1473 -1543 סוקינרפוק סואלוקינ

םימונורטסאה וססבתה רתוי רחואמ םינש תואמו הקיתעה תעב
החונמב אצמנ ץראה רודכ וז הירואית יפל .תיאמלתה הירואתה לע
עיצה רשא ןושארה םונורטסאה היה סוקינרפוק .םוקיה זכרמב
תכלה יבכוכ ראשו ץראה רודכ היפל ,תטרופמ תימונורטסא הירואת
הירואתה" ולש הירואתה תארקנ ךכ לשבו שמשה ביבס םיענ
.(תיסלקה תינוויה הפשב שמש=סוילה) "תירטנצוילהה 

לש התליחתל ומרגש הלא םה תימונורטסאה הבישחה ייוניש םיתיעל הנוכמה הכפהמ ,17-הו 16-ה תואמב תיעדמה הכפהמה .תיאקינרפוקה הכפהמה םשב םג וידומיל תא לחה 1491 תנשב ,ןילופב רשא ינורוטב דלונ סוקינרפוק ,הילטיאל םעפה םידומלל בוש אצי 1497 תנשב .בוקרק לש הטיסרבינואב סוקינרפוק .הרראפו הבודפ ,הינולוב - תואטיסרבנוא רפסמב דמל םש םימנורטסא םע וישגפמב .םיטפשמו האופר - טרוטקודה יראת ינשב ךמסוה 1503 תנשב .ולש ימונורטסאה עדיה תא סוקינרפוק ביחרה םיקלטיא הלרדתקב רמוככ תרישו ןילופל סוקינרפוק רזח ,םידומיל תונש שש רחאל םירקחמב קוסעל ךישמה היסנכה רמוככ ויתובוחל ףסונב .גרובנוארפ לש .האופרה עוצקמבו םימונורטסא שמשהש ךכב סוקינרפוק ענכתשה ,הילטיאב ותויהב רבכ הארנה לככ ריבסמה דיה בתכ תא רביח ןילופל ותרזח רחאל .םוקיה זכרמב תאצמנ .השדחה הירואתה תא סוקינרפוק יכ תועומשהו ,םינוש םימונורטסא ןיב ץפוה דיה בתכ םיאקיטמתמ .הפוריאב וצפוה שמשה ביבס ענ ץראה רודכש ןעוט .השדחה ותרות לע סוקינרפוקמ דומלל ואב םימונורטסאו הירואת ראתמ אוה וב רפס 1540 תנשב סיפדה Rheticus סוקיטר םהמ דחא תביתכ תא םייס סוקינרפוק ,1530 תנשב ,ןכל םדוק םינש רשעכ .וז הירואתל תובוגתהמ הארנה לככ ששח אוה ."םימשה ילגלג ירוזחמ" ורפס הירואתה לע רפסה םוסרפו ןכתי .םמוסרפ תא בכיע ןכלו ולש תינכפהמה איצומה 1543 תנשב .רפסה תא םסרפל ותוא ועינה ברקתמה ותומו ולש תיטמתמ הרעשהב רבודמ יכ תנעוטה ,הריהז המדקה ףיסוה רפסה לש רואל סוקינרפוק .םלועה לש יתימאה והנבמ רבדב הנעט רפסב ןיאו דבלב .אוהש יפכ םלועה תא תראתמ ולש הירואתה יכ ןימאה ומצע

Andrea / Mail / Home Page

KNOWMAGINE - http://muse.tau.ac.il/~museum