היגולונכטו עדמב םייזכרמ םיעוריא לש ןמזה ריצ

ואלילג ייחב

1580-1599
1600-1609
1610-1619
1620-1629
1630-1639

,ואלילג לש ףרגויבה ,ינאיויו לש ותודע יפל - 1583
,תלטוטמה לש תובוצקה תועונתה ןורקעב ואלילג ןיחבה    
.הזיפ לש הלרדתקב ,הרקת תרונמ תעונתב תוננובתה תעב    

הזיפ לש הטיסרבינואב דמלל ליחתמ ואלילג - 1589
.היצנו לש הקילבופרב    

הקילבופרב האודפ לש הטיסרבינואל רבוע ואלילג - 1592
.הימונורטסאו הירטמואיג םש דמלמו ,היצנו לש    

םיסוס ידי לע תענומה םימ תבאשמ איצממ ואלילג - 1594
.היצנווב טנטפ ךכ לע םשורו    

תעונתל רשקהב לפשו תואיג יבצמ ריבסמ ואלילג - 1595
.סוקינרפוק תרות תא ץמיא זאמ .ץראה רודכ    

הדידמה ירישכמ לש רופיש היהש ,רוטקסה תא חתיפ ואלילג 
תיווז דמכ רוטקסה תרוצ .םייאבצ םיכרצל ושמתשה םהבש  
.םיבכרומ םיבושיח תורשפאמה תואלבט ויתועורזבש  
תוחפשממ ויה וידימלתמ קלחש רחאמ ויתואצרהב בלוש רישכמה  
.יטקרפ עדיל םג וקקזנו הלוצאה  
 
חותיפל ןמוא קיסעמ ואלילג רתוי רחואמ - 1597
.רוטקסה לש ירחסמ    

.הייסנכה תדוקפב דקומה לע הלעומ ונורב ונדרו'ג - 1600
סיסב לע קפוד דמ איצממ וירוטנס אפורה ודידיו    
.תובוצקה תועונתה ןורקע    

.תלטוטמה םע םייוסינ ךרוע ואלילג - 1602

.הבונ רפוס האור ואלילג - 1604

ורוקיבב הנקסוט ךיסנ ומיסוק תא החנמ ואלילג - 1605
.הבונ רפוסה לע תואצרה ךרועו היצנווב    

.םוחדמה לש הטושפ הסרגכ פוקסומרט איצממ ואלילג - 1606

הסנמ ואלילגו הנקסוט לש לודגה סכודל ךפוה ומיסוק - 1609
.ורצחל לבקתהל    

.תוטנלפ תעונת לע םיקוח הבש השדח הימוורטסא םסרפמ רלפק 

.דיתעל פוקסלטה "םילגרמה תיכוכז" לע טנטפ שקבמ יהרפיל 

.חריה לע תויפצת ךרוע ואלילג 

הנש התואב רתוי רחואמש רטיפוי ינייולב ןיחבמ ואלילג - 1610
יאתבשב ןיחבמ אוה ןכ ומכ .םירחא ידי לע םג ופצנ    
 יעפומל םימוד הגונ יעפומ יכ עבוק אוה .הגונ יעפומבו    
.שמשה ביבס תבבוס הגונש ןאכמו חריה    

.הליפנה יקוח לש קייודמ חוסינל עיגמ ואלילג 

םיימונורטסא םיכרצל ליעי פוקסלט ביכרמ ואלילג 
.היצנווב טנסל ותוא עיצמו ,הנומש יפ לידגמה  
  
.םימשה ימרגב ויתויפצת יאצממ תא םסרפמ ואלילג 

.ואלילג תוילגתב הכימת םסרפמ רלפק 

רבועוהאודפ תטיסרבינואב ותרשממ רטפתמ ואלילג 
.סכודה רצח לש ישאר יאקיסיפו יאקיטמתמכ הצנריפל  

תונורטפבש אמורב תינאיצילה הימדקאל לבקתמ ואלילג - 1611
.פוקסלט חנומב הנושארל ואלילג שמתשמ ויתואצרהב .Cesi    

