:תיסחי תוריהמו העונת - תנבהל תולאש

.רחא םצעמ דחא םצע קחרתמ הב תוריהמה איה תיסחי תוריהמ
 םירטמ 5 לש תוריהמב הענ תינוכמ יכ םירמוא רשאכ - אמגודל
 הדוקנל סחיב התוריהמ וזש ללכ ךרדב םינווכתמ ,הלאמש הינשב
.(שיבכה ידיצב הרואת דומע אמגודל) ץראה רודכ ינפ לע העובק

 ,הנימי הינשב םירטמ  5תוריהמב ענה עונופואל סחיב םלוא
 דומעה תוריהמו הלאמש הינשב םירטמ  10תינוכמה תוריהמ
{םימיאתמ םירויא} .הלאמש הינשב םירטמ  5הרואת

:תולאש

 לש תוריהמב ידג :רושימ לע םינוש םינוויכב םיכלוה םישנא השולש
 תוריהמב ינדו הלאמש ש"מק  4 לש תוריהמב תעפי ,הנימי ש"מק 2
.(ץראה רודכל סחיב ןה תויוריהמה לכ) הנימי ש"מק  4 לש
.ינדו תעפי ונממ םיקחרתמ םהב ןווכהו תוריהמה תא דדומ ידג
?ידגל סחיב תעפי לש תיסחיה התוריהמ המ .א
הלאמש ש"מק 4  

הנימי ש"מק 8  

הלאמש ש"מק 6  

הנימי ש"מק 2  

הנימי ש"מק 2  


?ידגל סחיב ינד לש ותוריהמ המ .ב הנימי ש"מק 2 הנימי ש"מק 4   הנימי ש"מק 6   הלאמש ש"מק 2   הלאמש ש"מק 6