עפושמ רושימ

 ?עפושמה רושימה והמ 
תחנומה הקלחו הכורא ,הרשי הליסממ בכרומ עפושמה רושימה ואלילג .תבצינ איה וילע (רושימ) חטשמל סחיב תמיוסמ תיוזב יפלכ לגלגתה רשא ,לוגעו ןטק תכתמ רודכ הליסמה ךותב חינה ,הליסמה לע םינוש םיהבגב ביצהל םילוכי ונא רודכה תא .הטמ .רושימה ינפ לע םינוש םיקחרמ רובעיש תנמ-לע ?עפושמה רושימב ואלילג שמתשה םיכרצ וליאל
תונורקע לע דומלל תנמ-לע עפושמה רושימב שמתשה ואלילג ותנעט תא חיכוהל ואלילגל ועייס םיעפושמה םירושימה .העונתה (תוריהמ) הצואתב תעה לכ תאצמנ םיפוג לש הליפנה תוריהמש תחכוה תובקעב .עובק ןפואב הלדג םתוריהמ רמולכ ,העובק .הליפנה קוח חוסינל ואלילג עיגה וז הנעט ?רודכה תליפנ ןמז תא ואלילג דדמ דציכ
ואלילגש ןכתי .ןמז דדומכ םימה ןועשב וייוסינב שמתשה ואלילג םינעוטה ףא שיו ,תלטוטמ ירוזחמ תריפס תועצמאב ןמז דדמ םג .ילקיסומ בצק תרזעב ןמזה תא דדמ אוה יכ הדבעמ - הליפנה קוח יוליגב ואלילגל עייס עפושמה רושימה
,הדמתהה קוח תא םג םיגדהל ןתינ עפושמה רושימה תרזעב

.הטשה הניפסה תמגודב תוארל לכותש יפכ

Andrea / Mail / Home Page

KNOWMAGINE - http://muse.tau.ac.il/~museum