םונורטמה

 לע הרומה ,תוילקיזומ תוריצי תניגנל רזע רישכמ אוה םונורטמה
.הריציה תא ןגנל שי וב בצקה
 .עובק ריצ ביבס תדדונתמה תלטוטמ השעמל אוה םונורטמה
 תורבוחמה הינשהמ הדבכ תחא ,תולוקשמ יתשמ בכרומ אוה
 טומה תיתחתב תאצמנ הדבכה תלוקשמה .תכתמ טומב ןהניב
 לעמ תאצמנ הינשה תלוקשמה .שמתשמהמ תרתסומ ללכ ךרדבו
 דדונתי וב בצקה תא עבוק ריצהמ הקחרמ .הזזהל תנתינו ריצה
 קוחר רמולכ) רתוי הובג תאצמנ תלוקשמהש לככ .םונורטמה
 הענ וילע טומה לע .רתוי ךורא רוזחמה ןמז (ריצהמ רתוי
 ךכ ,םינושה רוזחמה ינמזל םאתהב תותנש תונמוסמ תלוקשמה
.ןגנמ אוה התוא הריציל ומיאתהל לוכי שמתשמהש

 ,(תילקזיפ תלטוטמ םג הנוכמ) תבכרומ תלטוטמ אוה םונורטמה
 תלטוטמ םג הנוכמ) ואלילג לש הטושפה תלטוטמה ומכ
 הנושב .היטנה תיוזב יולת וניא ולש רוזחמה ןמז ,(תיטמתמ
 ןמז ןכ לעו תולוקשמ יתש םונורטמל ,הטושפה תלטוטמהמ
.ןהיתש ןיב קחרמהו סחיב יולת ולש רוזחמה

 התיה םונורטמה לש ותלועפ תא הריבסמה הירואתהש תורמל
 ומצע רישכמה ,הרשע עבשה האמה ףוסב ןוטוינל רבכ העודי
 ידנלוהה יאקזומה ידי לע רתוי רחואמ םינש האמכ קר אצמוה
.(Dietrich Nikolaus Winkel) לקניו סואלוקינ ךירטיד
Andrea / Mail / Home Page

KNOWMAGINE - http://muse.tau.ac.il/~museum