ס"הנפל 322-384 - וטסירא

,(תינוויב Aristoteles סלטוטסירא) וטסירא
בשחנ ןוטלפא םע דחיש ינווי תועד הגוה
.הקיתעה תעה לש םיפוסוליפה יריכבמ דחאל
.ס"הנפל 384 תנשב ןוי ןופצב הריגאטסב דלונ וטסירא
,הנותאב ןוטלפא לש הימדקאב דומלל עסנ 17 ןב ותויהב
.הנש 20 ךשמב הרומכו דימלתכ ראשנ םש

.לודגה רדנסכלא לש יטרפה הרומכ שמיש םינש שולש ךשמב
לש ותומ רחאל ."םואצילה"  ורפס תיב תא דסי הנותאב
םש סיקלאחל רבעו הנותא תא וטסירא בזע ,לודגה רדנסכלא
.62 ליגב רטפנ

דסימ אוה .המודקה ןוויב םירכומה עדיה ימוחת לכב לעפו רקח וטסירא
.םויה דע םיכישממ הל שיש הלוכסא ,היפוסוליפב תילטוטסיראה הלוכסאה

,הקיגול לע היפוסוליפל סיסבה תא וויה םיברה ויבתכ
.תיטילופ היפוסוליפו רסומה תרות ,הקיסיפאטמ
.הלוכ תיברעמה היפוסוליפה תודלות תא ובציע השעמלו

םינושארה םיתטישה םייעדמה םירפסה םניה וטסירא לש םייעדמה ויבתכ
.הנש םייפלא ךשמל עדמל תודוסיה תא ועבק רשא


הימונורטסאה ימוחתב וקסעש םירקחמל סיסבה התיה וטסירא לש הירואתה
,וירפס .ואלילג לש ותפוקתל דע ,הנש םייפלא ךשמב הקיזיפהו
תכרעמו ,עבטה יפוסוליפ רובע יזכרמה רוקמכ ושמיש ,הקיזיפה םשארבו
.םיימשה רקחמל סיסבה התיה ולש הימונורטסאה לע תססובמה תיאמלתה םיבכוכה
Andrea / Mail / Home Page

KNOWMAGINE - http://muse.tau.ac.il/~museum