שמשה ימתכ

 קדצ יחריו חריה ינפ לע ויאצממ תא םסרפ ואלילג ,1610 תנשב
.םיבכוכה חילש  - ורפסב
 לש השדחה ותילגת ,1612 תנשב ןכמ רחאל םייתנש פוקסלטה תרזעב
.שמשה אשונב הקסע ואלילג
 ינפ לע וענ ולא םימתכ ,םימתכ הילע הליגו שמשב הפצ ואלילג
 לכ רוזא ותואב וארנ םימתכ םתוא) ,רידס טעמכ ןפואב שמשה
 ,המצע ביבס הענ שמשה יכ קיסה ואלילג ,ךכ ךותמ .(רוזחמ
 המיאתה וז הדבוע .ןכל םדוק העודי התיה אל רשא הדבוע
 ףא הנהו שמשה ביבס םיענ תכלה יבכוכ לכ יכ ואלילג תנעטל
.המצע ביבס הענ שמשה

עדמ יחרפ - ףסונ עדימל
Andrea / Mail / Home Page

KNOWMAGINE - http://muse.tau.ac.il/~museum