העונת לע ססבתמ הדמתהה קוח לש ןושארה וחוסינ רובע יכ הדבועה תא שיגדמ הז חוסינ .ץראה רודכ ינפ לע .ץראה רודכ ביבס תילגעמ העונתל סחיתמ הדמתהה ןורקע ואלילג

םיבתכמ ףסוא ללוכה 1612 תנשב םסרופ רשא ורפסב :בתוכ אוה שמשה ימתכ  אשונב הל ,תיקפוא העונתל ומכ ,םישידא םידבכ םיפוג רפסמ תועונתל" םידגנתמ םניאו (ץראה רודכ זכרמ לא הניא יכ) םיטונ םניא םה לכ ןיא רשאכ ,ןכלו .(ץראה זכרממ םתוא הקיחרמ הניא יכ) רודכ זכרמב וזכרמש רודכ תפש לע דבכ ףוג ,תוינוציח תוערפה רומשי אוה .קפואב ןווכ לכל החונמ וא העונתל שידא היהי ץראה לש בצמב םשוה םא רמולכ ,הליחת םקומ אוה וב בצמה לע ,הברעמ העונתב - אמגודל םשוה םאו ,תאז רמשי אוה החונמ הפיחד לבקת רשא לשמל הניפס ךכ .העונת התואב ךישמי אוה רוצעתש ילב סובולגה ביבס העונתב ךישמת ,טקש םיב תמיוסמ םא ,החונמב ראשת דימת איה החונמב בצות איה רשאכו .םלועל אל ינשבו תוינוציח תוערפה לכ עונמל ולכוי ןושארה הרקמב ".םיינוציח העונת ימרוג לכ ופסוי

Andrea / Mail / Home Page

KNOWMAGINE - http://muse.tau.ac.il/~museum