שכר לימוד ללימודי תעודה (למעט תעודת הוראה) ולתכניות לימודים מיוחדות

 

שכר לימוד רגיל

או מיוחד

משך הלימודים

ושכר לימוד מינימלי לתעודה

תכנית הלימודים

מיוחד

שנתיים

מדעי המחשב1

מיוחד

3 סמסטרים

מוזיאולוגיה

מיוחד

שנה אחת

חשבונאות – שנה ד'2

רגיל

שנה

עריכה לשונית בעברית3

מיוחד

שנה

תרגום ועריכת תרגום

מיוחד

שנתיים

תכנית בלימודי המשך לבעלי תואר מוסמך במנהל עסקים4

מיוחד

שנה/שנתיים

לימודי תעודה בהוראת המדעים5

מיוחד

שנה/שנתיים

לימודי תעודה בייעוץ חינוכי וחינוך מיוחד (6)

מיוחד

שנה/שנתיים

לימודי תעודה במדידה והערכה בחינוך (6)

מיוחד

שנתיים

השתנות קוגניטיבית מבנית במקצועות הבריאות

מיוחד

3 סמסטרים

לימודי תעודה בחקר סכסוכים ויישומם

מיוחד

שנתיים

תואר שני במדיניות ציבורית חקר סכסוכים ויישובם (עד סמסטר התחלה תשע"ו)

מיוחד

שנה

לימודי הכשרה בקולנוע וטלוויזיה

רגיל שנה/שנתיים לימודי אירופה - תכנית לימודי האיחוד האירופי (6)
 

 

1. שכר הלימוד לשנה 150%. תלמידים שלא ישלימו את חובות "השמיעה" בתום שנתיים - יחויבו ב-5% שכר לימוד לשעה סמסטריאלית (מחושב משכר לימוד של התכנית).

החל משנה"ל תשע"ח, המחיר לש"ס 8.82%, מינימום שכר הלימוד לתכנית 300%, תלמיד שיחרוג ממכסת השעות יחויב לפי 8.82% לכל ש"ס נוסף.

 

2. תלמידי שנה ד' חשבונאות - התכנית הינה בהיקף של 44 ש"ס. תלמיד שילמד קורסים נוספים, ישלם תשלום בנוסף לשכר לימוד המיוחד שנקבע לתכנית. התעריף לשעה סמסטריאלית 3.50%. תלמיד שיחזור על קורס בשנית, לא יגבה ממנו שכר לימוד נוסף, פרט לתשלומים נלווים. הסדר זה חל רק על קורס/ים שנלמד/ים בפעם השנייה. קורסים הנלמדים בפעם השלישית ואילך – חייבים בתשלום.

 

תלמיד הפורס את לימודי שנה ד' (שנת השלמה) על פני שנתיים, יכול לפרוס את תשלום שכ"ל בשיעור של 50% משכ"ל של שנה ד' לכל שנה, ללא תלות בהיקף הלימודים בפועל בכל אחת משנים אלה. על התלמיד לפנות בכתב ליחידה לשכ"ל במייל: im@tau.ac.il [2] [2] או בפקס: 03-6406720 בעת קבלת השובר הראשון לתשלום, כדי לעדכן את הפריסה במערכת.

 

3. התעריף לש"ס ללימודי תעודה נקבע ע"י חלוקת 100% שכר לימוד למכסת השעות. תלמידים שידרשו להשלים קורסים (בנוסף לתכנית הלימודים) ישלמו עבור שעות ההשלמה (בנוסף לשכר לימוד של התכנית), לפי התעריף של מעמד מיוחד - 5% לש"ס.

 

4. תכנית בלימודי-המשך לבעלי תואר מוסמך – מינימום שכר הלימוד המצטבר הינו 75%. 

המתקבלים לתכנית החל משנה"ל תשע"ג החיוב בכל שנה עפ"י היקף לימודיהם + תשלומים נלווים . התעריף ל1 ש"ס = 4.69% , ובסה"כ 75% שכ"ל עבור התכנית - 16 ש"ס /8 י"ס . החיוב לש"ס בסמסטר קיץ עפ"י התקנות לסמסטר קיץ.

 

תלמיד בתכנית זו שיירשם לקורס/ים נוסף מעבר למכסת הלימודים המינימלית, יידרש לשלם עבורו תשלום נוסף.

 

5. שכר הלימוד - 60%.  שכה"ל יחושב בהתאם להיקף הלימודים פועל. התכנית הינה בהיקף של 16  ש"ס, התעריף לש"ס - 3.75%.

 

6. שכר הלימוד - 100%. תלמיד שיפרוס את לימודיו על פני שתי שנות לימוד ישלם מדי שנה 50% שכר לימוד.

 

הערות כלליות ללומדים בתכניות המיוחדות:

1. תלמידים שלא ישלימו את חובות ה"שמיעה" בתום תקופת המינימום כמצוין לעיל – יחויבו ב-2.5% שכר לימוד לשעה סמסטריאלית (מחושב משכר הלימוד של התכנית) למעט לימודי תעודה במדעי המחשב (ראה הערה 1 בטבלה שלעיל) ותלמידי שנה ד‘ בחשבונאות (ראה הערה 2 בטבלה שלעיל).

 

2.  תלמיד שסיים את חובות ה"שמיעה" אך חייב עדיין להגיש עבודות ו/או בחינות ישלם 5% (משכר הלימוד היסודי המלא ) עבור כל סמסטר ואת התשלומים הנלווים במלואם.

 

3.  תלמידים שילמדו בלימודי התעודה הנ"ל בנוסף ללימודים רגילים לתואר, ישלמו שכר לימוד עבור כל אחת מתכניות הלימוד בנפרד.

 

4.  תלמידים שקבלו פטורים מחלק מהקורסים חייבים גם הם בשכר הלימוד המלא.

 

5.  עובדי האוניברסיטה ובני משפחותיהם וכן עובדי אוניברסיטאות אחרות ובני משפחותיהם: פרטים לגבי הזכאות לפטור משכר לימוד בתכניות המפורטות בטבלה לעיל. בפרק "תלמידים הזכאים לפטור משכר לימוד מאוניברסיטת תל-אביב, ו"תלמידים הזכאים לפטור משכר לימוד ממוסדות אחרים להשכלה גבוהה".

 

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, רחוב חיים לבנון 30, 6997801.
UI/UX Basch_Interactive