פוקסלטה

?הלדגהל פוקסלטה םרוג דציכ

 

פוקסלטה הנבמ

:םיקלח המכמ בכרומ פוקסלטה

.תושדע תועובק ויתווצק ינשב רשא לולח לילג
.תלכתסמה ןיעה תא םידימצמ הילאש (תיניע) ןיעה תשדע
.ןיעהמ תקחורמה (תימצע) םצע תשדע

פוקסלטה תושדע

תושדעש הדבועה לע תססבתמ פוקסלטה תועצמאב הלדגהה תזכרמ הרומק השדע .ןהילא עיגמה רוא תורזפמו תוזכרמ .רוא ינרק תרזפמ הרועק השדעו רוא ינרק הרומק השדע איה םצעה תשדע ואלילג לש פוקסלטב
םינרדומ םיפוקסלטב.הרועק השדע איה ןיעה תשדעו
.תורומק תושדע יתשב םישמתשמ

לדגומה םצעהו תושדעה

הרומק השדע לומ קחרמב דמועה א םצעמ אצויה רוא הדצב הנוויכב הכופהו הלדוגב הנוש ךא ,ההז תומד רצוי .השדעה לש ינשה תואצמנ רואה ינרקש ינפמ תישממ תומד הנוכמ וז תומד  ןתינו ,תומדה תא םיאור ונא ובש םוקמב ישממ ןפואב אל ונא םא םג ,תרחא ךרדב וא ךסמ תרזעב הב ןיחבהל .השדעה ךרד םילכתסמ
בורקה םצע לע הרומק השדע ךרד וא הרועק השדע ךרד לכתסנ םא אצמנ הב השדעה לש דצ ותואב הארת םצעה לש ותומד ,השדעל ידי לע קר תיפצנ איהש ינפמ  המודמ תומד הנוכמ וז תומד .םצעה ינפמ רבד הארנ אל ךסמ םוקמ ותואב םישנ םא .השדעה ךרד לכתסמה .רוא ינרק תואצמנ אל תומדה תא םיאור ונא וב םוקמבש הארת השדעל םיבורקה םימיוסמ םיקחרמב םצעה תא דימענ םא .םצעהמ המכ יפ הלודג תומדה

לידגהל תנמ לע ולא תונוכת יתשב שמתשמ פוקסלטה .ונתיאמ קחרמב םיאצמנה םימצע רשאכ .ןיעה תשדעל בורק תישממ תומד תרצוי םצעה תשדע העיפומ ןיעה תשדע ךרד וז תישממ תומד לע םילכתסמ תא ןווכל שי הדח תומד תוארל ידכב .תלדגומו המודמ תומד קחרמב היהת תישממה תומדהש ךכ ,תושדעה ןיב קחרמה .ןיעה תשדעמ םיאתמ תא ונילא ברקל תנמ-לע םצעה תשדעב םישמתשמ ונא תנמ לע ןיעה תשדעבו .םיבכוכה :אמגודל ,םיקוחרה םימצעה תשדע תועצמאב תלבקתמה הנטקה תומדה תא לידגהל .םצעה
עדמ יחרפ - רתאל תונפל םיצילממ ונא תושדעה לע ףסונ עדימל


? ןושארה פוקסלטה אצמוה דציכ

.עדמה לע פוקסלטה תעפשה

? וב שמתשה דציכו פוקסלטב ואלילג ןיינעתה עודמ

? פוקסלטה ךרד הארנה לע ךומסל רשפא םאה

.אשונב ןוידו תולאש

תושדעה ישטול תנדס

פוקסלטה - הדבעמ

Andrea / Mail / Home Page
KNOWMAGINE - http://muse.tau.ac.il/~museum