(VIII-ה סונברוא) ינירברב ואפמ

1568-1644

 החפשמל ןב תד שיא היה (Maffeo Barberini) ינירברב ואפמ
 רשא ליכשמ שיא היה ינירברב ואפמ .הצנריפ ריעהמ הבושח
 .תורפסו טפשמ ,היפוסוליפ ןוגכ :םיבר םימוחתב טלשו ןינעתה
 תנשב ,תונוש תויתייסנכו תויטמולפיד תורשמל הנומ ינירברב
 תיתיסנכה היכרריהב ההובגה הגרדה) ןמשחל הנומ 1606
 דיקפתל ינירברב רחבנ 1623 תנשב .(רויפיפאה דיקפתל תמדוקה
.VIII- ה סונברוא - ארקנו רויפיפאה

 םיפוסוליפה תונויערל ברוקמ ינירברב היה תע התוא לכב
 רצי ,הצנריפ ריעב ןמשחכ ודיקפת תעב .םישדחה םייתונמואהו
 הילטיאב םיעדונ חור ישנאו םינמוא םע םיבר  םירשק ינירברב
 תא דדועו הלא םירשק חפיטו רמש ינירברב רויפיפאכ .תפרצו
 איבה ,ותנוהכ תפוקת ךשמב .הפוקתה לש םישדחה םימרזה
 םישנא ללכב ,תוסחמ ונהנ רשא חור ישנאו םיריצ אמורל ינירברב
 .ויכמותו ואלילג םיללכנ הלא
 רשא םיפרוצה ינזאמ ורפס תא ואלילג םסרפ 1623 רבוטקואב
 תא ינירברב הכיז רפסה םוסרפ רחאל .שדחה רויפיפאל שדקוה
 הששל ותנמזהב יוטיב ידיל אב רשא דחוימ סחיב ואלילג
.רויפיפאה לש בוהאה ונב לעכ ותזרכהו םיישיא תונויאר

 תונש תליחתו םירשעה תונש ףוסב םיטילופה םייונישה םע
 ,םישדחה םילאוטקלטניאה יגוחמ ינירברב קחרתה םישולשה
 וכמתנ רשא רתוי םינרמשה םיגוחה לא ברקתהו ,םיתפרצ ורפה
 ואלילגל סחיב יוטב ידיל אב ותוינידמב הז יוניש .דרפס ידי לע
 ךלהמבו  גולאידה - רפסה םוסרפ רחאל קחרתה ונממ רשא
.טפשמה

Andrea / Mail / Home Page

KNOWMAGINE - http://muse.tau.ac.il/~museum