פוקסלטה

?ןושארה פוקסלטה אצמוה דציכ

םינמוא לש ןויסנ סיסב לע אצמוה פוקסלטה םג תובר תואצמה ומכ תא וריכה רשא ,תושדעה ישטלמ .תיעדמ הירואית סיסב לע אלו יאדוול בורק .תלדגמ תיכוכזבכ ןהב ושמתשה םייפקשמה תונוכת תא וריכהב ,תושדעה ישטולמ דחאש רחאל אצמוה פוקסלטהש קוחרמל תוארל ןהב שמתשהל ךרד לע בשח ,תושדעה תונוכת .תושדע יתשב שמתשהל ןויערל ךכ עיגהו הלדגהב
סנה - םינוש םישנא השולש ,1608 תנשב דנלוהב הז היה ,(Jansen) ןסנאי סאיראכאז ,(Lipperhey) יהרפיל איצממ" ה רתכל םינעוט (Matius) סויטמ סמאי .תושדע שוטילב החמומ היה םהמ דחא לכ . "ןושארה תוקזח תושדע רוציל ידכ הבר תויחמומב ךרוצ היה ,ןכאו חתופמה הארנה לככ היה יהרפיל לש פוקסלטה.דחוימב .רתויב
רשא םינושארה םיפוקסלטה לש תיתיוזה הלדגהה תלוכי תיסחי הנטק הלדגה ךא .4-10 יפ התיה דנלוהב וחתופ ,םיהדמ שודיח הז היה .םויכ םייקה יטפואה רושכמל יראלופופ "עוצעצ"ל היה פוקסלטהו ובהלתה םישנאה .םייעדמ םיכרצל וב ושמתשה םרט ךא ,הפוריאב
שדחה רישכמה לע ואלילגל עדונ 1609 תנשב ינוי שדוחב ,ולשמ פוקסלט תיינבב לחה הרהמב .והנבמו תונוש תורוצב תושדע ביכרהל לחה ואלילג פוקסלט ביכרהל חילציש הוויק אוה .םינוש םיקחרמבו רתוי בוט קייודמ הארמ תתלו לידגהל לכוי רשא רחאל .דנלוהמ ואבוה רשא םימייקה םיפוקסלטהמ פוקסלטה תא רוציל ואלילג חילצמ םימי שדוח .ןושארה ימונורטסאה

? הלדגהל פוקסלטה םרוג דציכ

.עדמה לע פוקסלטה תעפשה

? וב שמתשה דציכו פוקסלטב ואלילג ןיינעתה עודמ

? פוקסלטה ךרד הארנה לע ךומסל רשפא םאה

.אשונב ןוידו תולאש

תושדעה ישטול תנדס

פוקסלטה - הדבעמ

Andrea / Mail / Home Page

KNOWMAGINE - http://muse.tau.ac.il/~museum