תלטוטמ

?תלטוטמה תא ליעפמה ןונגנמה והמ   
?תלטוטמב ואלילג שמתשה עודמ
  ?קדצ םאה
?עדמה לע ועיפשה ויתונקסמ םאה
?יגולונכט סיסב ותוא לע םירחא םילכ ונבנ םאה

.תלוקשמ ושארב רשא לק טומ וא טוחמ תבכרומ תלטוטמה לש תודחוימה היתונוכת תא רקח רשא ןושארה היה ואלילג ןמז .עובק רוזחמ ןמז תלטוטמ לכל יכ אצמו תלטוטמה ,דחא רוזחמ המילשמ תלטוטמה וב ןמזה קרפ אוה רוזחמה .ןמזה קרפ תליחתב התיה איה וב בצמל תרזוח רמולכ הבוגה אישב התיה תלטוטמהש זאמ רבעש ןמזה : אמגודל תרבוע דחא רוזחמ ןמזב .וז הדוקנל הרזחש דע ןימי דצב .תשקה תא םיימעפ תלטוטמה .הדבעמל הנפ

? תולטוטמב ןינעתהל ואלילג לחה עודמ ינאיויו ?עובק תולטוטמה לש רוזחמה ןמז יכ ןויערל עיגה דציכ לש היתועונתב הפצ ואלילג יכ ןעט ,ואלילג לש ודימלת (Viviani) ןמזש ךכב ןיחבהו (הלודג היסנכ) הלרדתקב היולתה הרונמ .תונוש תויוזב הענ איה רשאכ ,עובק הרונמה לש רוזחמה לש םהיתונוכתב ןיחבה ואלילג יכ תנעוט תרחא הרבס ונויסנ ךותמו ,(יאקיסומ היה ויבא) םינוש םילקיסומ םילכ .תלטוטמה תונוכת תא הליג ילקיסומה םוחתב ותוליעפו לע תולטוטמ םע םייוסינ ךורעל ואלילג לחה 1602 תנשב :קודבל תנמ ?םיעובק ןהלש רוזחמה ינמז םנמאה שי תלטוטמה לש קיודמה רוזחמה ןמז תא תעדל ידכ ואלילג .עודי ןמז קרפב תרבוע איה םירוזחמ המכ רופסל םויב תלטוטמ תרבוע םירוזחמ המכ וידימלת תרזעב דדמ .הלש קיודמה רוזחמה ןמז תא אוצמל תנמ לע ,םלש לש רוזחמה ןמז יכ ואלילג ןעט ,םייוסינה תחלצה תובקעב שמשל תלטוטמה הלחה וז הנקסמ תובקעב .עובק תלטוטמ רושימב םייוסנב ראשה ןיב ,םירצק םינמז תדידמל םג .םימה ןועשמ תוחפ תקיודמ התיה ןידעש תורמל עפושמה לכ לש רוזחמה ןמז יכ ןעטו תונוש תולטוטמ ןחב ואלילג איה התוא תשקה לדוגב ןיטולחל יולת וניא ןהמ תחא תלעב איה תולעמ 80 לש תיוזב תטסומה תלטוטמ .תרבוע 2 לש תיוזב תטסומ תטסומה תלטוטמל ,ההז רוזחמ ןמז .דבלב תולעמ


- ותרעשהב קדצ ואלילג םאה ?עובק תלטוטמ לש רוזחמ ןמז עובק ראשי תלטוטמה לש רוזחמה ןמז יכ םיעדוי ונא םויה .תולעמ 20-כ דע לש הנטק תיוזב תטסומ איה דוע לכ בר קחרמ תרבוע רתוי הלודג תשק לע הענה תלטוטמ הבוגמ תלפונ איהש ינפמ תאזו ,רתוי הלודג התוריהמו רתוי הברה הריהמ התעונת ךכמ האצותכ .רתוי הדח תיוזבו ,בר קחרמ תרבוע תלטוטמהש איה העיתפמה הנקסמה .רתוי .רתוי רצק הלש רוזחמה ןמז םגש ךכמו ,רתוי רצק ןמזב ךורא


ראשנ רוזחמה ןמז יכ רבס ואלילג עודמ תוביס רפסמ ןנשי :ההז םרג ךוכחה .ריואב ךוכיחה םרוג תא ךירעה אל ואלילג לדוגב הדירילו ,תלטוטמה לש הריהמה העונתה לש הטאהל תלטוטמ וזיזת םא : אמגודל .תרבוע איה התוא תשקה תלטוטמה ,ןטק םירוזחמ רפסמ ךות תולעמ 60 לש תיוזל האצותכ .ךוכחה לשב תולעמ 20 לש תיוז לעמ הלעת אל ןוכנ קוחה יכ ואלילגל היה הארנ ,תודידמ לש בר רפסממ .תולודג תויוז רובע םג םיעובק םה תונטק תויוז לש רוזחמה ינמז יכ הליג ואלילג ונא םויה .איהש תיוז לכ רובע ןוכנ הז רבד יכ חינה ךכמו .הנוכנ הניא וז החנה יכ םיעדוי