ואלילג תוילגת תא םירשאמ יעושיה רדסמהמ םיאקיטמתמ 
.ותונשרפ תא אל ךא  

.הילטיאו הינמרג הילגנאב שמשב םימתכ ופצנ הנש התואב 


תושיג יבגל ואלילג תועדב תניינעתמ היציזיוקניאה וטסירא לש הירואיתל תודגנה עיבהש רחאל ,וטסירא .םימב םיפצה םיפוג רבדב .ואלילג תשיגב ךמות ינירברב לנידרקה תודגנתהב לקתנו שמשה ימתכ לע בתוכ ואלילג - 1612 ויתועד לע תופקתה .ינקינימודה רדסמהמ עדמ ישנא .תובורקה םייתנשב םג תוכשמנ ואלילג דגנ הצנריפב ףיטמ יניסאק ינקינימודה רמוכה - 1614 רידגמ אוה .סוקינרפוק לש ותשיגב םיטקונה םירחא דגנו .הריפככ םהיתונעט תא לע ואלילג ינפב םילצנתמ יניסאק לע םינוממה - 1615 .הריפכב המשאה לע היציזיוקניאה ינפב ןנולתמ ינירול ינקינימודה רמוכה ואלילג בתכמ לע ססבתמו ,תיאקינרפוקה ותשיגו ואלילג .ילטסקל שרדנ ואלילגו סוקינרפוק תרות תא הנגמ הייסנכה - 1616 .וז הרות חונזל ןימרלב לנידרקהמ רושיא ודיבו הצנריפל בש ואלילג  .ותורישכ יבגל שמשהש ןויערה יכ עבוק היציזיוקניאה דיל םיצעוי דעו  רדגב וניהו תיפוסוליפ הניחבמ ליבק וניא תוטנלפה זכרמב .תיגולואית הניחבמ תועט וניה ץראה רודכ תעונת רואית .הריפכ .םיימי םיכרצל פוקסלטה תא רפשמ ואלילג - 1617 .טיבשה עפומ יבגל םיעושיה םע תוקולחמ - 1619 ריתהל םירשפאמ סוקינרפוק לש ורוביחב םירופיש - 1620 .ומוסרפ תא ,תמ 2-ה ומיסוק - 1621 ,2-ה דננידרפ שרוי סכודכ ומוקמ תא .ומא ידיב ןוטלשהש שלחו ריעצ סכוד .8-ה סונברוא רויפיפאל רחבנ ינירברב לנידרקה - 1623 םע רפסמ םימעפ שגפנו אמורב רקבמ ואלילג - 1624 .פוקסורקימה תא רפשמ ואלילג .רויפיפאה יכ ןעטש ,םיעושייה רדסמ רבח יאקסיפו יאקיטמתמ ,רנייש רבוע ,שמשה לע םיניוול םיליטמש לצ םה שמשה ימתכ םה שמשה ימתכש ואלילג ןעט ול דוגינב .אמורב ררוגתהל .הב תושחרתמה תועפותל יוטיב ."גולאידה" ורוביח תביתכ לע דובעל ליחתמ ואלילג - 1625 ."גולאידה" תביתכ תמלשה - 1630 םג תעקוש ךכבו ואלילג ימוסריפב ךמתש Cesi ןורטפה תמ  .ויתועידו ואלילג תוליעפב הכמתש תינאיצילה הימדקאה ןושארה קלחה .שמשה ימתכ לע ורפס תא אמורב םסרפמ רנייש .ויתועידו ואלילג לע הפקתה אוה רפסה לש .הצנריפב םסרפתמ "גולאידה" - 1631 ."גולאיד"ה םוסרפ לע טפשיהל אמורל ןמזומ ואלילג - 1632 .הלוח ותויה תורמל אמורל עיגמ ואלילג - 1633 .היציזיוקניאה ידי לע םיימעפ רקחנ אוה .היסנכה תושירדל ענכנ ואלילגו תידוסי הריקח שרוד ויפיפאה  .וייח ימי לכל תיב רסאמל ןודינ ואלילג  רבכ וניהש ,ואלילג תא ןוחל ברסמ רויפיפאה - 1639 .הלוחו רוויע ,57 ןב
Andrea / Mail / Home Page

KNOWMAGINE - http://muse.tau.ac.il/~museum