ךוניחה ףגא


הלעפה יפד  

?ואלילג התא ימ  
רפסה תובקעב עסמה  
רקח תוליעפל העצה  
תורפסמ תונומת  

פוקסלטה :תיביטקארטניאה הדבעמה  
עפושמ רושימ              
תילגנאה הפשב - ואלילג טפשמ              
             
:תירבעה הפשב ואלילג טפשמ              
?הענ וא תדמוע שמשה .1              
?סוקינרפוק תרות תצפה .2              
.שדוקה יבתכ תונשרפ .3              
.הבשחמה תורחו היסנכה .4               
Andrea / Mail / Home Page

KNOWMAGINE - http://muse.tau.ac.il/~museum