פוקסלטה

? וב שמתשה דציכו פוקסלטב ואלילג ןיינעתה עודמ

םישנאל המסק םיבורק םה וליאכ םיקוחר םירבד תוארל תלוכיה .םייאבצ םיכרצל שומש וב תושעל ןתינש וניבה תונוש תולשממ .םיבר תלוכיה .אבצ לכל ןורתי הווהת ,ועיגה םרטב ביואה תיאר תלוכי רותיאב םילמנה ישנאלו םי ידרויל םג רוזעת ,קוחרמל תוארל תוניפסב יחרכה דויצל וכפה תפקשמה וא פוקסלטה .תוברקתמ תוניפס .יאבצ דויצבו תוננובתהל ללכ הרושק התיה אל ,פוקסלטהמ תינושארה תובהלתהה רבדב תועידיה .ץראה לע םיבורק םירבד תוארל תלוכיל אלא ,םימשב רוספורפכ שמיש רשאכ ואלילגל ועדונ ידנלוהה פוקסלטה .היצנו לש הקילבופרהמ קלח התיה רשא ,הבודפ לש הטיסרבינואב תנמ לע וב הכמתו ותוא הדדוע ,ואלילג לא התנפ הנידמה תצעומ ותובהלתה תא שיחממ וסיגל ובתכמב .ומצעב פוקסלט חתפיו רוקחיש גישהל הוויק ואלילג ,השדחה תידנלוהה האצמההמ .םינאיצנוה תובהלתהו הקילבופרל תכיש התיהש הטיסרבינואב ותרוכשמב תרכינ האלעה תובקעב .ודבתנ ולא תווקת םלוא פוקסלטה לולכש תובקעב ,תינאצנווה דיקפת תבוטל רתוי רחואמ הנש היצנו תא ואלילג בזע ,תיפסכ המכסה רסוח תובוחמ ותוא הרטפ רשא הרשמ ,תינקסוטה רצחה לש יאקיטמתמהו ףוסוליפה .הארוהה תובהלתהו ותובהלתה תא שיחממ וסיגל ואילילג בתכמ .השדחה תידנלוהה האצמההמ םינאיצנוה דע םימי השש ורבע ,פוקסלט יתינבש היצנוב עדונ רשאכ " ךירצ יתייה טאנסלו הל ,הנידמה תצעומ ידי לע יתירקנש ירבחו םינודא ;םלוכ לש האלמה םתואתשהל ,ותוא גיצהל תוגרדמב תחא םעפמ רתוי וספט ,םליג תורמל ,םיבר טנס ,םיקוחר הכ תוניפסו םישרפמב תופצל היצנוב הובגה לדגמה אלמב רמולכ] למנה לא שרפמה אולמב תוטש רשאכש ךכ םתוא תוארל היה ןתינש ינפל רתויו םיתעש ושרדנ [תוריהמה תגצה איה הז רישכמ תלועפ השעמל יכ .ילש פוקסלטה אלל קחרמב אוה וליאכ םילימ 15 קחרמב אמגודל אצמנה םצע ".דבלב השימח םירפסה תמישרל סוקינרפוק לש ותרות תא הסינכה היציזיוקניאה 1616 תנשב הנתנ ואלילגל .רקיעב הריפכו ךוחיג ,תוטש ירבדכ התוא הרידגהו ,םירוסאה .ךכל רבעמ אל ךא הרעשהכ הרותה תא חתפלו רוקחל תורשפאה ,היסנכה ישנאב הלכו הלוצאה ישנא ,טושפה םעהמ לחה ,ללככ רוביצה וססבתה רשאו גיצה ואלילג רשא םישדחה םיאצממה תא לבקל וטנ אל ינירבראב לש ותילע תובקעב 1623 תנשב .סוקרינרפוק לש ותרות לע תא שדחל םינש תבר הקספה רחאל ואלילג טילחמ ,תורויפיפאה סכ לא .הימונורטסאה םוחתב וירקחמ

?ןימא רישכמ וניה פוקסלטה םאה

הפוקתה לש םיאקזיפהמ קלח ךא ,הבר התיה םנמא פוקסלטה לש ותחלצה אל םתנעטל .םלועה לע דומלל ידכב ןימא רישכמ וב תוארל ןיא יכ ונעט תישארב .עבטה לע דומלל ונאובב ,םייתוכאלמ םיעצמא לע ךמתסהל ןתינ .םלועה תרכהל ףיקע רישכמ ףאב ושמתשה אל ןידע הרשע עבשה האמה תמאב םייק וכרד םיאורש המ םאה - הלאשב ודקמתה פוקסלטה דגנ תונעטה ךרד לכתסנ םא - המגודל .היארה רישכמ ידי לע רצונ אוהש וא ?עבטב פוקסלטה ךרדש ילוא ןכתיי ןכל .םודא ונל הארי םלועה המודא תיכוכז .חריב םייתואיצמ אל םירהו שמשה לע םימיק אלש םימתכ םיארנ תייארל רישכמב םישמתשמ רשאכש ךכ לע ועיבצה פוקסלטב םישמתשמה וב תוארנ תוניפסה .הנומתה תא תוועמ וניא אוה ,ץראה רודכ ינפ לע םירתא תויפצתב תוירוזחמהו ייונישה ןכ ומכ .םהילא םיברקתמ רשאכ ןתורוצל תוהז ויה ןה םא .רישכמהמ תועבונ ןניאש ךכ לע ןה םג תועיבצמ תוימימשה שומשה .םוקמ ותואב םעפ לכ םתוא תוארל םיכירצ ויה רישכמהמ תועבונ ולחה םירקוחהו בחרתהו ךלה םירחאו םייטפוא םירישכמבו פוקסלטב תא קודבל תנמ לע םלועב תופצל ידכב םירישכמ דועו דועב שמתשהל ילככ ושומיש םרט תובכרומו תוכורא תוקידב תוכרענ רושכמה לש ותונמיהמ וא םלועב תומיק םיפוצ ונא ןהב תועפותה םאה לואשל ונילע םעפ לכ רקחמ .ונלש הדידמה רישכמב קר אוה ךא תירטנצואיגה הירואתה תונוכנ תא חיכוהל לגוסמ וניא פוקסלטה לש הלודגה ותובישח .הירואתה תלבק דעב םינועט תפסוה רשפאמ יבכוכו תבש יבכוכ יוליגב הימונורטסאה תוחתפתהב איה פוקסלטה לש םיקיודמ רתויו רתוי םילולסמ לע ודמל םיפוקסלט תרזעב .םיפסונ תכל לש תונוכת ריכהל עייסמ פוקסלטה פוקסלט תרזעב םידדמנה םילולסמ םיבכוכ אוה פוקסלטה .תוקוחר תויסקלגו תובונ םילופכ םיבכוכ לש םמויק םיבכוכ .ללחה רקחל יזכרמה רישכמה השעמל
? ןושארה פוקסלטה אצמוה דציכ

? הלדגהל פוקסלטה םרוג דציכ

.עדמה לע פוקסלטה תעפשה

.אשונב ןוידו תולאש

תושדעה ישטול תנדס

פוקסלטה - הדבעמ

Andrea / Mail / Home Page

KNOWMAGINE - http://muse.tau.ac.il/~museum