גולאידה" - םוסרפו תביתכ
"תוישארה םלועה תוכרעמ יתש תודוא(The picture is from -The Universe Of Galileo And Newton. By - Bixby, William. 1966, p. 62)
 הירואתה תנגה לע רוסיאה תלטה רחאל 1616 תנשב
 סחיתהלמ םינש רפסמ ךשמב ואלילג ענמנ ,תיאקינרפוקה
 ןודלו רוזחל ואלילג תא ועינה םימרוג רפסמ .וז הירואתל יבמופב
 תנשב םסרופ רשא םיפרוצה ינזאמ ורפס תחלצה - הז אשונב
 1623 תנשב ינירברב ינטנרולפה ןמשחה לש ויונימ ,אמורב 1623
 ואלילג לש ונורטפו ודידי היה רשא ,VIII-ה סונברוא - רויפיפאל
 לח רשא יונישהו הלא םימרוג .1624 תנשב אמורב ואלילג רוקיבו
 היסנכה דצמ םישדח תונויערל תיללכ תוחיתפל םרג אמורב
 תירטנצוילהה הירואתה לע רפסש ךכ לע ועיבצה רשא ,תילותקה
.היסנכה ידי לע לבקתי

הירואתב ןויד לכ הללש אל היסנכה לש סקדניאה תטלחה הרותכ הירואתב הקזחהו הנגה לע הרסא אלא ,תירטנצוילהה םילגעמה ירוזחמ רפסה ,1620 תנשב .םלועה לע תיתימא וצ .םינוקית רחאל שדחמ םסרופ ,סוקינרפוק לש םיימימשה וזכ רמולכ ,הרעשהכ הירואתב ןויד ריתה היסנכה לש שרופמ לוכי אוה יכ ןיבה ואלילג .םלועה יונב תמאב ךכש תנעוט הניאש ורפסב ןיא דוע לכ תילקזיפו תימונורטסא הניחבמ הירואתב ןודל ורפסב ךכ םושמ .שמשה ביבס הענ ןכא ץראה יכ הנעט םושמ הירואתל םאתהב םתונשרפ רשא ,שדוקה יבתכב ןד אל ואלילג ורוקיב רחאל .תיתימא וז הירואת יכ השורפ ,תיאקינרפוקה הירואתה לע רפס תביתכב ואלילג לחה ,1624 ויתסב אמורב לש תוכלשה ללוכה ,לפשו תואג לע גולאיד" - תיאקינרפוקה הניחבמ יכ הארה ואלילג רפסב ."תיאקינרפוקה תכרעמה תיאמלתה תכרעמה לע תיאקינרפוקה תכרעמה הלוע תילקזיפ .לפשהו תואגה תביס תא הריבסמ ףאו (תירטנצאיגה) 1630 לירפאב ,םינש שמחמ הלעמל הכרע גולאידה רפסה תביתכ ואיצוהל תנמ-לע אמורל עסנו רפסה תביתכ תא ואלילג םייס רפסה םוסריפל תוישעמ תוביס רפסמ ויה ואילילגל .םש רואל היה תימורה הרוזנצה רושיא .תילותקה היסנכה תריב - אמורב תונולת דגנכ רתוי בוט רפסה לע ןגהל לוכיו בר ךרע לעב ריעה לש וז ומכ תימוקמ תיתיסנכ הרוזנצ רושיאמ ,תוידיתע היסנכה תרמצב םיבר םימרוג םע ואלילג לש וירשק .הצנריפ ןתמב ואלילגל רוזעל התיה הלוכי םתוברעתה ,רויפיפאה םללכבו אמורב הנהנ ואלילג ןכ ומכ .רואל רפסה תאצוהל רושיאה דמועה תכימתמו ,רבח היה הב תינא'צילה הימדקאה תכימתמ תאצוהב לפטל ואלילגל חיטבה יס'צ ךיסנה .יס'צ ךיסנה השארב ואלילג .תוימורה םירפסה תואצוהמ תחא לצא ,רואל רפסה ידכ ,תילותקה היסנכה תריבב ורפס תא םסרפל ףידעה םג הארנכ הירואתב ןויד לע תרסוא הניא תוילותקהש תוארהל .הירואתב הקזחהו הנגה לע תרסוא איהש תורמל ,תיאקינרפוקה תודסומה .םיישקב ואלילג לקתנ אמורב ,היה ךכ אל ךא וב ךורעל ושרדו רואל רפסה תא איצוהל ורהימ אל םיתיסנכה ורפס דועב ,הצנריפל ואלילג רזח םיישדוח רחאל .םינוקית רפסמ םינוקת רפסמ ןיידע ךרע רשא ,ימורה רוזנצה ידיב ראשנ תאצוהב לפיט רשא ,יס'צ ךיסנה רטפנ ךכ רחא שדוחכ .םינורחא ךכ לשבו תומוסח ויה אמורל םיכרדה ,הפגמ לשב .אמורב רפסה .רפסה תאצוהב לפטל תלוכי אלל הצנריפב ראשהל ואלילג ץלאנ היה וילע ךכ ךרוצל ,הצנריפב רפסה תא איצוהל ףידעה ואלילג הרוזנצל אמורב הרוזנצהמ רפסה תאצוהל תוירחאה תא ריבעהל תא ריבעהל היה ןתינ אל אמורל םיכרדה תמיסח לשב ,הצנריפב םאתהב הצנריפב רפסה רשוא רבד לש ופוסב .ולוכ דיה בתכ .אמורמ תוארוהל


