ילילג ואלילג לעפו בשח הב הילטיא

רשקתמ דציכו ילילג ואלילג לעפו בשח הילטיא וזיאב ?17-ה האמב הילטיאב בצמל וטפשמו ולעופ

םירעה וללכנ הבש ,הנקסוט תוסכודב דלונ ילילג ואלילג ,תינאיצנוה הקילבופרב לעפו יח רפסמ םינש .הצנריפו הזיפ התייה ותוליעפ רקיע .הבודפו היצנו ומכ םירע וללכנ הבש ינפב דמע אמורבו הנקסוט תוסכוד זכרמ - הצנריפב .הייסנכה טפשמ .דבלב הלאה םירוזאה תשולשל רתאב סחייתנ ,ךכיפל התייה השדחה תעה תישארב ,םלוא .תחא הנידמ םויכ הניה הילטיא דיחא היה אל ןהב רטשמה רשא תוינידמ תודיחי לש ףסוא הילטיא .ןהיניב םיקבאמ ולהינ ןהו .תינאיצנווה הקילבופרה לש הריבה התייה היצנו ריעה ,לשמל התייה אמורו הנקסוט תוסכוד לש הריבה התייה הצנריפ ריעה .רויפיפאה תנידמ לש הריבה

.הפוריאב רתויב סלכואמה רוזאה הילטיא התייה 17-ה האמה תארקל ,החירפו תוחתפתה לש הפוקת רחאל ,הב הלחה תילכלכ הניחבמ קווישב ולחש םייונישב בצמה רוקמ .רבשמו ןואפק לש הפוקת לש היינקה חוכ דרי 17-ה האמב .תונוילע הילטיא ירעל היה ובש ,םידב עבק תפרצב ,רתוי םילוז םירצומ קושל הלחה הילגנא ,םינאמ'תועה היישעתה תא םדקל ידכ ,אובייל סכמ ימוסחמ 4-ה ירנא ךלמה .היליבס לש ירחסמה החוכ הלע דרפסבו ,תיתפרצה

םלוא ,תילטוטסיראה הבשחמה הילטיאב הטלש תיעדמ הניחבמ .םינוש םימוחתב וז תכרעמב םיעיקב וארנ 17-ה האמב יפכ תומצעה רואית יכ סוילסו עציבש םיחותינ וארה האופרב רבודו םדה רוזחמ תא ףשח הילגנאב יוורה  .קייודמ וניא סונלג רידגהש .בלל דבכהמ זכרמה תרבעהו ,םד תמירז לע .תומכסומ רערעל ולחה ילילג ואלילג לש וימוסרפ םג ,סנאסנרה תפוקת לש החירפה רחאל ,הילטיא הרבע תיתוברת הניחבמ .קורבהו סנסאסנר-ואינה :ומכ םישדח תונונגס תוחתפתהל

הנוש השיג תגציימ קורבה תונמא .תלבוקמ התייהש וזמ תונמואל התייה םינמואה לש הרטמה םייסאלקה םיקוחה תא רובשל .תיתונמואה הריציה תא ועבקש

 ןויסנב רבדה אטבתה תולכירדאב תועצמאב םינבמל המצוע קינעהל .םיטושיק לש עפש

רבדה אטבתה לוסיפב .תויומדל תויטמרד רתי תקנעהב

 תועצמאב רבדה אטבתה רויצב םיירטמואיגה םיקוחה לש החינז .קמועו העונת לש םיטקפא תבוטל

,(1593-1665) ןסופ בציע רויצב שמתשה אוה .שדח ןונגס ,הילטיאב רציו יחש יתפרצ רייצ ,ימור-ינווי יסלקה םלועהמ םירואית וא םייתד םיאשונב בשוחמ יגול חותינ לע וססבתה וירויצ .הנוש הרוצב םלוא ,םיררושמ .תיתדה הלומעתה ומכ תויצומא ורדש אלו לע לבוקמ היהש הזמ הנוש ןונגס וחתיפ ,הילטיאב ולעפש הרפואה החתופ הקיסומב .תילטוטסיראה השיפתה יפ העבנ וז תילקסומ הרוצ .תילוק הקיסומ לש השדח הרוצכ לש ותובישח תא ושיגדהש םיאקיסומ לש השדח השיגמ .רשומה טסקטה ןסופ לע ףסונ עדימל

(1567-1643)  ידרוטנומ  ,יקלטיאה ןיחלמה תילוק-בר הריש םילגיירדמ רוביחמ רבע - ינוויה םלועהמ וחקלנ ןהיאשונש תורפוא תביתכל ."סואיפרוא" הרפואה ומכ ימור

 הדמע תיתד הניחבמ  בצמב הילטיאב הייסנכה ,החוכ רומישל קבאמ לש הייפכ תרוקב ךות היתודמע תא החישקהו .טרפה לש הבשחמה העיגפו תינויער םינקינימודה וחילצה םישולשה תונשב קר ךא  תילטוטסיראה תינויערה תכרעמב העיגפהש רויפיפאה תא ענכשל ןכסל הלוכי .הייסנכה דמעמ תאו 8-ה ןברוא ואלילג לש רוביחה לע ועיבצה םה - "גולאידה" - .הייסנכל קיזהל לולעש ירוביצ חוכיוו ררועיש םרוגכ

תינאיצנווה הקילבופרה
הנקסוט תוסכוד
רויפיפאה תנידמ

Andrea / Mail / Home Page

KNOWMAGINE - http://muse.tau.ac.il/~museum