תיסחי תוריהמו העונת

םירמוא ונא רשאכ ,רמולכ .דבלב יסחי רבד הניה העונת
.רחא םצעל סחיב ותעונתל סחיתהל םיבייח ונא ,ענ םיוסמ םצע יכ


.הקיזיפב יזכרמ גשומ הניה תיסחיה העונתה
רמואה תוסחיה ןורקעל רושק תיסחיה תוריהמה גשומ
.החונמל הבוצק העונת ןיב לידבהל םילוכי ונניא יכ

תיסחי תוריהמו העונת - תנבהל תולאש

ריבסהל הסנמ "ואלילג ייח" - בתכ רשא הזחמב טכרב דלוטרב .תוסחיה ןורקע תא דחא םוקמב ברעב תאצמנ שמשהש האור ינא לבא :האירדנא תדמוע איהש תויהל לוכי אל הז זא .רחא םוקמב רקובבו !אל םייחב .םוקמב !רבד םוש האור אל התא ?האור התא המ !האור התא :יילילג תרעק לש לזרבה ןכ תא ביצמ אוה) ...םייניע עקות םתס התא לע בשוי האירדנא) בש .שמשה תאז ,הנה (רדחה זכרמב הצחרה ?לאמשמ וא ןימימ ,שמשה הפיא .(תואסכה דחא .לאמשמ :האירדנא ?ןימי דצל העיגמ איה ךיאו :יילילג !רורב ,התוא זיזמ התאשכ :האירדנא וילע בשויה האירדנא םע אסכה תא םירמ) ?זא קר :יילילג ?וישכע שמשה הפיאו (בוביס יצח ותוא בבוסמו .ןימימ :האירדנא ?םוקמהמ הזז איהו :יילילג .אל :האירדנא ?זז ןכ המו :יילילג .ינא :האירדנא !אסכה !םלוג !תועט :יילילג !ותיא ינא לבא :האירדנא .וילע בשוי התא .ץראה רודכ אוה אסכה .רורב :יילילג

Andrea / Mail / Home Page

KNOWMAGINE - http://muse.tau.ac.il/~museum