תיאקינרפוקה הירואתה לע רוסיאה

 םילגעמה רוזחמ" ורפס תא סוקינרפוק םסרפ 1543 תנשב
 הירואתב הקזחה לע היסנכה הרסא 1616 תנשב קר ."םיימימשה
 םאה ?רוסיאה לטוה עודמ .רפסב תאבומה תירטנצוילהה
 הרסאנ אל עודמ ןכ םא ?תילותקה הנומאה תא תרתוס הירואתה
?רתוי םדקומ
 ?תירצונה הנומאה תא  תירטנצוילהה הירואתה  תרתוס םאה
 ססיב המ לעו ?שדוקה יבתכ תא תרתוס איה יכ ונעט עודמ
 ולא תולאש לע ?ך"נתה תא תרתוס הניא יכ ותנעט תא ואלילג
.ךשמהב תונעל הסננ

 םיאשונ .םייעדמ םיאשונב םינד םניא םיירצונה שדוקה יבתכ
 .םירצונה הנומאה ירקיעל תוסחיתהב בגא ךרדב קר םילוע ולא
 תירבהו ,ך"נתה איה הנשיה תירבה םירצונה שדוקה יבתכ םג
 לע תונעט .עבטה רואתל תיעדמ הירואת םיקפסמ םניא ,השדחה
 ראשו שמשה יכ הנעטה םג .תירצונה הנומאה ירקיעמ ןניא עבטה
 ,םלוא .תילותקה הנומאה רקיע הניא ץראה ביבס םיענ םיבכוכה
 הנומאהמ היטס םושמ הב התאר תיסנכה הרומכהמ קלח
.שדוקה יבתכ תא התריתס ינפמ ,תילותקה

םה ןיא ,תיעדמ הירואת םיליכמ םניא שדוקה יבתכש ונרמא הירואתה תא אלו תירטנצואיגה הירואתה תא םיריבסמ תעונת תרכזומ םהב תומוקמ םהב םימייק םלוא . תירטנצוילהה טוטצה .תירטנצוילה הירואתל הרואכל הריתסב ,שמשה יבתכל תיאקינרפוקה הירואתה ןיב הריתסה תנעטל יזכרמה :ןועבגב ברקב סנה רואתב ,עשוהי רפסב אוה שדוקה ,לארשי ינב ינפל ירמאה תא 'ה תת םויב 'הל עשוהי רבדי זא" םדיו .ןוליא קמעב חריו םד ןועבגב שמש :לארשי יניעל רמאיו רפס לע הבותכ איה אלה ,ויביוא יוג םקי דע דמע חריו שמשה "םימת םויכ אובל ץא אלו םימשה יצחב שמשה דמעיו ,רשיה (12-13 'י עשוהי)

:שמשה תעונת תרכזומ ארקמב םיפסונ תומוקמב םג :'א קרפ תלהקב "םש אוה חרוז ףאוש ומוקמ לאו ,שמשה אבו שמשה חרזו" (5 ,'א תלהק)
:חל קרפ היעשיב שמשב זחא תולעמב הדרי רשא תולעמה לצ תא בישמ יננה" רשא תולעמב תולעמ רשע שמשה בשתו ,תולעמ רשע תינרחא (.8 'חל היעשי) ".הדרי
םיקוספ הרואכל .שמשה תעונתל םיסחיתמ וללה םיקוספה לכ םלוא .ץראה ביבס הענ שמשה יכ עובקל תנמ לע םיקיפסמ ולא לע .תילולימה םתועמשמב יד ןיא שדוקה יבתכ תא ןיבהל ידכב תא ריבסהל תולקב יד ןתינ .םשרפל שי םריבסהלו םניבהל תנמ יזכרמה רבסהה .תירטנצוילהה הירואתל םיקוספה ןיב הריתסה רמולכ ,"םדא ינב ןושלב הרות הרביד" החנהה לע ססבתמ םדאה ינבל תונפל ונויסנ יפל בותכה תא ןיבהל שי תובר םימעפ הז רבסה תועצמאב .תמאה תא ןיבהל םישקתמה ,םיטושפה תונוכת סוחיבו לאה לש םינפוג םירואתב שומשה תא םיצרתמ ,םדאכ סעכמו האנקמ לבוס וניאש ,ישונא-לע לא ,לאל תוישונא תעונת לע רבדמ ך"נתה יכ ריבסהל ןתינ .תוימשגו הרוצ רסח ,הענ שמשהש םיבשוחה םישנא לא הנופ אוהש ינפמ ,שמשה השעש סנה ראותמ רשאכ .םימשה הנבמ רבסה הניא ותרטמו תעונת תא אלו סנה לדוג תא ריבסהל בושח ,עשוהיל לאה שמשה םירמוא ןידע ונא ןכלו ,הענכ תיארנ שמשה ירה .שמשה .ץראה אלא הענ איה אלש ,םיעדוי ונאש תורמל תעקושו תחרוז