(The picture is from - Galileo, Ronan, Colin A. , 1974 , p. 190)

לע גולאיד" רפסה םש תא ואלילג הניש אמורמ הרוזנצה תארוהב ומשל "תיאקינרפוקה תכרעמה לש תוכלשה ללוכה ,לפשו תואג :תויזכרמה םלועה תוכרעמ יתש תודוא גולאידה" - עודיה קר ןד רפסה יכ שיגדהל תנמ לע תאז ,"תיאקינרפוקהו תיאמלתה וחסינ ואלילגו רוזנצה .תוכרעמה יתש ןיב תיטרואת האוושהב אלא ,הענ ןכא ץראה יכ ןעוט וניא רפסה יכ רהבוה וב ,רבד חתפ םינועיטהמ רתוי םיענכשמ םיאקינרפוקה םינועטה יכ הארמ קר דמוע יתדה ןועיטה םלוא .החנה ץראה תוכזב םילטוטסיראה יכ תוארהל רפסה דעונ ותנעטל .הלא םיילקזיפ םינועיט לעמ תעבונ הניא תיאקינרפוקה הירואתה דגנ תיתיסנכה הטלחהה םויסב .הנומא ילוקשמ אלא ,הימונורטסאה לש תעטומ הנבהמ ויפל VIII-ה סונברוא - רויפיפאה תנעט תא ואלילג גיצמ רפסה העידי םלועל גישהל לוכי אל םדאה .תלבגומ דימת םדאה תנבה חרכהב ןרוקמ תופצנה תועפותה יכ חיכוהל לכוי אל ןכלו ,תיאדו תיארנ תיאקינרפוקה הירואתהש תורמל ךכמ .ץראה תעונתב עודיש יפכ םימשה זכרמב החנ ןכא ץראה ,רתוי תענכשמ םדאל תונעט תורכזומ אל רפסה לש םיימינפה ויקלחב .שדוקה יבתכמ .ץראה תעונת תוכזב תוילקזיפה תונעטה קר אלא ,הלא םוסרפל רפסה רשוא ,ותביתכ םויס רחאל הנשכ 1631 ץיקב הכז רפסה ,ומוסרפ םע .1632 ראורבפב ספדוהו הצנריפב ,רפסה לע תונולת עמשהל ולחה ךדיאמו הבר הכרעהלו החלצהל .ואלילג דגנ טפשמל וליבוה רשא

Andrea / Mail / Home Page

KNOWMAGINE - http://muse.tau.ac.il/~museum