רלפק סנהוי

(1571-1630) Johannes Kepler

 םיענ תכלה יבכוכ יכ ןעט רשא ןושארה היה רלפק סנהוי
 ורבסש יפכ ילגעמ לולסמב אלו ,יטפילא לולסמב
 ןימאה רלפק .ול ומדקש םיאקיזיפהו םימונורטסאה
 רודכ יכ ןעטו תיאקינרפוקה םיבכוכה תכרעמ תונוכנב
 ביבס םירחאה םע דחי ענה ,תכלה יבכוכמ דחא וניה ץראה
 ורפסב ןעט אוה ואלילגו סוקינרפוק ומכ אלש ךא .שמשה
 אלא תילגעמ הניא וז העונת יכ (1609) השדח הימונורטסא
 בכוכ ויפל העונתה קוח תא הליג רלפק ןכ ומכ .תיטפילא
 .הווש ןמז קרפ ךשמב םיווש םיחטש "הסכמ" תכלה
 ללוח רלפק ,הקינכמב ואלילג ללוחש הכפהמל ליבקמב
.הימנורטסאב הכפהמ
 הנש ךשמל אהרב וכיט לש ורזועכ שמיש רלפק ,1600 תנשב
 רלפק לש םיבכוכה תעונת יקוח .אהרב לש ותומל דע
 אשונב ,אהרב וכיט לש תוקיודמה ויתויפצת לע םיססובמ
 ,ונמז דע הימונורטסאב לבוקמ היהש יפכ .םידאמה תעונת
 תא שפיח אלא םיבכוכה תועונת רואתב קפתסה אל רלפק
 ולא תוחוכ .םתוא םיעינמה תוחוכה תא ,םתעונת תביס
 הקינכמה לע אלו ,תילטוטסיראה הקינכמה לע וססבתה
 םניא הלא םירבסה יכ ןייצל ונילע .ואלילג לש השדחה
.םויה םילבוקמ
הקיטמתמב ,ןוגכ םיפסונ םייעדמ םימוחתב קסע רלפק ,תושדעבו היארב וקסע הקיטפואב וירקחמ .הקיטפואבו עיצהו ,ואלילג לש פוקסלטה תא רתיה ןיב רקח אוה .ותולועפ רבסהל תיטפוא הירואת התוא ,היגולורטסאב רלפק קסע תיעדמה ותוליעפל ףסונב ועפשוה םימונורטסאה וירקחמ .ולש הימונורטסאל רשיק רחא שופיחה ומכ ,תונוש תויטסימ תורותב ותנומאמ הינומרההה ורפסב ,םוקיה יביכרמ לכ ןיב הינומרה הסינ (De Harmonie Mundi-1619) תימלועה םיבכוכה יקחרמ ןיב רשק םויק לע עיבצהל רלפק קוחה תא הליג רלפק הז רפסב .תוילקיזומה תוינומרהל ולש רוזחמה ןמזו שמשהמ בכוכ קחרמ ןיב רשוקה ילקזיפה .הביבס העונתב תוכיסנב רשא (Weil) ליאוב 1571-ב דלונ רלפק סנהוי ןגניביטב הטיסרבינואב דמל אוה .הינמרג םורדב גרבמטיו ץרגב דמלל ףוסבל חלשנ ךא ,היסנכל ףרטצהל תנמ לע תונוכנב ענכושמ היה רבכ הפוקת התואב .1594 תנשב .ןילטסמ םע ושגפמ תובקעב ,סוקינרפוק לש ויתונויער רחאל הנש ,גארפב אהרב וכיטל רלפק ףרטצה 1600 תנשב לש םונורטסאל ומוקמב הנומ אהרב וכיט לש ותומ םע ןכמ הירטסוא לש םונורטסאל רתוי תורחואמ םינשו ,רסיקה ןבסיטרב רטפנו היזלשל רלפק רבע 1628 תנשב .תיליע .(הינמרג םורד) היראובב רשא

Andrea / Mail / Home Page

KNOWMAGINE - http://muse.tau.ac.il/~museum