לבאה - ללחה פוקסלט

 ץוחמ םקומ רשא ןושארה פוקסלטה וניה לבאה ללחה פוקסלט
 ןנכותמה ןיולב אצמנ פוקסלטה .ץראה רודכ לש הרפסומטאל
 ללחה לא האיציה .ץראה ביבס ךומנ לולסמב ענה ורובע דחוימב
 םתוא םיבכוכה לא יתועמשמ ןפואב פוקסלטה תא תברקמ אל
 טושפ ירה ?ללחל פוקסלט חולשל המ םשל ןכ םא .הפוצ אוה
 וז הלאשל הבושתה.ץראה לע עובק ראשיש פוקסלט תונבל רתוי
 רסחכ ונל המדנה הריפסומטאה לש ריואה .הריפסומטאב הצוענ
 .ץראה לא עיגמה םיבכוכה רואמ יתועמשמ קלח עלוב ,העפשה
 לע רבגתהל הדיחיה ךרדה איה הריפסומטאל ץוחמ לא האיצי
 םימונורטסאל שמשמ שיואמ יתלבה פוקסלטה .רואה תעילב
 תאז תוושהל ןתינ .הריפסומטאל ץוחמ תואצויה ולאכ םייניע
.םימב ראשנ תללוצה תווצ דועב ,םימל רבעמ אצויה פוקסירפל

 2.4 לש רטוקב איה פוקסלטה לש תיזכרמה הרועקה הארמה
 לש םיבורקה םיקלחלו הארנה םוחתל הפוצ פוקסלטה .רטמ
 אצמנ פוקסלטה .לוגס-ארטלואהו םודא-ארפניאה ימוחת
 וז הנחת .תרושקת יניוול תועצמאב תיצרא הנחת תטילשב
.פוקסלטה ידי לע תיפצנה הנומתה תא תטלוק

 תויעב רפסמ תורמל .1994 לירפאב ללחה לא חלשנ לבאה
 רודכל רדיש אוהש תונומתהמ קלח ,ותוליעפ ךלהמב וררועתהש
 םיפוקסלט תועצמאב ולבקתהש וליא לע ןתוכיאב הלוע ,ץראה
.םייצרא

לבא - ללחה פוקסלטמ ומלוצ רשא תונומתה רגאמל
Andrea / Mail / Home Page

KNOWMAGINE - http://muse.tau.ac.il/~museum