ץראה רודכ תעונת

! !ענ ץראה רודכ
?ךכב םישיגרמ אל ונא דציכ ?םיקלחתמ אל ונא עודמ ?חריה לא ףוענ םאה ,הרוקש יפכ) הרוחא תלפונ הניא לדגמ שארמ תלפונה ןבא עודמ .(תעסונ הניפס ןרות שארמ ןבא תליפנב יכ םיילטוטסיראה םינעדמה תנעטב ,גולאידה ורפסב ןד ואלילג ,ענ ץראה רודכו הדימב יכ ונעט םינעדמה .ענ וניא ץראה רודכ ,הריס תעונתב שיגרהל ןתינש ומכ ?ךכב םישיגרמ אל ונא עודמ .ענ היה ול ץראה רודכ תעונתב שיגרהל םיכירצ ונייה ךכ תובוחרבו היסנכה ישנא ,עדמה ישנא ברקב ועמשנ ולא תונעט תפוקת דע .ענ ץראה רודכ יכ ואלילג ימוסרפ תובקעב ,הילטיא לש הקיזיפה תודוסי לע הססבתה תיעדמה הבשחמה ואלילג .תירטנצואיגה תכרעמה םללכבו וטסירא הניפסה תאמגודב ואלילג שמתשה ולא תונעט לע תונעל תנמ לע .ענה ץראה רודכל הלשמנ רשא הטשה היצרנאה - הדמתהה קוח הדבעמ

Andrea / Mail / Home Page

KNOWMAGINE - http://muse.tau.ac.il/~museum