היצרנאה - הדמתהה קוח

:יכ רמוא הדמתהה קוח
 חכ וילע לעופ אל דוע לכ ונוויכו ותוריהמב דימתי ףוג
.ותעונתל דגנתמה
 סוטמה תוריהמב ךישמת סוטממ תקרזנה הליבח :אמגודל
(סוטמה ענ ובש ןווכב) יקפואה ריצב
 יפלכ יכנאה ריצ) דבוכה חכ לעופ הליבחה לעש ןוויכמ
 ריצב םלוא ,יכנאה ריצב תוריהמ רובצת הליבחה ,(הטמ
.סוטמה תוריהמכ התוריהמ רמשת יקפואה
 תודגנתהמ האצותכ םרגנה חכה תא ונחנזה הז רבסהב)
.(ריואה

האמה לש השדחה הקיזיפה סיסבב דמוע הדמתהה קוח לש תינרדומה הקיזיפה יפל םג ןוכנ הז קוח ,הרשע-עבשה האמה לש ןורחאה רושעב קוחה תא הליג ואלילג .ונימי הרוצב קוחה תא ןיבה אל אוה השעמל ךא ,הרשע-עבשה קוח לש יללכה חוסינה .ןאכ ותוא ונחסינ הב תיללכה טרקד ידי לעו וידימלת ידי לע ליבקמב חסונ הדמתהה קוח .יתפרצ יאקיזיפו יאקיטמתמ ,ףוסוליפ - (Descartes) .ןוטוינ יקוח תשולשב ןושארה וניה הז

תנמ לע חכ ליעפהל םיבייח יכ ורבס ואלילג תפוקת דע ונא רשאכ .וטסירא לש הקיזיפה תנעוטש יפכ ,העונתל םורגל לע רומשל תנמ לעש םיאור ונא ונביבס םלועב םילכתסמ לע רומשל תנמ לע :אמגודל ,חכ ליעפהל שי העונתה אלש םימצע .עונמה תוליעפב ךרוצ שי ,תינוכמ תוריהמ .רבד לש ופוסב םירצענ םתעונת לע רמושה חכ לעפומ ייחבש ךכב םיפוגה תריצע תא ריבסהל ןתינ יכ ןיבה ואלילג דגנתמה ךוכיח חכב דימת םילקתנ ונא ונלש םוי-םויה עונל םיפוגה וכישמי הז חכ אלל םלוא ,םיפוגה לש םתעונתל .תמדוקה םתוריהמב קוח תרזעב ,ואלילג לש הימונורטסאל םג בושח הדמתהה קוח .ץראה רודכ תעונתב םישיגרמ ונניא עודמ ריבסהל ןתינ הז םע םיענ ץראה רודכ ינפ לע םילפונה םיצפח עודמ רקיעב לע םג ססבתמה תוסחיה קוחל רושק הז רבסה .ץראה רודכ תונעט ףודהל ואלילג חילצה ךכ .םתוריהמב םיפוג תדמתה חיכומ וז אמגודב .הטשה הניפסה תמגודב ומכ ,וידגנתמ תוחכוה רפסמ דוע עיצמ ואלילג .הדמתהה קוח תא ואלילג רבסהב אצמת ףסונ רבסה .עפושמה רושימה תרזעב ,הז קוחל .הגוצתה רדחב סובולגל

הדמתהה קח תנבהל תולאש

Andrea / Mail / Home Page

KNOWMAGINE - http://muse.tau.ac.il/~museum