: הדמתהה קח תנבהל תולאש 

?עפושמ רושימ לע חיננ ותוא רודכל הרקי המ .א .ומוקמב ראשי .העובק תוריהמב הטמ לגלגתי .הלדגו תכלוה תוריהמב הטמ לגלגתי
רושימ יבג לע ,הלעמ יפלכ הפיחד ול הנתינש רחאל רודכל הרקי המ .ב ?עפושמ .הטמ לגלגתיו ,רצעי םיוסמ קחרמ רחאל ,טעמ םדקתי רודכה .הטמ לגלגתיו ,םוקמב דימ רצעי רודכה .הערפה אלל הלעמ יפלכ עונל ךישמי רודכה
.וילע ףוגה תצואתל רושימה לש תולילתה תדימ ןיב רשקה המ .ג תוריהמב יונישה ןיבל קפואל עפושמה רושימה ןיב תיוזה ןיב רמולכ העיסנל ,הנותמ הדיריב םיינפואב העיסנ ןיב לדבה שי םאה .ףוגה ?הלולת הדיריב הלעמב ולעי םא ההז קחרמ ורבעי ההז תוריהמ ילעב םירודכ םאה ?םינוש םיעפושמ םירושימ ינש :ןוכנ םיאבה םיטפשמה ןיבמ הזיא רהמ וילע ולגלגתי םיינפוא רתוי לולת עפושמה רושימהש לככ .רתוי הלודג היהת םתצואת רמולכ - רתוי טאל וילע ולגלגתי םינפוא רתוי לולת עפושמה רושימהש לככ רתוי הנטק היהת םתצואת רמולכ - רתוי    םיעסונה םינפוא תצואת לע העיפשמ אל רושימה לש עופשה תיוז    םיהז םיקחרמ רובעי אוה הרקמ לכב ,וילע קילחמה ףוג וא ,וילע .ההז ןמזב
חטשמ רמולכ ,יקפוא חטשמ לע לע ךוכיח אלל ענה ףוגל הרקי המ .ד ?הטמ וא ,הלעמ הטומ וניאש הצואת - ותוריהמ תא ריבגי   הטואת - ותוריהמ תא ןיטקי  ותוריהמב ךישמי