תוסחיה ןורקע

 ןתינ אלש תוארהל תנמ לע תוסחיה ןורקע תא חסינ ואלילג
 ביבס הענ שמשהש וא ,שמשה ביבס ענ ץראה רודכ םאה ןיחבהל
 לידבהל תילקזיפ ךרד ןיא יכ רמוא תוסחיה ןורקע .ץראה רודכ
 תוארל ןבומכ ןתינ .חנ ףוג ןיבל העובק תוריהמב ענה ףוג ןיב
 ענ םיפוגהמ ימ עובקל ןתינ אל םלוא ,רחא ףוגל סחיב ענ ףוגש
 וזל סחיב וז תוענש תוכרעמב םיהז הקיזפה יקוח .חנ ימו
 ידכב ילקזיפ יוסנ לכ ךורעל ןתינ אלש ךכ ,העובק תוריהמב
 .החונמב וא העונתב אצמנ ףוג םאה תולגל
 ותעונתל תוסחייתה אלל ,ענ ףוג גשומל תועמשמ ןיא השעמל
.תיסחי תוריהמ הניה תוריהמה .רחאה ףוגל סחיב
 ביבס הענ שמשהש וא שמשה ביבס ענ ץראה רודכ םאה הלאשב
 תאמגוד תרזעב העונתה תועמשמ תא ריבסה ואלילג ,ץראה רודכ
.הדמתהה קוחל קודה רשק רושק גצומה ןורקעה .הניפסה

 תשדוחמ תובישחל הכז תוסחיה ןורקע ,20-ה האמה תישארב
 הרקנאופו (Einstein) ןייטשניא לש תוסחיה תורותב
 םיהז הקיזיפה יקוח יכ רמואה ןורקעה ךותמ .(Poincare)
 תא התחד רשא השדח הקינכמ החמצ ,החנו הענ תכרעמב
.ןמזהו בחרמה תסיפתב יונישל המרגו ,ןוטוינ לש הקינכמה

Andrea / Mail / Home Page

KNOWMAGINE - http://muse.tau.ac.il/~museum