י'צידמ יבכוכ - קדצ יחרי


 תופסונ תובושח תוילגת יתש ואלילג הליג ,1610 ראוניב 7-ב
 תועצמאב תונושארה ויתויפצתמ תחאב .פוקסלטה תרזעב
 .רתויב לודגה תכלה בכוכ ,קדצ בכוכב הפצ ואלילג ,פוקסלטה
 ואלילג רבס הליחתב ,םינטק םיבכוכ השלש ופצנ בכוכל ךומסב
 .תניוזמ יתלב ןיעב םיארנ אל רשא םיקוחר תבש יבכוכ ולא יכ
 .םתמועל ענ קדצ קרו ,ינשל סחיב דחא םמוקמב םיעובק םה יכו
 יכ ןיחבה אוה םהב ןנובתה ואלילג רשאכ תרחמל םלוא
 תונשנו תורזוח תויפצת תובקעב .ונתשה םהניב םיקחרמה
 ביבס תוירוזחמב םיענ םיבכוכהש ואלילגל ררבתה הלא םיבכוכב
 יבכוכ ומכ רוא םיריזחמ קר אלא םיריאמ ןניא םהשו ,קדצ
 הז בלשב) םיבכוכה יכ הלא תויפצת ךותמ קיסה ואלילג .תכלה
 ףיקמ חריהש ומכ .קדצ לש םיחריה םה (םיבכוכ העברא ולגתה
 ארק ואלילג .קדצ תא םיפיקמ הלא םיבכוכ ךכ ,ץראה רודכ תא
 לש םיסכודה תחפשמ םש לע י'צידמ יבכוכ םשב םיבכוכל
 .יאקיטמתמו ףוסוליפכ םרצחב שמיש רשא ,הנקסוט

 סוירמ ינמרגה םונורטסאה םג קדצ יחריב הפצ ,וז תילגת רחאל
 םיחריה םיתיעל םינוכמה י'צידמ יבכוכ תעברא ,םויה .(Marius)
 .קדצ לש םיחריה רשע םינש ךותמ קלח םה ,םינאילילגה
Andrea / Mail / Home Page

KNOWMAGINE - http://muse.tau.ac.il/~museum