םימ ןועש

 ינועשב שמתשהל לבוקמ היה אל ,הרשע עבשה האמב
 תומכ תא םכמצעל וראת .העשה המ תעדל תנמ לע םימ
 ....עובש רובעי ןועשהש תנמ לע בוחסל שיש םימה
 ידדומכ םימה ינועשב שמתשהל היה ןתינ ןיידע םלוא
 לכיממ בכרומ םימה ןועש .רתויב םיקייודמה ןמזה
 רשא רוניצ ןקתומ לכימה תיתחתב ,םימ אלמ לודג
 הינש לכב .סוכל ךפשנה םימ לש קד םרז םרוז ונממ
 תדידמ ידי לע ,סוכה לא העובק םימ תומכ תמרוז
 .רבע ןמז המכ דודמל ןתינ סוכב םימה תומכ

Andrea / Mail / Home Page

KNOWMAGINE - http://muse.tau.ac.il/~museum