ריבסהל ןתינ אל , תירטנצואיגה הירואתה יפל םג יכ ןעט ואלילג .דבלב ילולימ רבסה תועצמאב ,עשוהי רפסמ םיקוספה תא העונת :תועונת יתשמ תבכרומ וז הירואת יפל שמשה תעונת ברעמל חרזממ תימוי העונתו ,חרזמל ברעממ ץראה ביבס תיתנש ,הנושארה העונתה הניה שמשה תעונת .םיבכוכה לכל תפתושמה התיה שמשה םא ןכל .םיבכוכה לכ תעונת איה הינשה העונתה אלו רתוי רצק םויה היה (חרזמל ברעממ) התעונתב הקיספמ ולא םיקוספ הריבסה תלבוקמה תיתיסנכה תונשרפה .רתוי ךורא םתעונתב וקיספה םיבכוכה לכש הריבסהב ,תילולימ אל ךרדב .םירחא םירבסה ןתמבו ,(תרכזומ שמשה קרש תורמל) עדיל םאתהב שדוקה יבתכ תא ריבסהל שי היפל תונשרפה לבקתהל הלכי,ותפוקתב םירחאו ואלילג ועיצה התוא ,יעדמה סחיתהל הלוכי הניא איה םלוא .םויה םיבר לע תלבוקמ הניהו סחיתהל תבייח ,שדוקה יבתכ תונשרפ .יארקמה טסקטל קרו ךא וז תרוסמ תילותקה תורצנב .הילע ססבתהלו תינשרפה תרוסמל שי םהיבתכ ךמס לע רשא ,היסנכה תובא יבתכ לע תססבתמ תיתכלהה תרוסמה וז תודהיב .השדחהו הנשיה תירבה תא ארקל וללה םיקוספה תא וריבסה היסנכה תובא .היכישממו תידומלתה ויהש תוימונורטסאה תוירואתל םאתהב ,שמשה תעונתב ךרדב םריבסהל ךרוצ היה ,שדחמ םשרפל ידכב .ןנמזב תולבוקמ יפכ ,תירשפא התיה וז תונשרפ .היסנכה תובא לש וזמ תרחא ולגתי םא קר הצוחנ התיה םלוא ,ןימרלב ןמשחה ריבסהש ,ץראה תעונת רבדב החכוה איה ךכל הביס .ךכל תוקיפסמ תוביס םיקוספ שרפל ךרוצ היהי ,ןימלרב רמא ,ךכל החכוה אצמת םא יכ תוארהל קיפסמ אל םלוא .עדמה ייוליגל םאתהב שדחמ ולא ןכא ךכ יכ עובקל תנמ לע תופצנה תועפות תא הריבסמ וז העונת .םלועה גהנתמ
יפוסוליפ לש םניניע הניא ,שדוקה יבתכ תונשרפ הרקמ לכב יבתכ תא שרפל םתוכמסב קר .םיגולואתה לש אלא ,עבטה לש ונויסנ .תילותקה היסנכה לש הכלהה תעיבקמ קלחכ ,שדוקה לש תונויסנ םג .תודגנתהב לקתנ שדוקה יבתכ תא שרפל ואלילג ,היסנכה תודעוב םיגולואתה תיברמ תעד לע אלש ,םיגולואת גולואתה לש ורפס תמרחה דע העיגהש ,תודגנתהב ולקתנ םאתהב שדוקה יבתכ תא שרפ וב רפס בתכש יניראקסופ יבתכ תונשרפ תוכזו תוכמסה תלאש .תירטנצוילהה הירואתל קבאמה .הפוקתב תילותקה היסנכה רובע תיזכרמ התיה ,שדוקה תלאש הדמע תומיעה בלב .ואישב היה םיטנטסטורפה דגנ תרוסמ לע תססבתמ תילותקה היסנכה דועב .תונשרפה תוכמס שי יכ םיטנטסטורפה םינעוט ,םיגולואתה םיסוניכה תוטלחה לעו םניבהל לוכי םדא לכ ,רישי ןפואב שדוקה יבתכ תא ארקל היסנכהו רויפיפאה תוכמס תא םילבקמ םניא םה .ומצעב היסנכב התיה םיטנטסטורפב ףירחה קבאמה עקר לע .תילותקה .יאמצע תונשרפ ןויסנ לכל הזע תודגנתה תילותקה תא היסנכה תובא תונשרפו ,ך"נתה ךותמ םיטטצומה םיקוספה לבקל אל תילותקה היסנכל תקפסמ הביס ויה ,ולא םיקוספ הנגה לע רוסאל ךרוצ היה ךכב םאה םלוא .תפסונ תונשרפ איה תלבוקמה תונשרפה םאה ?תיאקינרפוקה הירואתב הקזחהו תימונורטסא הירואת וזיא לע תיתיסנכ העיבקל תקפסמ הביס ?תרתומ וזיאו הרוסא
Andrea / Mail / Home Page

KNOWMAGINE - http://muse.tau.ac.il/~museum