קוח לע וססבתהב החלצה אלל חיכוהל הסינ ואלילג ןמז רמולכ .עובק תלטוטמה לש רוזחמה ןמז יכ ,הליפנה רתויב ההובגה הדוקנהמ תלטוטמה תלוקשמ לש הליפנה ךישמהל ונממ ענמ אל החלצהה רסוח .עובק רתויב הכומנל חיכוה וייוסינב .םייוסנה תועצמאב ףקת הז קוח יכ בושחל םירבחמה םירשיה לע הדיריה ןמז ויפל ףסונ קוח ואלילג תיוזב יולת וניאו ,עובק אוה תלטוטמה תעונת תוצק תא יבג לע העונת רובע קר ןוכנ הז קוח .תלטוטמה לש היטנה התוא תילגעמה העונתה רובע אלו םירשיה םירתימה ההז טעמכ רשיה ,תונטק תויוז רובע .תלטוטמה תרבוע ןמז ןכל .עובק הדיריה ןמז לגעמה לע םגש ךכ לגעמל םג ואלילג .עובק תונטק תויוזב תולטוטמ לש רוזחמה רתוי הריהמ דימת היהת לגעמה לע העונתה יכ חיכוה יכ רובסל ךישמה ךא ,(םירתימה) םירשיה יבג לע העונתהמ .עובק דימת אוה תולטוטמה לש רוזחמה ןמז
עדמה לע תלטוטמה תעפשה רתיל וא ,קספה אלל תכשמנה העונת המיגדמ תלטוטמה .ךוכחהמ האצותכ התריצע דע קספה אלל טעמכ קויד האמה לש השדחה הקיזיפל המיאתמ הפיצרה העונתה תעונת רבסה .וטסירא לש הקיזיפל המיאתמ הניאו ,17-ה לש הליפנה קוחלו הדמתהה ןורקעל רושק תלטוטמה תעונת .השדחה הקיזיפה סיסבב םידמועה ואלילג הצואתב הליפנ אל ךא ,הליפנ לש העונת איה תלטוטמה .העונתה לכ ךרואל הנתשמ הליפנה תיוזש ללגב העובק אמגוד שמשל לוכי לפונה ףוגה ידי לע תוריהמה תריבצ .הדמתהה קוח תא םילבקמה ולא רובע

היגולונכטה לע תלטוטמה תעפשה ,תורצק ןמז תודיחי תלטוטמה תרזעב דודמל לחה ואלילג תדידמל .םיוסמ ןמזב תלטוטמה תודונת תריפס ידי לע וניאו ליעי וניא תלטוטמב שומישה הכורא ןמז תדיחי תודונמ לש העובק הריפס תשרוד וז הלועפ ,ישעמ איה תפסונ היעב .העשה תא תעדל תנמ לע תלטוטמה ןמז רחאל ריוואב ךוכחהמ האצותכ תלטוטמה לש התריצע .רצק

ןמזה תדידמ לע ססבתמה ןועש תיינבב לחה ואלילג : תויעב יתש ודמע וינפב .תלטוטמה לש תקיודמה תלטוטמה תודונתמ (תרוסמת) היגרנאה תרבעהב ישוק ואלילג .םיגוחמה תא עינהל ודיקפת רשא ,םייניש לגלגל טומה ףוחדי רוזחמ לכבש ךכ טומ תלטוטמל רבחל הסינ קלח) ענתהמ קלח ריבעה הז טומ .םיינישה לגלג תא ךכבו ,םיינישה לגלגל תלטוטמה לש (תוריהמה תומכמ .הינשה היעבה תא לידגה ךוכחהמ האצותכ תלטוטמה תעונת תקספה תיעב .ריוואב .תלטוטמה ןורקע לע ססבתמה ןועש תיינבב לשכנ ואלילג דנלוהמ (Huygens) סנגיוה ןאיטסירכ 1657 תנשב ךא ןועש תא רצי .הקיטמתמהו הקיזיפה ימוחתב קסע רשא .וז היגולונכט לע ססובמ היה רשא ןושארה תלטוטמה ססובמה ,הנוש הרטמל ןמז בצוקה רישכמ - םונורטמה .18 -ה האמה ףוסב אצמוה םונורטמה .תלטוטמה ןורקיע לע אוה םג
: הדבעמ
: 1 יוסינ הטומה תלטוטמ ,רתוי רצק רוזחמ ןמז תלוטוטמ וזיאל ? תולעמ 5 לש תיוזב הטומה תלטוטמ וא תולעמ 20 תיוזב 20
5
ההז
: 1 יוסינ הטומה תלטוטמ ,רתוי רצק רוזחמ ןמז תלוטוטמ וזיאל ? תולעמ 5 לש תיוזב הטומה תלטוטמ וא תולעמ 20 תיוזב : תונקסמ תקסה היהי תולעמ 20 לש תשק תלטוטמ התוא רובעת וב ןמזה .תולעמ 5 לש תשק רובעת איה וב ןמזל ההז : 2 יוסנ .תלטוטמ ךל הנב ,הז ףדב לבקתה רשא עדימה ךמס לע :ןוגכ ,דחא הנתשמ יוסינ לכב הנש םייוסינה תרדס ךלהמב ,מ"ס 30 ,מ"ס 8 ,מ"ס 3 - תלטוטמה ךרוא ,ג"ק 1 ,'רג 250 ,'רג 10 - הלקשמ .קיטסלפ ¯ץע ¯ לזרב - היושע איה ונממ רמוחה ?הדימ וזיאבו ?רוזחמה ךרוא לע עיפשמ רשא םרוגה והמ : תונקסמ תקסה תלטוטמה לש רוזחמה ןמזש ךכב ןיחבהו ךישמה ואלילג הכרוא קר ,הלקשמב וא היושע איה ונממ רמוחב יולת וניא לככ .הלש רוזחמה ןמז לע עיפשמ תלטוטמה לש .רתוי ךורא הלש רוזחמה ןמז ךכ רתוי הכורא תלטוטמהש

Andrea / Mail / Home Page

KNOWMAGINE - http://muse.tau.ac.il/~museum