: תווצה ישנא

.יגולונכטו יעדמ ךוניחל זכרמה להנמ - ןח דוד 'פורפ .עדי תיגולונכטל הדבעמה להנמ - רסודוימ דוד 'רד ."ןיימעד" - טקייורפה תלהנמ - ןרוא ליגיבא 'רד .טקייורפה תזכרמ - בהל ילרוא : חותיפהו רקחמה תצובק ןרוא ליגיבא 'רד רסודוימ דוד 'רד תימע ליג 'רד בהל ילרוא ריצק לואש .ןורפע םרו רמרק לקיימ - דמימ-תלת בוציע .ןורפע םרו סורג הנד - דמימ-וד בוציע

: תודות

,הז טקיורפל םימרותה םישנאלו תודסומל תודוהל םיצור ונא :ל םידומ ונא ,"ןיימעד" טקיורפב הכימתהו דודיעה לע .עדימה תדרטסוטוא טקייורפ ,היגולונכטהו עדמה דרשמ .טרופסהו תוברתה ,ךוניחה דרשמ .ביבא-לת תטיסרבינוא יגולונכטו יעדמ ךוניחל זכרמה :םיאבה םיפוגה לש םתכימתב עצבתמ טקיורפה חותיפ .ביבא-לת תטיסרבינוא ,םיבושיחה זכרמ .לארשי ,סקיפרג ןוקיליס תרבח

Andrea / Mail / Home Page

KNOWMAGINE - http://muse.tau.ac.il/~museum